BtG – ostatnie spotkanie mentorów z sześciu krajów partnerstwa projektowego (online)

Ostatnie w tej serii spotkań mentorów z sześciu krajów UE (C2) zostało zorganizowane online 24 listopada 2020 r. (więcej o idei szkolenia tutaj). Pozostałe dwa z zaplanowanych dni mają zostać zrealizowane w formie bezpośredniego spotkania w pierwszych miesiącach roku 2021 (o ile sytuacja pandemiczna umożliwi taką formę).

Celem spotkania i pracy międzynarodowej grupy ekspertów i praktyków była analiza, współtworzenie oraz rozwój innowacyjnego programu szkoleniowego opracowanego w ramach projektu Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe. Uczestnicy skoncentrowali się na autorefleksji nad procesem uczenia się poprzez doświadczenie (action learning, learning by doing), które zostanie wykorzystane m.in. w tworzeniu narzędzia edukacyjnego User Experience Compendium (IO5). Fundacja ARTeria jest liderem tego etapu pracy projektowej.

W kolejnym kroku partnerstwo dostosuje program nauczania i materiały dydaktyczne, aby zapewnić możliwość dalszej wzajemnej oceny z grupami PRD w każdym kraju.

Więcej o projekcie tutaj, projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

VX Desingers – pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów projektu (online)

23 listopada 2020 r. zostało zorganizowane pierwsze spotkanie partnerstwa projektowego VX DESIGNERS. W związku z restrykcjami związanymi z pandemią COVID-19 odbyło się ono w formie online.

Wzięli w nim udział reprezentanci wszystkich organizacji partnerskich: LogoPsyCom (Belgia) – lidera projektu,  Les Apprimeurs (Francja), C.I.P. Citicens  (Cypr), Associacio per a la creacio i estudis de projectes socials C.E.P.S. (Hiszpania), European Education & Learning Institute (Grecja) oraz reprezentujący polskiego partnera – Fundację ARTeria – Anna Ochmann oraz Wenancjusz Ochmann.  

Po krótkich prezentacjach wszystkich organizacji partnerskich oraz omówieniu najważniejszych celów i działań projektowych skupiliśmy się na pierwszym rezultacie projektu – stworzeniu broszury „Exhibition and school guide”. Anna Ochmann przedstawiła prezentację na temat metodologii pracy, najważniejszych etapów pracy oraz harmonogram realizacji.

Celem projektu VX Designers jest stworzenie metodologii, która pozwoli na wykorzystanie idei wystawy jako narzędzia pedagogicznego oraz zapewni nauczycielom i uczniom podstawy do stworzenia własnej wirtualnej wystawy. Wykorzystanie idei (współ)tworzenia wystawy wpłynie na umiejętności i kluczowe kompetencje młodych ludzi potrzebne na rynku pracy XXI wieku, takie jak poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, planowanie i analizowanie, rozwiązywanie problemów, a także przyczyni się do rozwoju ich umiejętności cyfrowych.

Więcej o projekcie tutaj. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Rozwój programu mentorskiego ARTerii na bazie doświadczeń szwedzkich i duńskich

W listopadzie 2020 r. Anna Ochmann, na zaproszenie FRSE – Narodowej Agencji programu Erasmus+ w Polsce, wzięła udział w międzynarodowym seminarium „Career Path II”, którego cele koncentrowały się na nowym podejściu do pracy, edukacji czy też korzystaniu z narzędzi internetowych, które zostały całkowicie zmienione w związku ze światową pandemią COVID-19 (więcej o seminarium tutaj). W trakcie prezentacji dobrych praktyk dotyczących rozwijania kariery z wykorzystaniem różnego typu programów wspierających, także mentoringowych realizowanych online, ARTeria nawiązała współpracę m.in. z Uniwersytetem w Malmö (Szwecja). 19 listopada 2020 r Anna Ochmann oraz Wenancjusz Ochmann, który odpowiada i prowadzi program mentorski w Fundacji ARTeria, spotkali się online z Karin Fälth (Career Adviser & Career Mentoring Program Manager), która odpowiada za program mentorski realizowany także dla zawodów kreatywnych na tym uniwersytecie.

Konsekwencją tego spotkania był z kolei kontakt z Pia Prip Hansen (Executive Assistant Manager) w KMP+ House of Mentoring z Danii.

Mamy nadzieję, że już wkrótce, gdy tylko restrykcje pandemiczne to umożliwią, będziemy mogli wrócić do kontynuowania naszego programu mentorskiego dla artystów i reprezentantów sektora kreatywnego rozbudowanego o nowe, ciekawe elementy.

A Cultural Deal for Europe – z ARTerią

18 listopada 2020 r. została zorganizowana internetowa debata „A Cultural Deal for Europe”, w której – jako jedna z ponad 400 uczestników tego wydarzenia – wzięła udział także Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria. Zainteresowanie debatą, a także aktywny wkład uczestników w trakcie jej trwania potwierdzają, że kultura powinna znaleźć się w centrum europejskiej polityki i procesów decyzyjnych.

