Profesjonale kadry mediów lokalnych – styczeń 2012

Fundacja ARTeria realizuje projekt Profesjonalne kadry mediów lokalnych, w ramach którego odbywają się w styczniu szkolenia z ABC Dziennikarstwa (14-15 oraz 22 i 28 stycznia) oraz indywidualne doradztwo zawodowe dla uczestniczek i uczestników.

Projekt jest – w pewnym stopniu – odpowiedzią na podejmowany wielokrotnie przez Parlament Europejski, Komisję Europejską i Komitet Ministrów Rady Europy temat pluralizmu w mediach. Studium na ten temat, przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej, wskazuje pluralizm mediów jako dążenie do prezentowania szerokiego wachlarza wartości społecznych, politycznych i kulturalnych, a także opinii, informacji i interesów – także tych lokalnych i regionalnych. Media lokalne i regionalne stają się coraz popularniejszym i coraz ważniejszym narzędziem przekazywania informacji. Prawie w każdym większym mieście czy gminie można kupić lokalną prasę, często działają tam też lokalne rozgłośnie radiowe czy telewizje, coraz szybciej rozwijają się media internetowe o zasięgu lokalnym. Ewa Jaska w pracy „Rola lokalnych środków masowego przekazu w rozwoju regionów” definiuje szereg niezwykle ważnych funkcji i zadań, które wypełniają lokalne środki masowego przekazu m.in.:

·         funkcję informacyjną – dostarczanie wszechstronnej i bezstronnej informacji lokalnej,
·         funkcję psychospołeczną i integracyjną – wspierającą tworzenie środowiska społecznego, więzi sąsiedzkiej, podtrzymywanie lokalnych tradycji,
·         funkcję kontrolną – wobec władz lokalnych, a jednocześnie kształtującą postawy obywatelskie,
·         funkcję opiniotwórczą – jako płaszczyzna wymiany poglądów i opinii,
·         funkcję kulturalną – przejawiającą się między innymi w kultywowaniu kultury artystycznej, lokalnej czy regionalnej, prezentowaniu twórczości lokalnych artystów,
·         funkcję promującą – przede wszystkim inicjatywy lokalne, także te związane z rozwojem gospodarczym czy pobudzaniem przedsiębiorczości lokalnej,
·         funkcję reklamowo – ogłoszeniową dla lokalnego rynku.

Więcej: www.medialokalne.org

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.1 w woj. śląskim Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw).