fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria • fundacja arteria •

Partnerzy projektu Learn2Create koncentrują się na rozwoju praktyki uczenia się w miejscu pracy (work based learning/WBL) w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych (CCI). Konsorcjum projektowe opracowało program i treści kształcenia, wyrastające z wieloletniej praktyki i współpracy z artystami/twórcami oraz z trenerami i nauczycielami z sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Są one również oparte na badaniu przeprowadzonym przez wszystkich partnerów z 6 krajów europejskich na początku projektu (koncepcja metodologiczna – więcej w zakładce REZULTATY na stronie projektu – link). Warto podkreślić, że stworzenie kursu z użyciem metody 'blended learning’ (kształcenia hybrydowego: offline-online), który korespondowałby z szerokim spektrum doświadczeń i zróżnicowanych praktyk organizacyjnych, zachowując przy tym zgodność z narodowymi systemami edukacji i szkoleń na poziomie europejskim było prawdziwym wyzwaniem.

Jednym z najważniejszych, kluczowych działań zaplanowanych w projekcie Learn2Create było międzynarodowy tydzień szkoleniowy. Zostało ono zaplanowane jako tygodniowe spotkanie w Materze (Włochy), podczas którego 18 doświadczonych nauczycieli i trenerów miało pracować nad weryfikacją i rozwojem treści kursu. Celem spotkania było także dokonanie głębokiej analizy sześciu zakresów tematycznych, skutkujące wyodrębnieniem mocnych i słabych obszarów stworzonego kursu. Współpraca w międzynarodowym kontekście miała być istotnym elementem działań projektowych. Naszym celem było także przeprowadzenie oceny efektywności kurs pod kątem jego zdolności do wyposażenia nauczycieli i trenerów w umiejętności przydatne w ich praktyce edukacyjnej.

Niestety, z powodu pandemii zmuszeni byliśmy do przyjęcia formy tygodniowego kursu kształceniowego online. Choć sytuacja ta stanowiła trudność, stwarzała ona również możliwość przetestowania – niejako przy okazji – programu w wersji online. Ostatecznie w tygodniowym szkoleniu wzięło udział 15 przedstawicieli organizacji partnerskich (z Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Grecji i Słowacji). Wydarzenie zostało zatytułowane “Testowanie programu i treści kształcenia dla trenerów VET w sektorze kultury i kreatywnym”

Głównym celem spotkania było: przetestowanie części programu kształcenia na platformie edukacyjnej Moodle, przedyskutowanie procesu mapowania w oparciu o opracowany program kształcenia, uzgodnienie ewentualnych, istotnych zmian w programie oraz usprawnienie testowania realizowanego w ramach platformy. Biorąc pod uwagę fakt, że kurs zawiera około 60 różnych ćwiczeń i narzędzi, partnerzy zdecydowali się wybrać obszary szczególnie warte zainteresowania i skupić się na nich w trakcie tego szkoleniowego tygodnia. Pierwszy dzień poświęcony był zapoznaniu się z całością kursu i mapowaniu. W dniu drugim – zatytułowanym „samokształcenie” – skupiono się na testowaniu modułów 1 i 2. Dzień trzeci – realizowany pod hasłem „w kontekście” – koncentrował się na testowaniu modułów 3 i 4. Dzień czwarty – pod hasłem „rozwój” – przeznaczony został na testowanie modułów 5 i 6. Dzień 5 został zaplanowany jako hackathon – zebranie wszystkich informacji zwrotnych i zaplanowanie testów kursu z beneficjentami zewnętrznymi. 

Tygodniowe szkolenie odbyło się w styczniu 2021 r. Organizacją odpowiedzialną za stworzenie struktury, planu i gromadzenie informacji zwrotnych od partnerów był nasz brytyjski partner – Rinova.

Wszyscy partnerzy podkreślali wartość tego typu szkoleń, a dzięki informacjom zwrotnym zebranym podczas tygodnia szkoleniowego partnerzy mogli udoskonalić niektóre elementy kursu, a tym samym znaleźć lepsze sposoby organizacji i wdrażania kształcenia opracowanego w ramach projektu Learn2Create.

Wszyscy partnerzy zgodzili się, że wśród najważniejszych potrzeb trenerów i nauczycieli VET działających w sektorze kultury i kreatywnym jest działanie w szerokim zakresie kontekstów sytuacyjnych oraz pogłębianie wiedzy o uczeniu się w miejscu pracy. Podkreślono, że program kształcenia L2C metodą WBL w sektorze kultury i kreatywnym określa adekwatny zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji, w tym szereg kompetencji kluczowych. Jedną z najsilniejszych stron programu jest metodologia ustanawiania „sojuszów szkoleniowych”, oferujących uczącym się pełen zakres kontekstów sytuacyjnych i zadań. Kwestia ta jest szczególnie istotna ze względu na unikalny charakter sektora kultury i kreatywnego, zorganizowanego w sposób, który nie przystaje do tradycyjnych programów praktyk zawodowych gwarantujących możliwość uczenia się w miejscu pracy – w branżach kreatywnych i kulturze tego typu szkolenia odbywają się raczej w formule  mistrz-uczeń.

Partnerzy programu Learn2Create mają nadzieję, że ćwiczenia i narzędzia oferowane przez kurs będą w stanie zmotywować trenerów i nauczycieli szkolnictwa zawodowego do zaangażowania się w kreatywne i innowacyjne zadania związane z promocją i wykorzystaniem uczenia się w miejscu pracy.

Więcej o samym projekcie można przeczytać na stronie: www.learn2create.eu

Logo Learn2Create
Finansowanie Erasmus+

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria