Projekt „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesienie efektywności ich działania

Logo IntegracjiFundacja ARTeria pozyskała finansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.4.2 „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym”. Projekt przygotowany przez Fundację „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesienie efektywności ich działania” został bardzo wysoko oceniony w konkursie – zajął 4 miejsce na liście rankingowej (na 17 dofinansowanych projektów w całej Polsce, a spośród 230, które uzyskały pozytywną ocenę, ale nie otrzymały dofinansowania) – i uzyskał dotację w pełnej wnioskowanej kwocie: 707 000 zł.

Alokacja finansowa na konkurs w tym działaniu wynosiła łącznie 20 000 000 zł.,  a o dofinansowanie mogły ubiegać się projekty z najwyższą uzyskaną średnią punktową. W ramach konkursu wpłynęło łącznie 298 wniosków, z czego 230 przeszło pozytywnie ocenę formalną.

Organizacje pozarządowe pełnią bardzo ważną rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w kształtowaniu kulturowej tożsamości, w rozwoju społecznym i gospodarczym. Niestety w woj. śląskim liczba zarejestrowanych organizacji w stosunku do liczby mieszkańców należy do najniższych w Polsce (wynosi 13 w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców). Ten współczynnik jest szczególnie niski na terenach wiejskich, gdzie jednocześnie dostępność do kultury jest mniejsza.

Atutem organizacji pozarządowych są: zaangażowani ludzie i ciekawe pomysły, najczęstszymi problemami: rozproszenie działań, brak współpracy, brak umiejętności efektywnej organizacji i profesjonalnego zarządzania. Wszystko to powoduje, iż mają one duże trudności z tworzeniem reprezentacji na poziomie lokalnym, jak również z byciem równoprawnym partnerem dla samorządów czy instytucji użyteczności publicznej, często też nie rozwijają współpracy z innymi przedstawicielami III sektora. Jednym z celów statutowych Fundacji ARTeria są działania mające na celu profesjonalizację III sektora, tworzenie podstaw do nawiązania współpracy pomiędzy NGO, przygotowanie organizacji pozarządowych do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym i podnoszenie skuteczności ich działania. Świadomość potrzeby wsparcia organizacji w takim zakresie wynika bezpośrednio z doświadczeń samej Fundacji, w szczególności jest wynikiem realizacji w 2007/2008 r. projektu „Wzmocnienie struktury oraz zasobów instytucjonalnych i kadrowych Fundacji ARTeria” r. w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków MF EOG, NMF oraz budżetu RP. Realizacja tego projektu dała Fundacji możliwość zbudowania podstaw do podejmowania szeroko zakrojonych, innowacyjnych i obywatelskich działań w kilkuletniej pespektywie oraz przygotowanie osób zaangażowanych w prace Fundacji do skutecznej i profesjonalnej realizacji założonych celów, potrafiących efektywnie zdobywać i sprawnie zarządzać projektami finansowanymi z funduszy publicznych.

Stąd celem naszego projektu było podniesienie efektywności działań organizacji kulturalnych przede wszystkim z obszarów wiejskich (ale nie tylko) woj. śląskiego w zakresie równouprawnionego udziału w kreowaniu lokalnej i regionalnej polityki kulturalnej poprzez ich integrację, usieciowienie i podniesienie profesjonalizacji działań. Ten cel realizowaliśmy poprzez:

  1. utworzenie lokalnej koalicji branżowej,
  2. wzmocnienie powiązań i wymiany informacji pomiędzy organizacjami, realizowanie wspólnych projektów,
  3. wsparcie szkoleniowo – doradcze służące podniesieniu umiejętności kadr NGO w zakresie profesjonalnego zarządzania i rozwoju w oparciu o cele określone w wypracowanej strategii,
  4. wzmocnienie potencjału III sektora w województwie w zakresie tworzenia reprezentacji, rzecznictwa oraz podejmowania partnerskiej współpracy z samorządem, władzami państwowymi, instytucjami publicznymi, itp.

Do udziału w projekcie zaprasiliśmy organizacje przede wszystkim z terenów wiejskich, ale także inne – bez względu na teren ich działalności. Chcemy aby sieć, która powstała w ramach realizacji projektu, była silnym rzecznikiem interesów organizacji kulturalnych z woj. śląskiego.

W ramach działań przewidzieliśmy dla uczestniczących w projekcie organizacji m.in:

  1. warsztaty opracowania strategii rozwoju,
  2. szkolenia na temat pozyskiwania funduszy dla organizacji kulturalnych,
  3. warsztaty z zakresu pisania projektów,
  4. warsztaty na temat organizacji imprez.

Kolejnym aspektem realizacji projektu było stworzenie sieci współpracy obejmujące: warsztaty strategiczne dla nowopowstałego porozumienia, warsztaty dotyczące zasad współpracy i organizacji porozumienia oraz doradztwo zarówno dla poszczególnych NGO jaki dla samego porozumienia.

Zapraszamy na stronę internetową projektu, która jest jednocześnie platformą komunikacji i wymiany informacji przede wszystkim dla uczestników sieci: www.artnet-ngo.pl

Partnerem w realizacji projektu była – również zabrzańska – firma VENO’S STUDIO, która ma duże doświadczenie w realizacji projektów w szeroko rozumianych przemysłach kultury (działa w tej sferze nieprzerwanie od 1996 r.). W latach 2006 – 2007 z ogromnym sukcesem zrealizowała projekt szkoleniowo – doradczy „Działasz w kulturze? Załóż firmę”. Od kwietnia tego roku zapraszała kobiety, które nie pracują zawodowo i które chciałyby połączyć swoje artystyczne hobby z pracą, do udziału w projekcie „Artystyczne pasje szansą na nowy zawód dla młodych matek”.
Projekt był realizowany od 1 września 2008 r. do 31 grudnia 2009 r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego