ARTeria na międzynarodowym seminarium CAREER PATH II

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, wzięła udział w międzynarodowym seminarium organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję programu Erasmus+ w Polsce. Spotkanie pod hasłem „Career Path II” zostało zorganizowane w dniach 4-6 listopada 2020 r. online.

Tematy i cele wydarzenia koncentrowały się na nowym podejściu do pracy, edukacji czy też korzystaniu z narzędzi internetowych, które zostały całkowicie zmienione w związku ze światową pandemią COVID-19. Uczestniczy próbowali znaleźć odpowiedzi na szereg pytań, takich jak: jakich umiejętności potrzebujemy, żeby lepiej przygotować się na przyszłość? Czy można je już teraz zdefiniować i jak można wspierać młodych ludzi w wejściu na rynek pracy? Jak można rozwijać ścieżkę kariery online? Czy można planować karierę w sytuacji, kiedy przyszłość jest nieprzewidywalna?

Interaktywne sesje, w trakcie której uczestnicy zaprezentowali dobre praktyki, narzędzia czy metody, a także warsztaty z ekspertami umożliwiły przygotowanie rekomendacji jak rozwijać ścieżkę e-kariery, jak tworzyć wspólnotę praktyków w zakresie poradnictwa zawodowego oraz jak rozwijać współpracę dla przyszłych wspólnych działań kooperacyjnych.

Od 2012 roku Fundacja ARTeria realizuje projekty w międzynarodowych partnerstwach, a nasz zespół działa aktywnie także w różnych międzynarodowych sieciach i akcjach. ARTeria realizuje kilka projektów współfinansowanych przez program Erasmus +, które koncentrują się przede wszystkim na rozwoju zawodowym artystów i twórców. Stąd też tematyka tego spotkania była niezwykle ważna szczególnie w kontekście takich projektów jak m.in. „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”, “Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe”, “Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” czy “The Partnership for Creative Apprenticeships”.

Cultural management and policy in a post-digital world – navigating uncertainty. Kongres sieci ENCATC z ARTerią

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, bierze udział w kongresie sieci ENCATC. Hasło tegorocznego wydarzenia to „Cultural management and policy in a post-digital world – navigating uncertainty”, a uczestnicy próbują znaleźć odpowiedzi na pytania związane z eksploracją post-cyfrowego świata – świata, w którym digitalizacja jest częścią wszystkich sfer naszego życia i wpływa w ogromnym, niespotykanym dotychczas stopniu, na zmiany kulturowe we wszystkich dziedzinach naszego funkcjonowania. Dyskutujemy między innymi o tym, jakie nowe, nieprzewidziane wyzwania pojawiają się przed sektorem kultury i jak to wpłynie na sferę zarządzania w sektorze, a także o tym jak stymulować badania akademickie  w dziedzinie polityki kulturalnej i zarządzania kulturą.
Kongres ENCATC tworzy przestrzeń do spotkania, wymiany opinii z czołowymi ekspertami i wspólnego poszukania odpowiedzi, które mogą być przydatne dla wszystkich „aktorów” sektora  kultury. Zaproszenie na Kongres – tutaj, a więcej o wydarzeniu tutaj.

Kongres odbywa się w dniach 3-11 listopada 2020 r. i jest organizowany, w związku z pandemią COVID-19, online.

Fundacja ARTeria jest członkiem międzynarodowej sieci ENCATC zrzeszającej organizacje i instytucje zajmujące się kształceniem w dziedzinie zarządzania kulturą oraz politykami kulturalnymi. Misją sieci jest stymulowanie rozwoju debaty i kwestii związanych z jednej strony z zarządzaniem w kulturze oraz z edukacją odpowiadającą wyzwaniom współczesności w odniesieniu do zmian politycznych, ekonomicznych, społecznych czy technologicznych, z drugiej – z politykami kulturalnymi w Unii Europejskiej i poza nią. Działalność sieci skupia się na wymianie doświadczeń, prowadzeniu wspólnych projektów, promocji mobilności i badań naukowych oraz podwyższaniu standardów nauczania.

Więcej o sieci tutaj.

„Framing Creative Futures“– ARTeria na European Creative Industries Summit

Ostatnie z wydarzeń tegorocznego Europejskiego Szczytu Przemysłów Kreatywnych (European Creative Industries Summit  – ECIS 2020) zostało zorganizowane pod hasłem „Framing Creative Futures“ 28 października 2020 r.  Było z jednej strony podsumowaniem serii seminariów i warsztatów realizowanych w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy, z drugiej – politycznym forum kształtowania przyszłości naszego społeczeństwa i gospodarki kreatywnej w świetle tegorocznej pandemii Covid-19. Finalnie wypracowany dokument ma być także źródłem inspiracji i zaleceń dla decydentów regionalnych, krajowych i europejskich.

