Train the Trainer – międzynarodowe szkolenie w Grecji z ARTerią

Przedstawiciel Fundacji ARTeria wziął udział w trzydniowym szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe. Naszym gospodarzem i organizatorem spotkania była Dimitra, grecki partner w projekcie, wspólnie z liderem projektu – Rinova z Wielkiej Brytanii. Szkolenie, przeznaczone dla najbardziej doświadczonych szkoleniowców ze wszystkich krajów partnerskich projektów (Włoch, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Polski) zrealizowane zostało pod hasłem ‘Train the trainer” i odbyło się w dniach 2-4 października 2019 r. w Larissie (Grecja) w ośrodku szkoleniowym Dimitry. Sesje szkoleniowe były ukierunkowane na analizę profilu zawodowego i standardów kompetencji mentora pracującego w sektorze kreatywnym i kultury, które zostały opracowane w ramach pierwszego etapu projektu, a następnie na analizę ram programowych i efektów uczenia opracowanych w kolejnym etapie. Samo spotkanie mentorów było również okazją do ponadnarodowego podzielenia się doświadczeniami, dobrymi praktykami i metodami pracy pomiędzy uczestnikami. Mentorzy przetestowali także narzędzia opracowywane obecnie w ramach projektu, które będą następnie udostępnione na platformie internetowej BtG.

Fundację ARTeria reprezentował Wenancjusz Ochmann, nasz najbardziej doświadczony szkoleniowiec i trener, który od kilku lat prowadzi także – cieszący się ogromną popularnością –  program mentoringowy w naszej organizacji oferujący wsparcie młodym twórcom i artystom.

W toku wcześniejszych prac na projektem i analizy sytuacji w Polsce zdefiniowaliśmy m.in. trzy najważniejsze płaszczyzny kompetencyjne (w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw) idealnego mentora. Pierwsza płaszczyzna to „wiedza”, w ramach której zdefiniowano przede wszystkim: znajomość branży (od posiadania wiedzy o kreatywnych zawodach po posiadanie sieci kontaktów wśród osób z „branży”), wiedza na temat przedsiębiorczości (najlepiej zakorzeniona w praktyce) oraz znajomość procesów uczenia się, mechanizmów motywacyjnych oraz technik komunikacyjnych.  Druga płaszczyzna –  „umiejętności” obejmuje przede wszystkim: umiejętność nawiązania dobrej relacji z ‘mentee’, umiejętność udzielania informacji zwrotnej i klarownego przekazywania informacji oraz umiejętność tworzenia i rozwijania sieci kontaktów. Ostatnia, trzecia płaszczyzna to „postawy”, w tym przede wszystkim: otwartość (zarówno chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem jak i otwartość na ludzką różnorodność), zaangażowanie, oddanie temu co robi, a także uczciwość, empatyczność. Powyższa lista nie jest zamknięta, przywołane zostały jedynie najistotniejsze, zdefiniowane kwestie dotyczące pożądanych cech i postaw mentora pracującego w sektorze kultury i kreatywnym. Co ciekawe – większość tych cech jest dość uniwersalna i właściwie powinna charakteryzować wszystkich dobrych doradców zawodowych/mentorów/coachów, a jedynym wyróżnikiem wydaje się być znajomość branży kreatywnej, wiedza o kreatywnych zawodach, posiadanie sieci kontaktów wśród osób z branży kreatywnej, a szczególnie umiejętność dostrzegania i pracy nad talentem. Ten wyróżnik wydaje się być podstawą do sformułowania tezy o potrzebie stworzenia „specjalizacji” doradczej dla zawodów kreatywnych.

Więcej o projekcie tutaj, zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.

Projekt jest współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+.