W oparciu o ustalenia i wnioski z debaty zostanie wydany specjalny komunikat, który zostanie przesłany do decydentów UE i reprezentantów europejskiego sektora kultury. W trakcie debaty padły ważne słowa. „Kultura nie jest drugorzędnym aspektem dla naszego społeczeństwa, kultura jest i zawsze będzie w centrum naszego życia!” stwierdziła Mariya Gabriel, europejska komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży. Sabine Verheyen, przewodnicząca komisji CULT w Parlamencie Europejskim, dodała: „Aby pokazać siłę kultury, potrzebujemy zjednoczonego sektora kultury: potrzebujemy współpracy, wspólnego głosu, wspólnych strategii rzecznictwa”.

ARTeria zadeklarowała swój akces do dalszych prac oraz promocji tej idei, podpisała także wspólną deklarację. Więcej szczegółów wkrótce.

Master the Act – pierwsze spotkanie międzynarodowych partnerów projektu (online, część 1)

18 listopada 2020 r. przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w pierwszej części międzynarodowego spotkania partnerów projektu Master the Act, którego realizacja rozpoczęła się z początkiem listopada. Cieszymy się, że możemy ponownie nawiązać współpracę z naszymi „starymi” partnerami: Materahub (Włochy) i Inova (Wielka Brytania) oraz rozpocząć nową współpracę partnerską z L’Albero (Włochy, koordynator projektu), Agencia Para el Empleo de Madrid ( Hiszpania), Asociatia European Academy i Ipazia Production SRL (obie z Rumunii) oraz Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes (Francja).

Na początku spotkania reprezentanci partnerów projektu przedstawili swoje organizacje. Krótką prezentacje w formie pecha-kucha zaprezentował także, w imieniu Fundacji ARTeria, Wenancjusz Ochmann.

Następnie reprezentanci L’Albero, lidera projektu, przybliżyli główne cele, metodologię, działania oraz grupy docelowe projektu, z kolei reprezentanci APEM, lidera pierwszego „rezultatu intelektualnego” omówili najważniejsze działania i harmonogram pracy w najbliższych miesiącach.

Projekt „Master the Act” ma za zadanie opracowanie oraz przetestowanie narzędzi łączących bezpośrednie laboratoria teatralne z elastyczną nauką cyfrową, które mogą być przydatne w procesie edukacji i rozwoju zawodowego profesjonalistów nie tylko w sektorze kreatywnym. Głównym celem projektu jest udoskonalenie metod edukacyjnych dla rozwoju złożonego zestawu umiejętności obejmujących m.in.  umiejętności cyfrowe, inteligencję emocjonalną, kreatywne myślenie, umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, przywództwo i pracę zespołową, a także inne globalne kompetencje potrzebne do rozwoju na zmieniającym się rynku pracy.

Spotkanie zostało zorganizowane online z powodu restrykcji związanych z pandemią Covid-19.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Więcej o projekcie tutaj.

BtG – kolejne spotkanie międzynarodowej grupy mentorów (online)

18 listopada 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowo-testujące (C2) międzynarodowej grupy mentorów realizowane w ramach projektu Bridging the Gap (więcej o idei szkolenia tutaj). Tym razem uczestnicy skupili się na analizie opracowanych dotychczas materiałów szkoleniowych.

Uczestnicy, poprzez odgrywanie różnych ról, testowali ich wykorzystanie w praktyce mentorskiej w sektorze kreatywnym. Wykorzystali w tym celu m.in. opracowaną platformę szkoleniową. Spotkanie odbyło się w formule online w związku z pandemią COVID-19.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 24 listopada 2020 r.

Więcej o projekcie tutaj, projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

BtG – spotkanie mentorów z 6 krajów UE (online)

10 listopada 2020 r. odbyło się online kolejne spotkanie szkoleniowo-testujące (C2) międzynarodowej grupy mentorów realizowane w ramach projektu Bridging the Gap (więcej o idei szkolenia tutaj). Tym razem uczestnicy skupili się na cyfrowych narzędziach do komunikacji i ich zastosowaniu w praktyce mentorskiej w sektorze kreatywnym.

Zostały wykorzystane różne metodologie pracy, w tym  barcamp oraz design thinking, pracowano w niewielkich grupach, aby znaleźć kreatywne rozwiązania problemów związanych z generowaniem ogólnie dostępnych oraz atrakcyjnych treści edukacyjnych, które będą jednocześnie wspierały rozwój zawodowy artystów i reprezentantów sektora kreatywnego, a szczególnie kreatywnych start-upów.

Kolejne spotkanie odbędzie się 18 listopada 2020 r.

Więcej o projekcie tutaj, projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

ARTeria na międzynarodowym seminarium CAREER PATH II

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, wzięła udział w międzynarodowym seminarium organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję programu Erasmus+ w Polsce. Spotkanie pod hasłem „Career Path II” zostało zorganizowane w dniach 4-6 listopada 2020 r. online.

