Szkolenie: Zasady zarządzania projektem

Fundacji ARTeria zrealizowała w ramach projektu „Wzmocnienie struktury oraz zasobów instytucjonalnych i kadrowych Fundacji Arteria” w dniach 14 oraz 15 grudnia 2007 r. w Gliwicach szkolenie „Zasady zarządzania projektem”. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami zarządzania projektem współfinansowanym ze środków europejskich od kwestii wykonalności projektu, doboru wskaźników monitoringu, procedury zamówień publicznych i pomocy publicznej aż po analizę finansową i wnioski o płatność.

Był to przegląd procedur projektowych na lata 2007-2013 nie skupiający się jedynie na konkretnym typie projektów, ale pokazujący generalne zasady zarządzania projektami twardymi i miękkimi. Uczestnicy zdobyli również wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektem jako przedsięwzięciem organizacyjnym. Szkolenie miało charakter teoretyczno-praktyczny, podstawowe treści przekazywane były w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonywali ćwiczenia praktyczne indywidualnie i w małych grupach projektowych. Program szkolenia obejmował: zagadnienia polityki strukturalnej Unii Europejskiej i instrumenty jej wspierania, omówienie programów operacyjnych i instytucji zaangażowane w ich realizację, podstawy prawne, ogólne zasady kwalifikowalności i niekwalifikowalności kosztów, ocenę kwalifikowalności kosztów i dokumentowanie poniesionych kosztów w formie ćwiczeń, omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez beneficjentów oraz ich konsekwencje.