Szkolenie: Jak napisać dobry projekt?

Fundacja w ramach projektu „Wzmocnienie struktury oraz zasobów instytucjonalnych i kadrowych Fundacji ARTeria” zrealizowała w dniach: 19 oraz 20 października 2007 r. w Zabrzu szkolenie „Jak napisać dobry projekt” dla swoich wolontariuszy oraz osób zainteresowanych współpracą Fundacją.

Szkolenie obejmowało przedstawienie możliwości pozyskiwania środków przez Fundację ARTeria w kontekście dostępnych źródeł finansowania w ramach programów operacyjnych 2007-2013, w tym Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Programy Operacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Funduszu dla Organizacji Pozarządowych i gminnych, powiatowych i wojewódzkich konkursów dla NGO. Przedstawiono zasady ubiegania się o dotacje, strukturę dofinansowania, specyfikę poszczególnych konkursów. Po uzyskaniu podstaw z zakresu tematyki projektowanych programów operacyjnych na lata 2007-2013 przystąpiono do zapoznania się z filozofią przygotowywania projektu, jego elementów, znaczenia dla prawidłowości osiągania zamierzonych celów. Spotkanie w większości było prowadzone w formie warsztatów. Uczestnicy pracowali w 4 grupach, dobranych wg zainteresowań uczestników. Powstała grupa związana z realizacją „Zakątka zwierzątek”, projektu, w którym brała udział Fundacja oraz grupa pracująca nad tematem wymiany kulturalnej młodych muzyków. Trzecia grupa pracowała nad zagadnieniem stworzenia sieci współpracy organizacji kulturalnych na Śląsku, a czwarta na organizacją imprezy promującej niemieckie dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska. Efektem pracy zespołów z każdego warsztatu było opracowanie 4 projektów, stanowiących podstawę do opracowania wniosków o dotację. Na zakończenie spotkań dokonano ich podsumowania. Uczestnicy stwierdzili, że określone przez nich na początku spotkania oczekiwania zostały spełnione w 100 %. Podkreślili, że zdobyli wiedzę jak napisać projekt i poznali filozofię Zarządzania Cyklem Projektu. Za wartość spotkania uznali powstanie konkretnych materiałów, które stanowić będą wzorzec do wykorzystania przez nich. Niezwykle istotne było wzajemne poznanie się osób, które mają chęć włączenia się w pracę na rzecz rozwoju kulturalnego województwa śląskiego i opolskiego. Forma warsztatowa wpłynęła na aktywizację uczestników i ich zaangażowanie. Umożliwiła przedyskutowanie wielu kwestii kierunków działalności Fundacji.