Tematy i cele wydarzenia koncentrowały się na nowym podejściu do pracy, edukacji czy też korzystaniu z narzędzi internetowych, które zostały całkowicie zmienione w związku ze światową pandemią COVID-19. Uczestniczy próbowali znaleźć odpowiedzi na szereg pytań, takich jak: jakich umiejętności potrzebujemy, żeby lepiej przygotować się na przyszłość? Czy można je już teraz zdefiniować i jak można wspierać młodych ludzi w wejściu na rynek pracy? Jak można rozwijać ścieżkę kariery online? Czy można planować karierę w sytuacji, kiedy przyszłość jest nieprzewidywalna?

Interaktywne sesje, w trakcie której uczestnicy zaprezentowali dobre praktyki, narzędzia czy metody, a także warsztaty z ekspertami umożliwiły przygotowanie rekomendacji jak rozwijać ścieżkę e-kariery, jak tworzyć wspólnotę praktyków w zakresie poradnictwa zawodowego oraz jak rozwijać współpracę dla przyszłych wspólnych działań kooperacyjnych.

Od 2012 roku Fundacja ARTeria realizuje projekty w międzynarodowych partnerstwach, a nasz zespół działa aktywnie także w różnych międzynarodowych sieciach i akcjach. ARTeria realizuje kilka projektów współfinansowanych przez program Erasmus +, które koncentrują się przede wszystkim na rozwoju zawodowym artystów i twórców. Stąd też tematyka tego spotkania była niezwykle ważna szczególnie w kontekście takich projektów jak m.in. „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”, “Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe”, “Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” czy “The Partnership for Creative Apprenticeships”.

CUED SPEECH EUROPA – rozpoczęcie realizacji projektu (spotkanie robocze online)

Reprezentanci Fundacji ARTeria wzięli udział w pierwszym spotkaniu roboczym związanym z rozpoczęciem – z początkiem listopada – realizacji projektu CUED SPEECH EUROPA. Spotkanie odbyło się online 6 listopada 2020 r. z udziałem reprezentantów dwóch organizacji partnerskich: LogoPsyCom oraz ALPC Belgium – lidera projektu.

Stowarzyszenie ALPC Belgium powstało w 1984 roku, a jego celem jest rozwój (świadomości i praktyki) oraz promocja metody fonogestów w języku francuskim. Organizacja prowadzi szkolenia dla profesjonalistów, rodziców oraz bliskich dzieci niesłyszących lub niedosłyszących, a także dla studentów logopedii. Z kolei Logopsycom to centrum innowacji edukacyjnych, w którym projektuje się i implementuje  alternatywne metody oraz narzędzia (także cyfrowe) przydatne w pracy szkół, centrów kształcenia i szkolenia zawodowego czy organizacji edukacyjnych.

W trakcie spotkanie omówiono najważniejsze zasady realizacji projektu, w tym obowiązki partnerów. Fundacja ARTeria jest m.in. odpowiedzialna za opracowanie logo oraz wzorów szablonów i dokumentów, które będą wykorzystywane w trakcie realizacji projektu, jak również za projekt strony internetowej.

Więcej o projekcie tutaj, projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Cultural management and policy in a post-digital world – navigating uncertainty. Kongres sieci ENCATC z ARTerią

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, wzięła udział w kongresie sieci ENCATC. Hasło tegorocznego wydarzenia brzmiało „Cultural management and policy in a post-digital world – navigating uncertainty”, a uczestnicy próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania związane z eksploracją post-cyfrowego świata – świata, w którym digitalizacja jest częścią wszystkich sfer naszego życia i wpływa w ogromnym, niespotykanym dotychczas stopniu, na zmiany kulturowe we wszystkich dziedzinach naszego funkcjonowania. Dyskutowali między innymi o tym, jakie nowe, nieprzewidziane wyzwania pojawiają się przed sektorem kultury i jak to wpłynie na sferę zarządzania w sektorze, a także o tym jak stymulować badania akademickie  w dziedzinie polityki kulturalnej i zarządzania kulturą.
Kongres ENCATC tworzy przestrzeń do spotkania, wymiany opinii z czołowymi ekspertami i wspólnego poszukania odpowiedzi, które mogą być przydatne dla wszystkich „aktorów” sektora  kultury. Zaproszenie na Kongres – tutaj, a więcej o wydarzeniu tutaj.

Kongres odbywał się w dniach 3-11 listopada 2020 r. i został zorganizowany, w związku z pandemią COVID-19, online.

Fundacja ARTeria jest członkiem międzynarodowej sieci ENCATC zrzeszającej organizacje i instytucje zajmujące się kształceniem w dziedzinie zarządzania kulturą oraz politykami kulturalnymi. Misją sieci jest stymulowanie rozwoju debaty i kwestii związanych z jednej strony z zarządzaniem w kulturze oraz z edukacją odpowiadającą wyzwaniom współczesności w odniesieniu do zmian politycznych, ekonomicznych, społecznych czy technologicznych, z drugiej – z politykami kulturalnymi w Unii Europejskiej i poza nią. Działalność sieci skupia się na wymianie doświadczeń, prowadzeniu wspólnych projektów, promocji mobilności i badań naukowych oraz podwyższaniu standardów nauczania.

Więcej o sieci tutaj.