W spotkaniu wzięli udział decydenci i politycy, zarówno reprezentujący Unię Europejską, jak i gospodarza szczytu (wydarzenie było transmitowane z Berlina), a także przedsiębiorcy oraz firmy z branży kultury i branż kreatywnych. Europejski Szczyt Przemysłu Kreatywnego jest jednym z najważniejszych wydarzeń zorganizowanych podczas trwającej w drugiej połowie 2020 r. niemieckiej prezydencji w UE. Gospodarzami spotkania byli Caroline Norbury (Creative England, prezeska sieci ECBN) i Bernd Fesel (dyrektor ECBN). Raporty dotyczące pięciu wcześniejszych sesji przygotowawczych (Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria wzięła w jednej z nich udział) przedstawili: Ugo Bacchella (Fitzcarraldo Foundation), Charles Landry (Creative Bureaucracy), Michaela Magas (Industry Commons), Egbert Rühl (Kreativwirtschaft Hamburg) oraz Gerin Trautenberger (Kreativwirtschaft Austria), a całość moderowała Chérine De Bruijn. W ramach forum politycznego głos zabrali: Carmen Goby (Chambers of Commerce Austria), Ismo Silvo (YLE Areena), Carsten Brosda (Culture and Media, Hamburg), Andreas Kaufmann (ECCIA, Brussels), Johannes Ebert (Goethe-Institut), Peter Altmaier (Minister of Economics Affairs and Energy), Mariya Gabriel (EU-Commissioner), Martin Kern (Direktor EIT) oraz Christian Ehler (MEP). Słowo wstępne zostało wygłoszone przez: Guillaume de Seynes.

Szczyt „Framing Creative Futures“ był efektem współpracy międzynarodowej sieci European Creative Business Network, Ministerstwa Gospodarki i Energii Republiki Federalnej Niemiec oraz niemieckiego Competence Centre for Creative Industries.

European Creative Industries Summit (ECIS) został powołany w 2010 roku przez międzynarodową sieć European Creative Business Network (ECBN) jako forum, miejsce spotkania i debaty – konferencję dedykowaną szansom i wyzwaniom stającym przed sektorem kreatywnym, a także wypracowaniu możliwych rozwiązań oraz dyskusję na temat polityki europejskiej. Dziś ECIS to największy szczyt branży kultury i branż kreatywnych (CCI), który gromadzi co roku ponad 200 ekspertów z Europy i jest organizowany w stolicy kraju pełniącego w danym czasie prezydencję w UE.

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria wzięła udział w tym spotkaniu.

Więcej o wydarzeniu tutaj.

Manifesto for a Modern Cultural Policy – konsultacje z ARTerią

Reprezentanci Fundacji ARTeria wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym  – nieformalnej „burzy mózgów – manifestu dotyczącej nowoczesnej polityki kulturalnej „Manifesto for a Modern Cultural Policy” opracowanego przez KEA European Affairs oraz Culture Action Europe, międzynarodową sieć reprezentująca sektor kultury, której Fundacja ARTeria jest członkiem do 2010 roku. Sesja konsultacyjna odbyła się 22 października 2020 r.

Warto podkreślić, iż idea manifestu, zainicjowanego przez KEA, to swoisty apel o nowe podejście do polityki kulturalnej – polityki doceniającej kulturę jako strategiczny czynnik zmiany, zarówno ekonomicznej jak i społecznej dotyczącej zarówno każdego z nas, ale także zmiany stymulującej solidarność społeczną czy inspirującej zmiany na szczeblu politycznym – zarówno tych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym. Treść manifestu dostępna jest tutaj.

Education to Ensure Smart Skills: CCI Innovations for education & skills – z ARTerią

System kształcenia i szkolenia zawodowego w każdym z krajów Unii Europejskiej został rozwinięty na gruncie różnych tradycji czy koncepcji. W ostatnich latach coraz częściej specjalistyczne szkolenia zawodowe są jednak zastępowane przez kompleksowe i bardzo szerokie koncepcje edukacyjne oparte na paradygmacie uczenia się przez całe życie. 21 października 2020 r. od 10.00 do 11.30 sieć ECBN (European Creative Business Network) zorganizowała sesję online dedykowaną nowym wyzwaniom związanym z nabywaniem umiejętności i wiedzy przez osoby i organizacje z branż kreatywnych i kultury. Podjęty został także temat nowych sposobów tworzenia wiedzy związanych z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych i mediów społecznościowych.

