Zimowy koncert uczniów szkoły muzycznej VENO’S STUDIO

Jak co roku Fundacja ARTeria, realizując jeden ze swoich celów statutowych, wspiera uczniów i słuchaczy Prywatnej Szkoły Muzycznej VENO’S STUDIO. Także w tym roku zaangażowaliśmy się w przygotowanie prezentacji osiągnięć uczniów – choć w nietypowej formie. Z powodu restrykcji pandemicznych zajęcia w szkole odbywają się online i tak też został przygotowany koncert! To uczniowie zaprosili nas do swoich domów i tam dla nas koncertują. Dziękujemy wszystkim wykonawcom za dobrowolnie udostępniony materiał filmowy.

Zapraszamy na dwie części koncertu zimowego: pierwsza jest dostępna tutaj, a druga – tutaj.

Wykonawców przygotowali: Agata Sajan oraz Mateusz Wesołowski, a nagrań dokonano w ramach procesu dydaktycznego.

ENCATC – zebranie członków międzynarodowej sieci z ARTerią

Fundacja ARTeria, od 2020 roku, jest członkiem międzynarodowej sieci ENCATC zrzeszającej organizacje i instytucje zajmujące się kształceniem w dziedzinie zarządzania kulturą oraz politykami kulturalnymi.

11 grudnia 2020 r. odbyło się Annual General Assembly 2020 sieci, z udziałem Anny Ochmann prezeski Fundacji ARTeria. Spotkanie było okazją do przeanalizowania i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego oraz finansowego sieci, a także przeprowadzenia wyborów do zarządu sieci.

Misją ENCATC jest stymulowanie rozwoju debaty i kwestii związanych z jednej strony z zarządzaniem w kulturze oraz z edukacją odpowiadającą wyzwaniom współczesności w odniesieniu do zmian politycznych, ekonomicznych, społecznych czy technologicznych, z drugiej – z politykami kulturalnymi w Unii Europejskiej i poza nią. Działalność sieci skupia się na wymianie doświadczeń, prowadzeniu wspólnych projektów, promocji mobilności i badań naukowych oraz podwyższaniu standardów nauczania.

Konferencja Gender Equality in European Culture z ARTerią

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Gender Equality in European Culture”, która została organizowana przez Niemiecką Radę Kultury w ramach przewodnictwa Niemiec w Radzie Unii Europejskiej.

Bezpośrednią inspiracją do podjęcia tej tematyki były konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie „równości szans płci w kulturze”, które zostały przyjęte 1 grudnia 2020 r., a sama konferencja miała być okazją do kontynuowania dyskusji na ten temat z udziałem międzynarodowej publiczności. Celem konferencji było także włączenie do tej dyskusji i zaznajomienie z konkluzjami przede wszystkim osób pracujących nad wdrożeniem środków i działań na rzecz większej równości szans płci w instytucjach kulturalnych i obywatelskich. W trakcie konferencji przedstawiono szerokie spektrum inicjatyw i projektów z państw członkowskich UE, reprezentujących różne gatunki artystyczne.

Konferencja został zorganizowana 8 grudnia 2020 r., wzięli w niej udział m.in. prof. Monika Grütters (Federal Government Commissioner for Culture and the Media), Graça Fonseca (Minister of Culture, Portugal), Mariya Gabriel (EU Commissioner for IRCE&Y), prof. dr. Susanne Keuchel (President of the German Arts Council), Renate Punka (Janis Roze Publishers, President of Latvian Publishers Association), Anna Serner (Swedish Film Institute), prof. Helmut Anheier (President Hertie School of Governance) oraz Carlien Scheele (Director of the European Institute for Gender Equality).

Oprócz sesji dyskusyjnych zostały także zorganizowane warsztaty: „Political developments & impulses in various countries”, “Effects on & aspirations for national women’s networks” oraz “Best-practice examples from different EU countries and cultural sectors”

Fundacja ARTeria od wielu lat realizuje projekty i działania związane z tematyką równości szans w sektorze kultury i kreatywnym – m.in. takie jak Global FemART (więcej tutaj) czy udział prezeski Fundacji ARTeria Anny Ochmann, w panelu eksperckim Voices of Culture dedykowanym tej tematyce (więcej tutaj)

Ewaluacja w projektach partnerstw strategicznych Erasmus+ – szkolenie z udziałem ARTerii

Reprezentanci Fundacji ARTeria, jako beneficjenci Partnerstw Strategicznych programu Erasmus+, wzięli udział w szkoleniu dedykowanym ewaluacji w tego typu projektach. Celem szkolenia zorganizowanego przez FRSE, Agencję Narodową programu w Polsce, było pogłębienie wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych do zaplanowania i przeprowadzenia ewaluacji projektów (ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia ewaluacji on-line).

