ZIELONA KSIĘGA w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej

Globalizacja oraz dynamiczny rozwój nowych technologii, szczególnie mocno zauważalny w ostatnich latach oznacza – nie tylko dla Europy, ale dla całego świata – konieczność odejścia od tradycyjnej wytwórczości na rzecz usług i innowacji. W nowej – cyfrowej – gospodarce wartość niematerialna w coraz większym stopniu decyduje o wartości materialnej, a najbardziej pożądanym „surowcem” stają się: wyobraźnia, kreatywność i innowacyjność, które warunkują z kolei konkurencyjność. Nasz przyszły dobrobyt zależy w znacznym stopniu od tego w jaki sposób zostaną wykorzystane nasze zasoby, nasza wiedza i twórczy talent do pobudzenia innowacyjności.

Takim potencjałem, często niedostatecznie wykorzystanym, dysponują przedsiębiorstwa z branży kultury i branży twórczej. Potencjałem tworzenia wzrostu gospodarczego i miejsc pracy, potencjałem pozwalającym podjąć wyzwania szybko zmieniającego się świata, przyczyniając się równocześnie do sukcesu strategii Europa 2020, w tym jej kluczowych inicjatyw, takich jak Unia Innowacji, agenda cyfrowa, przeciwdziałanie zmianom klimatu, program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia oraz polityka przemysłowa w erze globalizacji. Wiele nowych badań wykazuje, że przedsiębiorstwa z branży kultury i branży twórczej tworzą jeden z najbardziej dynamicznych sektorów wytwarzający około 2,6 % PKB Europy, charakteryzujący się wysokim potencjałem wzrostu i zapewniający miejsca pracy dla około 5 mln ludzi w całej UE. Dodatkowo treści kulturalne odgrywają kluczową rolę w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, w pobudzaniu inwestycji w infrastrukturę i usługi związane z łącznością szerokopasmową oraz w technologie cyfrowe, a także nowe ogólnodostępne urządzenia elektroniczne i telekomunikacyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z „Zieloną księgąw sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej”. Dokument w polskiej wersji językowej do pobrania tutaj