Aby sprostać nowym warunkom funkcjonowania społeczeństwa sieciowego, bardziej niż dotychczas potrzebne jest niehierarchiczne i oddolne podejście do uczenia się, mającego szczególnie zastosowanie właśnie w sektorach kultury i kreatywnych i niezbędne zarówno kreatywnym profesjonalistom i społecznościom. W trakcie spotkania omówiona została m.in. idea „otwartego transferu wiedzy” („open Knowledge Transfer” – KT) i projektowania (Design) jako wartościowego doświadczenia w uczeniu się od siebie nawzajem (peer-to-peer). Prelegenci odnieśli się także do metod pomiarów indywidualnych potrzeb.

Prowadzącym i moderatorem spotkania organizowanego online był Gerin Trautenberger, (Kreativwirtschaft Austria), a ekspertami: Georg Russegger (Wissenstransfer Zentrum-Ost), Henning Berthold (Bayern Innovativ) oraz Rita Orlando (Foundation Matera-Basilicata 2019/open design School).

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu realizowanego przez ECIS 2020 Framing Creative Futures, a Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, reprezentowała organizację w trakcie tego spotkania.

Spotkanie grupy sterującej projektu GfA

19 października 2020 r. przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich spotkali się w ramach kolejnego międzynarodowego spotkania grupy sterującej projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”. W związku z pandemią COVID-19 zostało ono zrealizowane w formie konferencji online. W trakcie spotkania omówione zostały kwestie organizacyjne, związane z zarządzaniem, upowszechnianiem oraz promocją, monitoringiem i ewaluacją, ale przede wszystkim partnerzy skupili się na pracy nad rezultatami intelektualnymi, a Fundacja ARTeria zaktualizowała plan pracy oraz harmonogram realizacji rezultatu IO4 – „Policymakers Guide “Global FemArt – the women that drive the creative industries”, którego jest liderem.

„Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” to projekt którego celem jest wsparcie artystek w rozwoju ich kompetencji przedsiębiorczych poprzez stworzenie kompleksowego programu łączącego szkolenia (online) z mentoringiem. Program umożliwia artystkom i twórczyniom pogłębienie wiedzy o tym, jak prowadzić i rozwijać kreatywny biznes, a także wzmacnia ich pewność siebie i poczucie własnej skuteczności. Pracujemy także nad wsparciem rozwoju kreatywnych biznesów w kontekście ich internacjonalizacji oraz udziału w zglobalizowanym rynku zgodnie ze strategią „UE 2020” na rzecz wzrostu i zatrudnienia, która ma na celu zbudowanie sektora kulturalnego zdolnego do coraz większego udziału w zatrudnieniu w całej Europie. Jednym z ważniejszych rezultatów projektu jest także praca nad zwiększaniem świadomości decydentów dotyczących istniejących nierówności płci w sektorze kultury i kreatywnym. Projekt, realizowany z partnerami z Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Włoch)  jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Zapraszamy także na stronę projektu oraz profil FB.

VX DESIGNERS – nowy projekt z ARTerią

„Wystawiennictwo – sztuka projektowania wystaw obejmująca m.in. sposób pokazywania eksponatów, opracowanie plastyczne całości ekspozycji i  architekturę pawilonów wystawowych. W projektowaniu wystaw stosuje się środki z zakresu architektury, architektury wnętrz, sztuk plastycznych, scenografii, a także muzyki, filmu i telewizji. Wystawiennictwo jest jednak nie tyle rezultatem syntezy sztuk, co połączeniem wszystkich możliwych form oddziaływania na psychikę zwiedzającego. Wystawiennictwo stanowi ważny środek masowego upowszechnienia informacji, czego dowodem jest stale rosnąca liczba ekspozycji reklamowych, propagandowych i dydaktycznych o różnej skali i stopniu zasięgu (wystawy światowe)”

„Tradycja wystawiennictwa wywodzi się z dawnych jarmarków i ceremonii dworskich. Pierwsze wystawy powszechne urządzano w pawilonach wzorowanych na budowlach pałacowych (Paryż,1798) lub na dziedzińcach pałaców (m.in. w Luwrze,1801). Wzorem dla architektury wystawowej XIX w. stał się słynny Crystal Palace projektu J.Paxtona, wzniesiony 1851 na Wystawę Światową w Londynie. Na wystawie 1867 w Paryżu została zainicjowana zasada planowania terenów wystawowych jako zespołu pawilonów (tzw. Wioski wystawowe)”.

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN z 1969 r.

Czy wystawiennictwo może być w dzisiejszych czasach inspirującą praktyka edukacyjną rozwijającą umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz refleksji uczniów? Twórcy projektu współfinansowanego w ramach programu Erasmus+ uważają że tak, ale pod warunkiem że nie będzie to bierne oglądanie wystawy, podążanie ścieżką, którą wyznaczył kurator. Wierzą, że można i że warto zamienić pasywne oglądanie wystawy w aktywne doświadczenie (współ)tworzenia wystawy, także przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, które umożliwiają czerpanie z zasobów historii sztuki znajdujących się w domenie publicznej.

