Regulamin świadczenia usług

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania z serwisu fundacja-arteria.org.

 2. Właścicielem serwisu jest Fundacja ARTeria, e-mail: biuro@fundacja-arteria.org

 3. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Korzystanie z serwisu internetowego oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

 4. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

  1. Platforma – prowadzona przez Usługodawcę w języku polskim platforma on-line pod adresem: https://fundacja-arteria.org/;

  2. Usługodawca – Fundacja ARTeria z siedzibą w Zabrzu (41-807), ul. Gajowa 9, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269041, NIP: 6482618597;

  3. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem: https://fundacja-arteria.org/ oraz wszelkie jej podstrony;

  4. Użytkownik – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Platformy. Użytkownikiem może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca;

  5. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Platformy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  6. Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej.

 5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@fundacja-arteria.org

§2. Usługi świadczone poprzez Platformę

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne za pośrednictwem Platformy.

 2. Usługodawca nie pobiera opłat za świadczenie Usług na rzecz Użytkowników.

 3. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć Internet do Platformy. Poprzez Platformę Usługodawca świadczy również Usługi polegające na umożliwianiu korzystania z formularza kontaktowego.

§3. Ogólne zasady korzystania z Platformy

 1. By móc korzystać z Usług dostępnych poprzez Stronę internetową lub za pomocą urządzeń mobilnych Użytkownik musi spełnić następujące wymagania techniczne:

  1. posiadać komputer, laptop, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;

  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;

  3. korzystać z przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox w najnowszej wersji Google Chrome w najnowszej wersji, Safari w najnowszej wersji);

  4. posiadać włączoną obsługę javascript.

 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

 3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Platformy do działania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy oraz osób trzecich.

 4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

  1. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Platformy zgodnie z celem Platformy;

  2. przestrzegania zasad prawa polskiego,

  3. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,

  4. niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy i osób trzecich.

§4. Odpowiedzialność. Dostęp i korzystanie z Platformy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Platformy.

 2. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Platformie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Platformy. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Platformy.

§5. Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem Platformy

 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Platformy w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@fundacja-arteria.org. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.

 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

 3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do serwisu Platformy.

 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Platformy, uwagi i informacje o działaniu Platformy i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§6. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Platformie i na Stronie internetowej stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub jego kontrahentów. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy.

 3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej oraz Platformy.

 4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Platformą, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Usługodawcą, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym konsumentem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 roku.

 

Fundacja ARTeria
Jana Brożka 4, 41-818 Zabrze
Polska

KRS 0000269041
Regon 240600010
NIP 6482618597

© Fundacja ARTeria