V spotkanie ROP przy Ministrze KiDN z ARTerią

Kolejne spotkanie Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze KiDN, z udziałem Anny Ochmann – prezeski Fundacji ARTeria, odbył się 18 stycznia 2016 r. W spotkaniu udział wziął Maksymilian Bylicki, doradca minister Wandy Zwinogrodzkiej – członkowie Rady przedstawili pokrótce główne obszary działalności swoich organizacji, a przewodniczący Rady złożyli na ręce Maksymiliana Bylickiego dwa pisma adresowane do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. wcześniejszych postulatów zgłaszanych przez Radę oraz dalszego procedowania projektu Programu Współpracy Ministra KiDN z organizacjami pozarządowymi

Głównym tematem prac Rady w trakcie tego spotkania była analiza programów MKiDN pod kątem lokalnych inicjatyw kulturalnych. Zespół ds. lokalnych inicjatyw kulturalnych (w którego pracach uczestniczy m.in. Anna Ochmann) zaprezentował wnioski dot. zakresu uwzględnienia problematyki lokalnych inicjatyw kulturalnych w poszczególnych Programach Ministra KiDN. Dyskusja dotyczyła m.in. następujących propozycji i zagadnień: braku definicji lokalnej inicjatywy kulturalnej oraz konieczności jej wypracowania, konieczności modyfikacji priorytetu Partnerstwo publiczno-społeczne i rozszerzenie go na inne niż tylko czytelnictwo dziedziny, konieczności ujednolicenia definicji w regulaminach Programów Ministra czy rozważenia stworzenia osobnego programu dedykowanego lokalnym inicjatywom kulturalnym. Ważnym elementem pracy były kwestie związane z ujęciem w regulaminach konsorcjów oraz modyfikacja wymogów, które utrudniają dostęp do Programów nowym organizacjom.

Rada postanowiła, iż kontynuuje dyskusję na kolejnym posiedzeniu (29 lutego 2016 roku.)