Celem projektu VX Designers jest stworzenie metodologii, która pozwoli na wykorzystanie idei wystawy jako narzędzia pedagogicznego oraz zapewni nauczycielom i uczniom podstawy do stworzenia własnej wirtualnej wystawy. Takie wykorzystanie idei (współ)tworzenia wystawy wpłynie na umiejętności i kluczowe kompetencje młodych ludzi potrzebne na rynku pracy XXI wieku, takie jak poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, planowanie i analizowanie, rozwiązywanie problemów, a także przyczyni się do rozwoju ich umiejętności cyfrowych.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2020 r. Koordynatorem projektu jest  SCS LogoPsyCom (Belgia), a partnerami oprócz Fundacji ARTeria także: Les Apprimeurs (Francja), C.I.P. CITIZENS IN POWER (Cypr), ASSOCIACIO PER A LA CREACIO I ESTUDIS DE PROJECTES SOCIALS C.E.P.S. (Hiszpania) oraz European Education & Learning Institute (Grecja).

Upowszechnienie rezultatów projektów on-line – webinarium z udziałem ARTerii

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja programu Erasmus+, realizuje cykl webinariów dedykowanych wyzwaniom w realizacji projektów w związku z pandemią Covid-19 i koniecznością realizacji szeregu działań w formule online. Webinaria mają stworzyć przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami realizatorów projektów w Akcji 1 i Akcji 2 w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe oraz Edukacja dorosłych.

Kolejne spotkanie z tego cyklu odbyło się 15 października 2020 r. i było okazją do poznania doświadczeń beneficjentów w zakresie upowszechniania rezultatów projektów realizowanych w obu akcjach programu: Akcji 1 (mobilności) oraz Akcji 2 (partnerstwa strategiczne).

Z przyjemnością informujemy, że jedną z ekspertek podczas tego spotkania była Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, która opowiedziała o naszych doświadczeniach związanych z upowszechnianiem i promocją projektowych rezultatów – zarówno tych materialnych jak i niematerialnych. Swoimi doświadczeniami podzieliła się się także Anna Pawelec  – nauczycielka języka angielskiego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku, która od 2012 jest koordynatorką projektów praktyk zagranicznych realizowanych w ramach programów Leonardo da Vinci, POWER VET oraz Erasmus+. Webinarium poprowadził Rafał Kunaszyk, trener, menadżer z wieloletnim doświadczeniem m.in. w dynamicznie rozwijającej się grupie firm w obszarze edukacji i innowacji, który jest od wielu lat jest związany z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i jest m.in. Ambasadorem EPALE.

Kolejne spotkanie grupy sterującej projektu P4CA

13 października 2020 r. przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich spotkali się w ramach kolejnego międzynarodowego spotkania grupy sterującej projektu „The Partnership for Creative Apprenticeships”. W związku z pandemią COVID-19 zostało ono zrealizowane w formie konferencji online. W trakcie spotkania omówione zostały kwestie organizacyjne, związane z zarządzaniem, upowszechnianiem oraz promocją, monitoringiem i ewaluacją, ale przede wszystkim partnerzy skupili się na pracy nad rezultatami intelektualnymi, a Fundacja ARTeria przedstawiła plan pracy oraz harmonogram realizacji rezultatu IO2 – „Non-formal Learing path”, którego jest liderem.

„The Partnership for Creative Apprenticeships” (P4CA) to międzynarodowy projekt współfinansowany w ramach Partnerstw Strategicznych Programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego celem jest opracowanie nowych modeli wspierających realizację wysokiej jakości i, skutecznych praktyk zawodowych oraz staży w sektorze kreatywnym i kulturalnym. Wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Włoch, Słowacji, Macedonii oraz Węgier pracujemy nad  rozwojem kompetencji i umiejętności opiekunów takich praktyk oraz trenerów w firmach realizujących ten typ wsparcia. Zapraszamy na stronę projektu oraz projektowy profil FB.

Rozwój umiejętności oraz włączenia społecznego przez sztukę (webinarium Erasmus+)

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w webinarium dla wnioskodawców programu Erasmus+ sektor Edukacja Dorosłych KA2 związanym z dodatkowym konkursem, który jest dedykowany rozwojowi umiejętności i włączenia społecznego poprzez sztukę. Webinarium zostało zorganizowane 8 października 2020 r. przez Fundację Rozwoju Systemów Edukacji, Narodową Agencję programu Erasmus+.

Konkurs został ogłoszony przez Komisję Europejską w odpowiedzi na wyzwania związane z pandemią COVID-19, która w znaczący sposób wpłynęła zarówno na sektor kultury jak i na trwające i planowane działania w ramach projektów programu Erasmus+.