Międzynarodowe szkolenia dla operatorów kulturalnych – nabór

logo NCKNarodowe Centrum Kultury zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do programu międzynarodowych szkoleń dla operatorów kulturalnych. Formularze, uzupełnione o autorskie przedstawienie wizji lub strategii rozwoju instytucji kultury można nadsyłać do 31 marca 2010 r.
Celem pro­jek­tu jest kształ­ce­nie kom­pe­ten­cji osób, słu­żą­cych wspar­ciem me­ry­to­rycz­nym lo­kal­nym ośrod­kom kul­tu­ry oraz wy­po­sa­że­nie ich w wie­dzę nie­zbęd­ną do stra­te­gicz­ne­go pla­no­wa­nia roz­wo­ju in­sty­tu­cji kul­tu­ry.
W grudniu 2009 roku w Radziejowicach została zorganizowana prezentacja tego programu, w której wzięli udział także przedstawiciele Fundacji ARTeria.

Do efektywnego udziału w szkoleniach niezbędna jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym. Osobom, które będą potrzebowały doraźnej pomocy w tłumaczeniu, organizatorzy zapewniają pomoc tłumacza w trakcie trwania wszystkich sesji szkoleniowych.

Uczest­ni­cy szko­leń mają do wy­bo­ru jedną z dwóch ście­żek edu­ka­cyj­nych:

  • szkolenia dla menedżerów kultury – działających w społecznościach lokalnych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat zarządzania instytucją kultury;
  • szkolenia dla konsultantów – osób z doświadczeniem liderskim lub trenerskim, zainteresowanych problematyką domów kultury, którzy chcą nabyć wiedzę pozwalającą na świadczenie usług doradczych lokalnym instytucjom kultury, w szczególności domom kultury. Wybrani konsultanci wyszkoleni przez Narodowe Centrum Kultury będą mogli w 2011 roku pełnić rolę coachów podczas realizacji szkoleń w ramach programu „Dom Kultury +”
Obie ścież­ki edu­ka­cyj­ne obej­mu­ją cykl spo­tkań w 2010 roku, w ra­mach któ­rych uczest­ni­cy na­bę­dą wie­dzę m.in. z za­kre­su:
– analizy sytuacji instytucji kultury;
– promocji instytucji kultury;
– kształtowania kompetencji międzykulturowych;
– aspektów prawnych i finansowych zarządzania instytucją kultury;
– polskiej i europejskiej polityki kulturalnej;
– strategicznego planowania rozwoju instytucji kultury,
a także na­bę­dą prak­tycz­ną wie­dzę na temat two­rze­nia efek­tyw­nych stra­te­gii roz­wo­ju lo­kalnych in­sty­tu­cji kul­tu­ry.
Part­ne­rem Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry w re­ali­za­cji pro­jek­tu jest or­ga­ni­za­cja Mar­cel Hic­ter Fon­da­tion, ma­ją­ca sie­dzi­bę w Bruk­se­li, od lat spe­cja­li­zu­ją­ca się w  re­ali­zo­wa­niu pre­sti­żo­wych szko­leń w za­kre­sie za­rzą­dza­nia w kul­tu­rze.
Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują dyplom poświadczający nabyte kompetencje, podpisany wspólnie przez NCK i Marcel Hicter Foundation.
Szcze­gó­ły projektu oraz formularz zgłoszeniowy znaj­du­ją się na stro­nie
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Anną Lonkwic z Narodowego Centrum Kultury, mail: alonkwic@nck.pl, tel: 22 21 00 139