VENO’S STUDIO i Fundacja ARTeria na Giełdzie Biznesu Kultury

Firma „VENO’S STUDIO” została zaproszona do zaprezentowania swojej działalności na Giełdzie Biznesu Kultury organizowanej w ramach Kongresu Kultury Województwa Śląskiego.

VENO’S STUDIO działa od 1996 r. w szeroko rozumianych przemysłach kultury. Jedną z form jego aktywności jest prowadzenie – od 1999 r. – Prywatnej Szkoły Muzycznej w Zabrzu, która przez dziesięć lat wypracowała silną pozycję na kulturalnej mapie regionu. Jej słuchacze zajmują najwyższe miejsca w przeglądach i konkursach muzycznych, a jej absolwenci są studentami artystycznych uczelni wyższych. Równolegle działa impresariat muzyczny i organizacja imprez, organizowane są wymiany międzynarodowe, warsztaty artystyczne, itp. VENO’S STUDIO ma także duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych źródeł (między innymi: FIO, Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży, NMF i MF EOG). Jest instytucją szkoleniową rynku pracy, prowadzi także szkolenia komercyjne.

Firma działa z przekonaniem, iż „w Polsce potrzebne jest nowe rozumienie kultury, traktowanej jako długoterminowa inwestycja ekonomiczna, przynosząca dochody i miejsca pracy” (z RÉSUMÉ Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013). Kultura pełni ważną rolę w polityce spójności Unii Europejskiej. Jest traktowana jako narzędzie rozwoju regionalnego: nie tylko jako bezpośrednie źródło utrzymania pracowników w publicznych instytucjach kultury, organizacjach non-profit czy przemysłach kultury, ale także poprzez tworzenie produktów dla innych działów gospodarki. Ma ogromny wpływ na generowanie miejsc pracy w obszarach związanych pośrednio z sektorem kultury (n.p.: turystyka kulturalna i edukacja) oraz na wzrost dochodów budżetów lokalnych bezpośrednio ze sprzedaży dóbr i usług. Jednocześnie kultura jest ważnym czynnikiem budującym świadomość i tożsamość obywateli, elementem rewitalizacji przestrzeni miejskiej i obiektów poprzemysłowych czy wreszcie odgrywa ważną rolę w tworzeniu wizerunku miejsca i jego promocji. Z tak szeroko rozumianej roli kultury, ze względu na jej innowacyjność, kreatywność i stale wytwarzanie nowych dóbr oraz usług wynika bezpośrednio fakt, iż przemysły kultury są postrzegane jako najdynamiczniej rozwijający się segment usług społecznych, ważny sektor rynku pracy i jeden z najbardziej dochodowych obszarów gospodarki.

Zespół VENO’S STUDIO wciela w życie zasady umiejętnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, innowacyjnych działań kulturalnych, budowania społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o działania kulturalne, kreowania współpracy z biznesem, które mogą być najefektywniejszymi narzędziami gwarantującymi dynamiczny rozwój i generującymi miejsca pracy. To ludzie wcielający w życie założenie, że kultura może być jednym z podstawowych czynników rozwoju społecznego i ekonomicznego, bazą nawiązywania współpracy i komunikacji międzyludzkiej oraz czynnikiem determinującym rozwój rynku pracy i turystyki.

Działalność instytucji szkoleniowej VENO’S STUDIO Przemysły Qultury obecnie opiera się na dwóch podstawowych aktywnościach: szkoleniowo-doradczej, a także wydawniczej.

Więcej na: www.venos.pl

Organizowana w ramach Kongresu Kultury Województwa Śląskiego Giełda Biznesu Kultury miała pokazać, że działalność artystyczna i twórcza może być uprawiana w różnych formach prawnych, w sektorze prywatnym, komercyjnie. Była okazją do  dyskusji dotyczącej różnych strategii prowadzenia działalności kulturalnej, szans, zagrożeń i wyzwań stojących przed przedstawicielami sektora kreatywnego. Giełda towarzyszyła panelowi dyskusyjnemu prowadzonemu przez Łukasza Kałębasiaka z katowickiej Gazety Wyborczej, w trakcie którego poruszone zostały kwestie dotyczące możliwości wspierania działalności przedsiębiorców kultury, wyrównania ich szans w konkursach grantowych oraz nowych perspektyw nauczania akademickiego w kierunku wykorzystania potencjału kreatywnego studentów i stworzenia im perspektyw w gospodarce opartej na kreatywności.

W trakcie trwania giełdy zaprezentowali się m.in.: ZEC Bytom (Elektrociepłownia Szombierki), Fundacja Elektrowni Rybnik, Festiwal Tauron Nowa Muzyka, Jazz Club Hipnoza, Medusa Group, Metal Mind Productions, Ultramaryna, Szyb Wilson, Galeria Stalowe Anioły.
Impreza odbyła się 25 września 2010 r. o godz. 16.00 do Ronda Sztuki w Katowicach.
Korzystając z gościnności firmy VENOS STUDIO,  Fundacj ARTeria miała możliwość – w ramach jednego stoiska – zaprezentowania swojej działalności.