Projekt Fundacji w międzynarodowym badaniu porównawczym „Culture in Local and Regional Development”

Zapraszamy do zapoznania się z raportami przygotowanymi w ramach międzynarodowego badania porównawczego „Study on the Con­tribution of Cul­ture to Local and Regional Economic and Social Develop­ment as part of European Regional Policy”, w których znalazł się także projekt przygotowany i zrealizowany przez Fundację ARTeria:  „Integracja organizacji kul­tural­nych z obszarów wiej­skich wojewódz­twa śląskiego szansą na profesjonalizację i pod­niesienie efek­tyw­no­ści ich działania” (realizowany w ramach PO KL 5.4.2, więcej na www.artnet-ngo.pl).

Anna Ochmann, prezes Fundacji i ekspert ds. wykorzystania fun­duszy struk­tural­nych w kulturze oraz wpływu projek­tów kultural­nych na spo­łeczny i ekonomiczny roz­wój lokalny oraz regionalny, a także Wenancjusz Ochmann, koordynator projektu „Integracji…” znaleźli się w gronie 150 specjalistów z całej Unii Europej­skiej, które uczest­niczyli w pracach związanych z tym badaniem w trakcie seminarium, które odbyło się w Bruk­seli 11 listopada 2009 r.

Pliki do pobrania:
    1. Study on the Contribution of Culture to Local and Regional Development – Evidence from the Structural Funds (raport końcowy)
    2. Study on the Contribution of Culture to Local and Regional Development – Evidence from the Structural Funds (analiza przykładów część 1)
    3. Study on the Contribution of Culture to Local and Regional Development – Evidence from the Structural Funds (analiza przykładów część 2)