Udział w cyklu szkoleniowym pozwolił uczestnikom na zapoznanie się z metodyką prowadzania ewaluacji projektów oraz na określenie celów ewaluacji i elementów koncepcji badania ewaluacyjnego: pytań i kryteriów ewaluacji, metod badawczych, narzędzi – jako procesu wpływającego na podniesienie jakości rezultatów w realizowanych projektach.

Sesja plenarna (webinarium) z wykorzystaniem chatu, jako elementu interaktywnego, będąca wprowadzeniem do kolejnych części wydarzenia została zrealizowana 7 grudnia 2020 r. Dwie kolejne sesje zostały zaplanowane jako warsztaty (realizowane w grupach kilkunastoosobowych).

Dzień wolontariusza w ARTerii

Praca wykonywana za darmo, z potrzeby serca jest bezcenna. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, obchodzony z inicjatywy ONZ od 1986 roku, 5 grudnia każdego roku jest wyjątkową okazją do podziękowania za to zaangażowanie i bezinteresowność. Co roku także Fundacja ARTeria stara się dziękować swoim wolontariuszom organizując tego dnia specjalne spotkania z ciekawymi warsztatami, koncertem lub wyjazd. Tegoroczne spotkanie, ze względu na restrykcje pandemiczne, musiało odbyć się online. Z rozmarzeniem wspominaliśmy zeszłoroczne plany rozbudowania i doposażenia pomieszczenia dla arteryjnych wolontariuszy, pierwsze zakupy i prace… A potem brak możliwości spotkań de facto od marca!

Fundacja ARTeria od lat prowadzi działania i programy mające na celu rozwój wolontariatu. Naszym celem jest nie tylko pozyskanie nowych osób i zaangażowanie ich w nasze działania, ale przede wszystkim poprzez ich aktywność rozwój fundacji na płaszczyznach stanowiących najlepsze odzwierciedlenie potrzeb przedstawicieli sektora kultury i kreatywnego.

Spotkaliśmy się online 5 grudnia 2020 r., a ważną częścią spotkania była prezentacja nowych projektów ARTerii m.in. Cued Speech Europa (więcej tutaj), VX Desingers (więcej tutaj), czy Master the Act (więcej tutaj), „starych” m.in.: Learn2Create (więcej tutaj) czy P4CA (więcej tutaj) oraz dyskusja o tym jak rozwijać ARTerię w przyszłości. Oczywiście wspólnie z naszymi Wolontariuszami!

Dziękujemy!

Learn2Create – czwarte międzynarodowe spotkanie partnerów

Czwarte międzynarodowe spotkanie partnerów projektu “Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” miało odbyć się w Materze (Włochy) będąc jednocześnie okazją do podsumowania tygodnia szkoleniowego dla międzynarodowej grupy nauczycieli zawodu. Niestety w związku z restrykcjami pandemicznymi byliśmy zmuszeni zorganizować je online – odbyło się 4 grudnia 2020 r.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. Po podsumowanie poprzednich etapów projektu i stopnia realizacji zadań po wrześniowym roboczym spotkaniu online (więcej tutaj) przedstawiciel Rinova (UK), jako lider realizacji drugiego rezultatu pracy intelektualnej, zaprezentował finalną wersję programu nauczania dla nauczycieli zawodów kreatywnych opracowaną w ramach projektu. Następnie reprezentantka Dimitra, greckiego partnera odpowiedzialnego za stworzenie platformy edukacyjne, przedstawiła samą platformę i zakres treści nauczania.

Dyskusję zdominowały jednak kwestie związane z koniecznością przeniesienia szkolenia dla nauczycieli zawodu (C1) na styczeń i samej organizacji wydarzenia, partnerzy omówili także pomysły na realizację warsztatów krajowych – fazy testowej platformy.

Pod koniec spotkania zostały omówione kolejne etapy pracy projektowej – dwa przewodniki, jeden dla trenerów, a drugi dla pracodawców z sektora kultury i kreatywnego (liderzy: Materhub oraz Innogate).

Pierwszy przewodnik jest przeznaczony dla nauczycieli i szkoleniowców zaangażowanych we wspieranie i promowanie ‘nauki w miejscu pracy’ (WBL) w przemysłach kultury i kreatywnych (CCI). Jest to podręcznik dla tych organizacji i trenerów, którzy realizują szkolenia skierowane do szeroko rozumianych nauczycieli zawodu. Może być również wykorzystywany przez inne osoby współpracujące ze wszystkimi zaangażowanymi w proces realizacji i promowania WBL w CCI. Składa się z podręcznika, który jest zintegrowany z otwartym zasobem edukacyjnym online zapewniając pomoc oraz informacje dotyczące współpracy wszystkich osób zaangażowanych w promocję WBL w CCI (w tym uczniów i partnerów biznesowych).

