fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Warsztaty ESCO on Cultural and Creative Occupations and Skills z ARTerią

Anna Ochmann oraz Wenancjusz Ochmann zostali zaproszeni, jako eksperci, do wzięcia udziału w warsztatach ESCO on Cultural and Creative Occupations and Skills, zorganizowanych przez Goethe Instytut w Brukseli w ramach projektu Creative FLIP współfinansowanego z programu Kreatywna Europa (więcej o projekcie tutaj).

ESCO (The European Skills, Competences, Qualifications and Occupations classification – więcej tutaj) to wielojęzyczna europejska klasyfikacja umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów, która jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji ESCO określono i uszeregowano umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz dla kształcenia i szkolenia zawodowego w UE. Klasyfikacja pokazuje relacje między różnymi pojęciami i jest oparta na trzech filarach: zawodach, umiejętnościach oraz kwalifikacjach.

W ramach filaru zawodów usystematyzowano pojęcia dotyczące zawodów wykorzystując relacje hierarchiczne między pojęciami, metadane oraz wyniki przyporządkowania do międzynarodowej standardowej klasyfikacji zawodów (ISCO). Każdemu zawodowi towarzyszy jego profil zawierający objaśnienie danego zawodu w formie opisu, nota dotycząca zakresu pojęcia oraz definice. W profilu podano także terminologię związaną z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami, które specjaliści uznali za istotne dla danego zawodu w skali ogólnoeuropejskiej.

Drugi filar – dotyczący umiejętności – wprowadza rozróżnienie między pojęciami dotyczącymi umiejętności/kompetencji, a pojęciami dotyczącymi wiedzy. Pojęcia objaśniono w formie opisu i podano notę dotyczącą ich zakresu oraz definicje. Filar nie jest ustrukturyzowany hierarchicznie, lecz pogrupowany na cztery sposoby:

  • za pomocą relacji z zawodami (za pomocą profili zawodowych, przez które można wchodzić na strony dotyczące zawodów)
  • za pomocą hierarchii umiejętności (w części dotyczącej wiedzy, umiejętności i kompetencji o charakterze ogólnym)
  • za pomocą relacji pokazujących, w jaki sposób dana wiedza, umiejętności i kompetencje są istotne dla innego rodzaju wiedzy, umiejętności i kompetencji
  • przez zbiory funkcjonalne

Ostatni filar to kwalifikacje, które są formalnym wynikiem procesu oceny i zatwierdzenia. Kwalifikacje w ESCO pochodzą z baz danych krajowych ram kwalifikacji, których podmiotami zarządzającymi są państwa członkowskie UE i to one – na zasadzie dobrowolności – przekazują te informacje do ESCO. Dlatego tak ważne jest, aby każde z państw członkowskich zapewniało dostępność, kompletność, prawidłowość i aktualność swoich baz. Komisja zamierza również włączyć do ESCO kwalifikacje prywatne, międzynarodowe i sektorowe pozyskane z innych źródeł (trwają obecnie projekty pilotażowe i dyskusje z krajami UE na ten temat).

Uczestnicy warsztatów zorganizowanych 12 marca 2020 r. (w wyniku pandemii koronawirusa osobom zgromadzonym w Brukseli towarzyszyli eksperci on-line, w tym przedstawiciele Fundacji ARTeria) skupili się na pracy nad 9 zawodami z sektora kultury i kreatywnego w ramach trzech podsektorów:

  • specjalista ds. reklamy, projektant gier oraz instruktor sztuk pięknych/plastyki w ramach podsektora „usługi projektowe i kreatywne”
  • aktor, piosenkarz, lutnik w ramach podsektora „sztuki performatywne”
  • technik projektowania ubrań w CAD, kostiumograf oraz twórca video w ramach „sztuk wizualnych i rzemiosła”

Celem warsztatów było wsparcie eksperckie (poprzez udział w grupie fokusowej) dla zespołu projektowego Creative FLIP w opracowywaniu zaleceń dotyczących lepszego dostosowania ESCO do celów branż kulturalnych i kreatywnych, między innymi w odniesieniu do rozpoznawalności i dostępności powyższych zawodów w klasyfikacji ESCO, a także uwzględnienia aktualnych potrzeb szkoleniowych i rynku pracy w zakresie umiejętności w tych dziewięciu wybranych zawodach.

Uczestników warsztatów przywitała Barbara Stacher (DG EAC, European Commission) oraz  Dubravka Jurisic (Creative FLIP, Goethe-Institut Brussels). Po wprowadzeniu do ESCO przygotowanym przez Dimitrosa Pikiosa oraz Aikaterini Sylla (DG EMPL, European Commission), którzy zapoznali uczestników z ideą programu, a także zasadami klasyfikacji (także w przytowywanej obecnie wersji beta strony) Claudia Plaimauer (Project Manager and Researcher, 3s Unternehmensberatung) przedstawiła cele warsztatów oraz metodologię pracy warsztatowej.

Przedstawiciele Fundacji ARTeria skupili się przede wszystkim na zawodach z podsektora sztuk performatywnych (szczególnie  ‘piosenkarzu/piosenkarce”), ale także szerzej – starając się znaleźć odpowiedzi między innymi na pytania: czy tych dziewięć zawodów jest odpowiednio przypisanych do klasyfikacji, które z nich są kluczowe w danych podsektorach, czy poziom opisywanych umiejętności dla każdego z nich jest odpowiedni/wystarczający i czy opisy te odpowiadają obecnej sytuacji na rynku pracy.

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania dwóch projektów, w których realizację jest zaangażowana Fundacja ARTeria, a które są związane z rozwojem kwalifikacji zawodowych w sektorze kultury i kreatywnym: „Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries” oraz „The Partnership for Creative Apprenticeships”, obu współfinansowanych w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria