Program FIO na lata 2014-2020 – weź udział w debacie, zgłoś swoje propozycje!

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich prowadzi konsultacje społeczne dotyczące Programu FIO na lata 2014-2020. Jednym z instrumentów służących realizacji tych konsultacji są pytania, kierowane do organizacji, mające na celu poznanie oczekiwań i sugestii sektora pozarządowego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu FIO na lata 2014 -2020, zgłoszenia swoich uwag (poniżej lista pytań), a także do udziału w ogólnopolskiej debacie mającej na celu przedstawienie dotychczas zebranych uwag i sugestii oraz poddanie założeń projektu FIO dyskusji i zebranie kolejnych propozycji dotyczących przyszłego kształtu Funduszu.

Uwagi i propozycje można zgłaszać do 28 lutego na adres marta.witek@mpips.gov.pl (lub za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj). Także 28 lutego o godz. 11.00 odbędzie się debata w budynku głównym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, mieszczącym się przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.

Pytania do Programu FIO na lata 2014-2020:
1. Czy przedstawiona w Programie FIO komplementarność Programu z Europejskim Funduszem Społecznym jest korzystna dla rozwoju sektora?
2. Czy trafnie zostały zdefiniowane cele FIO wskazujące na łączenie aktywności podmiotów III sektora z ich kompetencjami w zakresie realizowania zadań publicznych ?
3. Czy Program FIO powinien zawierać szczegółowy katalog kierunków działań, w ramach których beneficjenci będą realizowali swoje projekty, czy powinien cechować się ogólnością, a konkretne działania wypływać będą z inwencyjności potencjalnych Beneficjentów?
4. Jak ocenia Pan/Pani  możliwość wspierania w ramach FIO inicjatyw nieformalnych?
5. Czy zachowana powinna zostać formuła partnerstwa publiczno-społecznego? Czy powinna ona zostać rozszerzona do formuły partnerstwa publiczno-społeczno-prywatnego?
6. Jak Pan/Pani ocenia wyodrębnienie kierunku działania nakierowanego na wspieranie działań samopomocowych?
7. Czy w poszczególnych latach w FIO powinny być wyodrębniane preferencyjne kierunki wsparcia, w postaci na przykład komponentów, regrantingu etc.?