Rekomendacje CAE dla Kreatywnej Europy – spotkanie dyskusyjne

Kreatywna Europa to główny program finansujący projekty kulturalne na poziomie Unii Europejskiej. W związku ze zbliżającą się śródokresową oceną i przeglądem zasad funkcjonowania programu międzynarodowa sieć Culture Action Europe (której Fundacja ARTeria jest jednym z członków – jedyna polską organizacja pozarządową w tej sieci) opracowała propozycje szeregu rekomendacji dla ustawodawców projektujących nowy cykl programu. 6 października 2016 roku zorganizowaliśmy spotkanie-dyskusję prezentujące najważniejsze założenia programu i rekomendacje CAE. Wnioski z naszej dyskusji zostały przekazane Culture Action Europe m.in. jako głos polskiego sektora pozarządowego.Dyskutowaliśmy m.in. o konieczności zapewnienia większej transparentności w procesie ewaluacji programu, a przede wszystkim o jasnych zasadach wyboru ewaluatorów. Szczególnie rekomendacja lepszego i bardziej dokładnego opisywania efektów realizowanych projektów poprzez precyzyjniejsze odniesienie do najważniejszych wytycznych programu (np. rozwój umiejętności czy mobilność) wywołała dłuższą dyskusję. Z kolei rekomendacja uproszczenia procesu aplikacji z jednej strony spotkała się z aprobatą uczestników naszego spotkania, choć podzielił ich koncepcja dwustopniowego aplikowania (pierwszy/wstępny etap oceny na podstawie fiszki projektowej i dopiero wybrane wstępnie koncepcje składane byłyby w formie kompletnego wniosku).