Fundacja ARTeria wraz z partnerami z 11 krajów Unii Europejskiej realizowała w latach 2012-2015 wyjątkowy międzynarodowy projekt dedykowany edukacji kulturalnej – European Cultural Learning Network. Celem projektu była analiza, opracowanie oraz pilotowanie nowych sposobów wspierania osób i organizacji związanych z europejską edukacją kulturalną, działanie na rzecz wzmocnienia ich statusu oraz integracji, a także wspieranie działań związanych z edukacją zawodową w tym sektorze (VET).

Projekt był realizowany etapami obejmującymi:

  • badanie sektora edukacji kulturalnej w kraju każdego z partnerów projektu
  • lokalizacja oraz identyfikacja nowych organizacji i interesariuszy w sektorze edukacji kulturalnej
  • rozwój programów szkolenia i doskonalenia zawodowego
  • ewaluacja i doskonalenie powstałych programów z myślą o ich zastosowaniu dla całego sektora edukacji kulturalnej
  • rozpoznanie nowych możliwości zdobywania certyfikatów i kwalifikacji zawodowych
  • promowanie, sieciowanie i dostarczanie informacji dla sektora edukacji kulturalnej za pomocą multimedialnej platformy internetowej
  • badanie potrzeby i możliwości stworzenia nowego stowarzyszenia dla osób zawodowo związanych z edukacją kulturalną

Projekt był współfinansowany w ramach programu Leonardo da Vinci będącego częścią europejskiego programu Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme).