Seminarium dotyczące wykorzystania funduszy strukturalnych w „kulturze” w Brukseli z udziałem przedstawicieli Fundacji ARTeria

Osoby zaangażowane w prace Fundacji znalazły się w gronie 150 ekspertów z całej Unii Europejskiej, które uczestniczą w pracach dotyczących analizy wykorzystania funduszy strukturalnych w kulturze oraz wpływu projektów kulturalnych na społeczny i ekonomiczny rozwój lokalny oraz regionalny. Międzynarodowe badanie porównawcze „Study on the Contribution of Culture to Local and Regional Economic and Social Development as part of European Regional Policy” ma przygotować rekomendacje dla Komisji Europejskiej na kolejny okres finansowania działań związanych właśnie z kulturą. Szersze informacje na temat badania można znaleźć na stronie koordynatora (www.ericarts.org).

Jednym z elementów badania było seminarium na temat wykorzystania funduszy strukturalnych w kulturze oraz wpływu projektów kulturalnych na społeczny i ekonomiczny rozwój regionów, które odbyło się w Brukseli 11 listopada 2009 r. Przedstawiciele Fundacji (prezes – Anna Ochmann oraz koordynator projektów Fundacji – Wenancjusz Ochmann) w ramach warsztatów oraz spotkań panelowych dyskutowali o tych kwestiach z reprezentantami innych krajów UE.
Jednym z gości panelu podsumowującego listopadowe seminarium była podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Smoleń, która  podkreśliła między innymi rolę środków europejskich w rewaloryzacji i konserwacji zabytków, w tworzeniu nowych centrów kultury i sztuki oraz rozwoju infrastruktury ośrodków edukacji artystycznej w Polsce. Odniosła się do poprzedniego okresu finansowania podsumowując liczbę projektów, ich wartość oraz zwracając uwagę na fakt, iż kultura nie jest obszarem wymagającym tylko inwestycji, ale także przynoszącym zyski.
Udział w seminarium przedstawicieli Fundacji nie tylko pozwolił na zabranie głosu przez polskich ekspertów w dyskusji. Był także możliwością nawiązania szeregu kontaktów (w seminarium uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji kulturalnych z całej Unii Europejskiej), dzięki którym projekty ARTerii na pewno w przyszłości będą realizowane w partnerstwach międzynarodowych.