Prezes ARTerii została członkiem Rady Organizacji Pozarządowych przy Minister KiDN

Z dumą i przyjemnością informujemy, iż prezeska Fundacji ARTeria – Anna Ochmann, znalazła się w gronie członków Rady Organizacji Pozarządowych przy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rada, jako organ pomocniczy, stanowi platformę dialogu obywatelskiego, która dzięki wymianie wiedzy i argumentów, pomaga wypracowywać rozwiązania optymalne dla wszystkich uczestników życia publicznego.

Rada liczy 20 członków reprezentujących zarówno duże organizacje działające w skali całego kraju (6 przedstawicieli), organizacje działające na poziomie lokalnym (6 przedstawicieli), a także stowarzyszenia twórcze reprezentujące poszczególne grupy artystów (6 przedstawicieli). Dodatkowo w skład Rady wchodzi przedstawiciel Ministra KiDN oraz przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

Do głównych zadań Rady należą:
  1. przedstawianie propozycji i opinii w zakresie kierunków i form współpracy Ministra z organizacjami pozarządowymi w sektorze kultury oraz wypracowywanie rekomendacji w zakresie swojej działalności
  2. prezentowanie opinii w zakresie modeli wspierania i rozwoju potencjału kulturowego oraz kreatywnego w Polsce, w tym wykorzystywania funduszy budżetowych i funduszy europejskich w sektorze kultury, a także w zakresie wspierania rozwoju kapitału społecznego;
  3. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych ważnych dla organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury
  4. zbieranie, analizowanie i przedstawianie Ministrowi informacji na temat ważnych dla organizacji pozarządowych zjawisk, inicjatyw i procesów w sektorze kultury

Najbliższe, inaugurujące pracę w nowym składzie, spotkanie Rady odbędzie się 19 czerwca 2015 roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.