Warsztaty strategiczne Fundacji

Fundacja ARTeria zrealizowała w ramach projektu „Wzmocnienie struktury oraz zasobów instytucjonalnych i kadrowych Fundacji ARTeria” w dniach 17 oraz 18 listopada 2008 r. w Zabrzu warsztaty strategiczne mające na celu wypracowanie długoterminowej strategii rozwoju Fundacji.

Osoby zaangażowane w prace Fundacji określiły czym dla nich jest działalność w organizacji pozarządowej, przeprowadzono także analizę SWOT. Mocne strony Fundacji to przede wszystkim: potencjał kadrowy, wyremontowane i wyposażone biuro, bardzo dobra lokalizacja biura w centrum miasta, doświadczenie w pozyskiwaniu środków, doświadczenie w realizacji projektów ze środków publicznych, silna pozycja w świecie artystycznym Śląska, a także zaangażowane osoby: zarząd, współpracownicy i wolontariusze. Jako słabe strony określono przede wszystkim brak systemowego finansowania Fundacji, a szczególnie niedostateczne środki na zatrudnienie personelu. Jako zagrożenie wskazano przede wszystkim zmiany prawodawstwa, z kolei szansą dla Fundacji są fundusze europejskie w nowym okresie finansowania. Określono także cele długo i krótkoterminowe rozwoju Fundacji.