VX DESIGNERS – nowy projekt z ARTerią

„Wystawiennictwo – sztuka projektowania wystaw obejmująca m.in. sposób pokazywania eksponatów, opracowanie plastyczne całości ekspozycji i  architekturę pawilonów wystawowych. W projektowaniu wystaw stosuje się środki z zakresu architektury, architektury wnętrz, sztuk plastycznych, scenografii, a także muzyki, filmu i telewizji. Wystawiennictwo jest jednak nie tyle rezultatem syntezy sztuk, co połączeniem wszystkich możliwych form oddziaływania na psychikę zwiedzającego. Wystawiennictwo stanowi ważny środek masowego upowszechnienia informacji, czego dowodem jest stale rosnąca liczba ekspozycji reklamowych, propagandowych i dydaktycznych o różnej skali i stopniu zasięgu (wystawy światowe)”

„Tradycja wystawiennictwa wywodzi się z dawnych jarmarków i ceremonii dworskich. Pierwsze wystawy powszechne urządzano w pawilonach wzorowanych na budowlach pałacowych (Paryż,1798) lub na dziedzińcach pałaców (m.in. w Luwrze,1801). Wzorem dla architektury wystawowej XIX w. stał się słynny Crystal Palace projektu J.Paxtona, wzniesiony 1851 na Wystawę Światową w Londynie. Na wystawie 1867 w Paryżu została zainicjowana zasada planowania terenów wystawowych jako zespołu pawilonów (tzw. Wioski wystawowe)”.

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN z 1969 r.

Czy wystawiennictwo może być w dzisiejszych czasach inspirującą praktyka edukacyjną rozwijającą umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz refleksji uczniów? Twórcy projektu współfinansowanego w ramach programu Erasmus+ uważają że tak, ale pod warunkiem że nie będzie to bierne oglądanie wystawy, podążanie ścieżką, którą wyznaczył kurator. Wierzą, że można i że warto zamienić pasywne oglądanie wystawy w aktywne doświadczenie (współ)tworzenia wystawy, także przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, które umożliwiają czerpanie z zasobów historii sztuki znajdujących się w domenie publicznej.

Celem projektu VX Designers jest stworzenie metodologii, która pozwoli na wykorzystanie idei wystawy jako narzędzia pedagogicznego oraz zapewni nauczycielom i uczniom podstawy do stworzenia własnej wirtualnej wystawy. Takie wykorzystanie idei (współ)tworzenia wystawy wpłynie na umiejętności i kluczowe kompetencje młodych ludzi potrzebne na rynku pracy XXI wieku, takie jak poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, planowanie i analizowanie, rozwiązywanie problemów, a także przyczyni się do rozwoju ich umiejętności cyfrowych.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2020 r. Koordynatorem projektu jest  SCS LogoPsyCom (Belgia), a partnerami oprócz Fundacji ARTeria także: Les Apprimeurs (Francja), C.I.P. CITIZENS IN POWER (Cypr), ASSOCIACIO PER A LA CREACIO I ESTUDIS DE PROJECTES SOCIALS C.E.P.S. (Hiszpania) oraz European Education & Learning Institute (Grecja).