Newsletter Fundacji ARTeria – sierpień 2010

Szanowni Państwo,

witam serdecznie na łamach wakacyjnej edycji newslettera Fundacji ARTeria. W tym wydaniu zapraszam przede wszystkim do udziału w tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa oraz do udziału w Kongresie Kultury Województwa Śląskiego. Polecam także nową i inspirującą stronę Europejskiej Komisji ds. Kultury poświęconą możlwiościom  finansowania projektów kulturalnych z innych źródeł niż program Kultura,

z serdecznemi pozdrowieniami

Anna Ochmann, prezes Fundacji

AKTUALNOŚCI

Międzynarodowa Konferencja „Culture and the Policies of Change”. Przedstawiciel Fun­dacji ARTeria weź­mie udział w waż­nym – dla przy­szło­ści polityki kul­tural­nej Unii Europej­skiej – zdarzeniu, które odbędzie się we wrześniu w Brukseli. Więcej.

Europejskie Dni Dziedzictwa – informator. XVIII edycja Europej­skich Dni Dziedzic­twa odbywa się w dniach 11-​12 i 18-​19 września 2010 r. pod hasłem Od pomysłu do prze­mysłu”. Zespół Fun­dacji przy­gotował na tegoroczną edycję EDD trzy spacery-​wycieczki po osiedlach patronac­kich Zabrza. Zapraszamy także do udziału w innych imprezach przy­gotowanych w ramach tegorocz­nej edycji Europejskich Dni Dziedzic­twa – więcej infor­macji można znaleźć w specjal­nie przy­gotowanym infor­matorze promujący wszyst­kie wydarzenia w wojewódz­twie śląskim (do pobrania ze strony Fundacji). Więcej.

Kongres Kultury Województwa Śląskiego. W dniach 23-25 września 2010 odbędzie się w Katowicach Kongres Kultury Województwa Śląskiego. Więcej.

Nowe obowiązki organizacji pozarządowych związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276). Więcej.

DZIAŁ KULTURALNY

Konkurs filmowy „Kultura sie liczy”. Od 4 sierpnia można zagłosować w internecie na jeden z 8 filmów (wyłonionych przez jury konkursu), który najlepiej ilustruje hasło kampanii społecznej Narodowego Centrum Kultury „Kultura się liczy!”. Więcej.

Kadra Kultury. Narodowe Centrum Kultury przygotowało nowy program, który stwarza możliwości podnoszenia kompetencji kadry zarządzającej instytucjami oraz organizacjami kultury. Oferta szkoleniowa programu jest bardzo interesująca i obejmuje m.in. zagadnienia związane z prawem, finansami, zarządzanie projektem czy szkolenia indywidualne. Więcej.

Bezpłatne wydawnictwo poświęcone animacji kultury. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z programem Dom Kultury+ Narodowego Centrum Kultury wydało książkę wraz z płytą DVD poświęconą metodyce animacji kultury. Na uwagę zasługują także inne publikacje organizacji. Więcej.

FUNDUSZE DLA KULTURY

Dotacje Parlamentu Europejskiego 2011. Dyrekcja Generalna Parlamentu Europejskiego ds. Komunikacji ogłosiła warunki ubiegania się o dotacje na produkcję programów telewizyjnych i radiowych oraz inicjatyw internetowych w 2011 roku. Termin składania wniosków upływa 18 października 2010 roku. Więcej.

Nowy przewodnik po Programach Kulturalnych. Od 6 maja 2010 r. obowiązuje zaktualizowana wersja przewodnika Programu Kultura. Jest to interesująca propozycja dla wszystkich zainteresowanych możliwościami finansowania festiwali kulturalnych oraz projektów współpracy organizacji zaangażowanych w analizę polityki kulturalnej UE. Przewodnik w wersji językowej: angielskiej, francuskiej i niemieckiej jest dostępny pod tym adresem.
Informacje na temat finansowania festiwalitutaj.

Konkurs dla organizacji pozarządowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, działając w imieniu Komisji Europejskiej, ogłosiło konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych dotyczący następujących priorytetów informacyjnych uzgodnionych na 2010 rok przez Radę, Komisję i Parlament Europejski:

  • Traktat lizboński w służbie obywateli;
  • Działania w dziedzinie klimatu i energia;
  • Wspieranie odnowy gospodarczej i aktywizacja nowych źródeł wzrostu;
  • Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010.

Przedmiotem dotacji mogą być projekty informacyjne i edukacyjne. Więcej

Informacje na temat finansowania kultury na stronach Europejskiej Komisji ds. Kultury. Powstała nowa, ciekawa strona dedykowana możliwościom finansowania projektów kulturalnych z innych źródeł niż program Kultura UE. Na stronie znajdują siu także ciekawe przykłady już realizowanych projektów. Więcej

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2010 roku. Do 8 września 2010 r. można składać projekty na realizację zadań o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, których realizacja rozpoczyna się w okresie do 10 grudnia 2010 r. Priorytetowo traktowane będą projekty mające na celu: upamiętnienie i upowszechnianie wiedzy o Powstaniach Śląskich, a także upamiętnienie i upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina w ramach obchodów „Roku Fryderyka Chopina”. Więcej.

Konkurs na materiały dydaktyczne „Poznajmy lepiej swoich sąsiadów – Razem do wolności”. Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji do udziału w konkursie na scenariusz zajęć dydaktycznych dotyczących ruchów wolnościowych i przemian społecznych, zachodzących w tych krajach w latach 1970 – 1992. Prace na konkurs (scenariusz wraz z kartą zgłoszenia) należy przesyłać do .15 października 2010 roku. Więcej.