Standardy działania organizacji pozarządowych – projekt z udziałem przedstawicieli ARTerii.

Przedstawicielka Fundacji ARTeria bierze udział w projekcie Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Bona Fides „BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO”.

Projekt jest skierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa śląskiego i ma być odpowiedzią na potrzeby III sektora dotyczące zasad działania organizacji pozarządowych – zarówno tych określonych przez przepisy prawa, jak również tych wynikających z oczekiwań społeczeństwa – odbiorców i uczestników działań ngo. Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnianie standardów dotyczących transparentności organizacji pozarządowych, które składać się będą z narzędzi pomocnych w prawidłowym funkcjonowaniu.

Fundacja ARTeria zajmuje się tą tematyką od lat – koncentrując się na sektorze kultury i działalności organizacji pozarządowych właśnie w tym sektorze. Stąd decyzja o udziale w tym projekcie, dającym także możliwość konfrontacji i dyskusji na temat standardów w całym sektorze pozarządowym. Jest to swoista kontynuacja naszego udziału w konsultacjach wyników badania diagnostycznego realizowanego na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Diagnoza organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania” w 2010 roku. Celem badania było opisanie stopnia występowania oraz charakterystyki standardów w organizacjach trzeciego sektora. Wyniki tego badania posłużyły poszerzeniu wiedzy o specyfice NGO, a także do stworzeniu rekomendacji mających na celu polepszenie współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w zakresie wykonywania zadań publicznych.

W trakcie realizacji projektu „BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO” powołany zostanie zespół ekspertów, który opracuje merytorycznie m.in. przykładową stronę internetową BIP do wykorzystania przez organizacje oraz dokumenty dotyczące wymagań formalnych i jawności w NGO. W ramach projektu odbywają się cykle seminariów dedykowane następującym tematom:
Seminarium I: standardy i przejrzystość działań organizacji (w tym m.in.: komunikacja z interesariuszami, przejrzystość zarząd – członkowie – odbiorcy – otoczenie, informacja publiczna, sposoby informowania i udostępniania informacji, narzędzia);
Seminarium II: wymagania organizacyjno-prawne (m.in. dokumenty, które powinna posiadać organizacja i dlaczego, przykłady dokumentów, sankcje za nieposiadanie).
Seminarium III: etyka w działaniach organizacji pozarządowych (m.in. zarobkowanie w organizacjach, konflikt interesu, kontakt z władzami publicznymi, konkurencyjność między organizacjami, równość szans w tym płci).