Wrześniowy newsletter Fundacji ARTeria

Szanowni Państwo, 

Witam serdecznie na łamach wrześniowej edycji newslettera Fundacji ARTeria. W tym miesiącu zapraszam przede wszystkim na Kongres Kultury Województwa Śląskiego oraz do zapoznania się ze sprawoz­daniem z kon­feren­cji podsumowującej działania programu Europej­skich Stolic Kul­tury (jest to niewątpliwie szczególnie interesujące w kontekście starania się polskich miast o ten tytuł w roku 2016). Polecam także materiały po konferencji „Cul­ture and the Policies of Change”,

pozdrawiam serdecznie
Anna Ochmann
prezes Fundacji

AKTUALNOŚCI

Spo­tkanie „Rok po Kon­gresie Kul­tury Pol­skiej” z udziałem ARTerii. Przedstawicielka Fun­dacji ARTeria weźmie udział w spo­tkaniu „Rok po Kon­gresie Kul­tury Pol­skiej” podsumowującym dotych­czasowe działania wynikające z ustaleń Kongresu oraz przed­stawiającym zamierzenia Minister­stwa Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego na najbliższe lata. Więcej.

„The time is now!” – przedstawciel Fundacji ARTeria na konferencji Culture Action Europe w Brukseli. W dniach 7 – 9 paź­dzier­nika 2010 roku w Bruk­seli odbędzie się kon­feren­cja zor­ganizowana przez międzynarodową plat­formę organizacji działających w szeroko rozumianym sektorze kul­tury – Cul­ture Action Europe, której Fundacja ARTeria jest także człon­kiem. Tematyka tegorocz­nej kon­feren­cji będzie dotyczyć zagad­nień istot­nych dla życia kul­tural­nego w Europie (między innymi zmniej­szania środ­ków na kul­turę w związku z kryzysem oraz nowych wyzwań stojących przez sek­torem), a uczest­nicy będą starali się odpowiedzieć na pytania jak podejmowane obecnie decyzje i wybory w zakresie ­polityki kul­tural­nej wpłyną na krajobraz kul­turalny Unii Europej­skiej w przyszłości. Więcej.

Międzynarodowa konferencja „Culture and the policies of Change” w Brukseli. Prezes Fun­dacji ARTeria Anna Ochmann, jako zaproszony eks­pert i jedyna Polka, wzięła udział w waż­nym – dla przy­szło­ści polityki kul­tural­nej Unii Europej­skiej – spo­tkaniu, które odbyło się w dniach 6 -​7 września 2010 roku w Brukseli. Więcej.

Fundacja ARTeria na Kongresie Kultury Wojewóztwa Śląskiego. Przed­stawiciele Fun­dacji ARTeria wezmą udział w Kongresie Kul­tury Wojewódz­twa Śląskiego, który odbędzie się w dniach 23-​25 września 2010 r. Więcej.

DZIAŁ KULTURALNY

Seminarium „Kreatywność, kultura, innowacje – szukając nowych powiązań”. Uczestnicy seminarium (zorganizowanego w związku z belgijską prezydencją w Radzie Europy), które odbyło się w Brukseli w dniach 8 – 9 września 2010 r., starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące roli innowacji w rozwoju sektora kulturalnego, zarówno z ekonomicznego, jak i społecznego punktu wiedzenia. Więcej

Sprawozdanie z realizacji Europejskiej Agendy Kultury. 27 lipca 2010 roku Dyrek­cja Generalna EAC opublikowała długo oczekiwany raport analizujący wpływ i stopień wdrożenia Europej­skiej Agendy Kul­tury od czasów jej przyjęcia w 2007 roku.. Więcej

25-lecie programu Europejskich Stolic Kultury. W sierp­niu 2010 roku zostało opublikowane sprawoz­danie z kon­feren­cji, która odbyła się w dniach 23 -​ 24 maja 2010 roku w Bruk­seli, pod­sumowującej 25 lat działania programu Europej­skich Stolic Kul­tury. Sprawoz­danie analizuje realizację projektu w kon­tek­ście historycz­nym oraz ocenia rolę i wpływ tej inicjatywy. Więcej

Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych 2011. Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry roz­po­czy­na prace nad przy­go­to­wa­niem Ka­len­da­rza Wy­da­rzeń Kul­tu­ral­nych na rok 2011 zapraszając do współ­pra­cy w re­ali­za­cji tego przed­się­wzię­cia wszyst­kie in­sty­tu­cje i organiza­cje dzia­ła­ją­ce w ob­sza­rze kul­tu­ry. Więcej

Konsultacje w kwestii przyszłego finansowania sektora NGO. Norwegia, Islandia i Liechtenstein zwiększą swoje wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego w Centralnej i Południowej Europie w ramach Mechanizmów Finansowych: EOG oraz Norweskiego w latach 2009-2014. 10 września, podczas briefingu w Brukseli rozpoczęły się konsultacje on-line w kwestii przyszłego finansowania sektora NGO. Konsultacje potrwają do 22 października 2010 r. Więcej

3. Europejskie Forum Dziedzictwa. Odbędzie się w Stambule 2 października 2010 r. Organizatorami spotkania są Rada Europy, Komisja Europejska oraz tureckie Ministerstwo Kultury i Turystyki. Więcej

FUNDUSZE DLA KULTURY

Przetarg na promocję programu kulturalnego w Polsce. Narodowy Instytut Audiowizualny poszukuje agencji, która przygotuje strategię działań promujących program kulturalny Prezydencji realizowany w Polsce. Więcej

Konkurs grantowy RITA: edycja jesienna. Do 15 października (termin przedłużony) można składać wnioski do programu „Przemiany w Regionie”. RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Poprzez konkursy grantowe program wspiera projekty służące dzieleniu się ze społeczeństwami krajów byłego bloku wschodniego polskimi doświadczeniami w zakresie tworzenia ustroju demokratycznego, gospodarki wolnorynkowej, nowoczesnego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Więcej.

Konkurs na współorganizację wydarzeń informacyjnych o funduszach UE. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało o rozpoczęciu III tury naboru wniosków na współorganizację wydarzeń informacyjnych o funduszach UE. Nabór trwa do 29 października 2010 r. Więcej