Przewodnik dla pracodawców z sektora kreatywnego i kultury ma z kolei pomóc pracodawcom prowadzącym działalność w przemysłach kultury i kreatywnych (CCI) lepiej zrozumieć, jak wykorzystać i ustrukturyzować możliwości ‘nauki w miejscu pracy’ (WBL) w ich organizacjach czy firmach oraz jak rekrutować i pomagać uczącym się oraz stażystom/praktykantom realizującym ścieżkę WBL w ich przedsiębiorstwach. Przewodnik koncentruje się na mikroprzedsiębiorstwach oraz freelancerach, jako najczęściej występujących w sektorze kultury i kreatywnym, ale także na małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), które również działają w tych sektorach i być może mają większy potencjał i możliwości do pełnienia roli ‘gospodarzy’ procesu WBL. Przewodnik wskazuje podejście oparte na mentoringu dla tych pracodawców, tak aby mogli oni stymulować umiejętności związane z samozatrudnieniem oraz kompetencje przedsiębiorcze podczas procesu WBL.

W trakcie spotkanie zostały także omówione kwestie związane z eksploatacją, monitorowaniem i zapewnieniem jakości w realizacji projektu, a także związane z bieżącym zarządzaniem i raportowaniem oraz promocją projektu.

Więcej o projekcie tutaj. Projekt jest współfinasowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Cued Speech Europa – pierwsze spotkanie międzynarodowego partnerstwa projektowego

Jednym z nowych wyzwań, których realizację rozpoczęliśmy niedawno jest projekt CUED SPEECH EUROPA. Pierwsze spotkanie wszystkich partnerów projektu odbyło się 2 grudnia 2020 r. i zostało zorganizowane online (w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19). Wzięli w nim udział reprezentanci wszystkich organizacji z trzech krajów: z Włoch (Istituto dei Sordi di Torino oraz Euphoria Net Srl), Belgii (ALPC oraz LogoPsyCom) oraz Polski (oprócz fundacji ARTeria także reprezentanci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). Po krótkich prezentacjach wszystkich organizacji partnerskich oraz omówieniu najważniejszych celów i działań projektowych skupiliśmy się na omówieniu idei i zaprezentowaniu charakterystyki fonogestów w każdym z języków partnerstwa. Następnie reprezentantki KUL, koordynatora stworzenia pierwszego rezultatu pracy projektowej – broszury The Cued Speech method and its advantages, zaprezentowały zakres działań i harmonogram pracy w najbliższych miesiącach, a reprezentanci IST omówili kolejne działania (IO2) – stworzenie kursu online.

W kolejnej części spotkania zostały omówione m.in. kwestie związane z zarządzaniem projektem, rozpowszechnianiem czy ewaluacją projektu, a reprezentanci ARTerii, Wenancjusz Ochmann oraz Zuzanna Stachura, zaprezentowali założenia dotyczące „digital presence” w tym logo oraz pierwszą wersję strony internetowej projektu.

Fonogesty spotykają się z coraz lepszym zrozumieniem i akceptacją wśród specjalistów i rodziców, których doceniają skuteczność i łatwość stosowania tej metody.

Więcej o projekcie tutaj, a wkrótce zapraszamy także na stronę projektu. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Listopadowe spotkanie partnerstwa Global FemART (online)

Partnerzy projektu „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” spotykają się co miesiąc w formie roboczych spotkań online mających na celu bieżącą analizę postępów w realizacji projektu, a także kwestii zawiązanych z bieżącym zarządzaniem projektem.  Kolejne spotkanie odbyło się 30 listopada 2020 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Master the Act – pierwsze spotkanie międzynarodowych partnerów projektu (online, część 2)

27 listopada 2020 r. przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w drugiej części międzynarodowego spotkania partnerów projektu Master the Act, którego realizacja rozpoczęła się z początkiem listopada. Informacja o pierwszej części jest dostępna tutaj.

Spotkanie rozpoczęliśmy od omówienia metodologii tworzenia „mapy empatii” i od warsztatów w grupach z udziałem wszystkich uczestników. Następnie spotkanie zdominowały kwestie związane z zarządzaniem oraz promocją projektu.

Partnerstwo projektu „Master the Act” pracuje nad stworzeniem oraz przetestowaniem narzędzi łączących bezpośrednie laboratoria teatralne z elastyczną nauką cyfrową, które mogą być przydatne w procesie edukacji i rozwoju zawodowym profesjonalistów nie tylko artystów czy reprezentantów sektora kreatywnego.

Spotkanie zostało zorganizowane online z powodu restrykcji związanych z pandemią Covid-19.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Więcej o projekcie tutaj.