Międzynarodowa konferencja „ZNACZENIE SZTUKI I KULTURY DLA ROZWOJU MIASTA I REGIONU”

/ architektura

/ sztuka

/ terytoria

/ ogrody

/ aglomeracja

/ Europa

/ włączenie społeczne

/ kultura

/ obywatelstwo

W dniach 1-2 czerwca 2011 r. w Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach (ul. Sokolska 66) odbyła się międzynarodowa konferencja „Znaczenie Sztuki i Kultury dla rozwoju Miasta i Regionu”. Wystąpienia zaproszonych gości i dyskusje z udziałem publiczności ogniskowały się wokół szeregu – szczególnie interesujących z punktu wiedzenia kultury miejskiej – haseł m.in.: architektury, sztuki, ogrodów, aglomeracji, Europy, kultury czy obywatelstwa. Organizator – Instytucja Kultury ARS CAMERALIS – przewidział szereg debat tematycznych między innymi dotyczących kultury w kontekście kwestii społecznych czy aktywności obywatelskiej, sztuki jako innowacyjnego „narzędzia” rozwoju lokalnego i regionalnego czy wreszcie pozycji Śląska na mapie Europy. Prowadzący debaty to eksperci m.in. z Norwegii, Francji, Belgii, Hiszpanii i Walii.

Tematyka konferencji była niezwykle ważna, szczególnie w kontekście zapisów Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, w której kwestie związane szeroko z kulturą, dziedzictwem czy sektorem kreatywnym zajmują bardzo ważne miejsce.

/ Wpływ kultury na społeczność
w przestrzeni miejskiej
/ Znaczenie Sztuki w planowaniu
przyjaznej przestrzeni Miasta i Regionu
/ Śląsk w Europie
W trakcie konferencji odbyła się także inauguracja w Polsce międzynarodowej kampanii na rzecz kultury we are more, przygotowanej przez międzynarodową sieć Culture Action Europe, której Fundacja ARTeria jest członkiem. Więcej o kampanii na www.wearemore.eu (w języku polskim na stronie Fundacji w zakładce we are moretutaj).
PROGRAM KONFERENCJI:
1 czerwca 2011 r. KULTURA I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE W ROZWOJU MIEJSKIM I REGIONALNYM
09.30-10.00 – „Województwo Śląskie w Europie” Przemysław Smyczek, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego
10.00-11.00 – „Transformacje w mieście, regionie i Europie” Pascal Brunet, Relais Culture Europe, Paryż oraz wprowadzenie do projektu TOOL QUIZ – Donato Giuliani, NPdC, Francja
11.15-12.15 – prezentacje projektów realizowanych przez kolektyw Coloco, Francja – Romain Quesada, urbanista, architekt pejzażu.
13.15-13.35 – Szlak zabytków techniki – promocja regionu poprzez wykorzystanie dziedzictwa poprzemysłowego – Adam Hajduga, zastępca dyrektora Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego
13.35-14.30 – debaty tematyczne moderowane przez gości ze Śląska i Europy:
  • Aktywizacja mieszkańców poprzez kulturę: Ihor Savchak (Lwów, Ukraina) oraz Dominik Tokarski (Śląsk, Polska)
  • Tworzenie miejsc pracy w sektorze kultury: Juan Rello (Castilla-La-Mancha, Hiszpania) oraz Wenancjusz Ochmann (Śląsk, Polska)
  • Turystyka alternatywna/turystyka kulturalna: Gilles Guey (Nord-Pas de Calais, Francja) oraz Marcin Doś (Śląsk, Polska)
15.00-18.30 – Wycieczki miejskie – City tracks
  • Architektura modernistyczna w Katowicach
  • Miasto ogrodów (Giszowiec, Nikiszowiec) – wycieczka rowerowa
  • Turystyka alternatywna – wizyta w pracowni Medusa Group oraz Bolko Loft
2 czerwca 2011 r. BUDOWANIE POTENCJAŁU MIASTA POPRZEZ INNOWACYJNE DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE
10.00-10.4 – sprawozdanie z wycieczek miejskich,dyskusja w grupach i przygotowanie wniosków
10.45-11.15 –  sesja wspólna: podsumowanie i rekomendacje
11.30-12.30 – debaty tematyczne moderowane przez gości ze Śląska i Europy:
  • Działania artystyczne w przestrzeni publicznej: Luz Mando (Paryż, Francja) oraz Matylda Sałajewska, Kolektyw Haja (Śląsk, Polska)
  • Festiwale, mobilność artystów i rezydencje: Nils Thomas (Rogaland, Norwegia) oraz Przemysław Sołtysik (Śląsk, Polska)
  • Edukacja przez sztukę: Rosa Olympia Estrella (Bukareszt, Rumunia) oraz Agnieszka Ginko-Humphries (Śląsk, Polska)
18.00 – Kinoteatr RIALTO, Katowice

Inauguracja europejskiej kampanii promującej kulturę we are more w Polsce, targi projektów oraz „European Party”.

Konferencja jest jednym z elementów międzynarodowego projektu TOOLQUIZ, którego celem jest poszukiwanie nowego sposobu myślenia o rozwoju Europy: jak poprzez działania regionalne można usprawnić działania na szczeblu europejskim. Projekt wskazuje także interesujące prak­tyki proponując nowe, przy­szło­ściowe podej­ście w kon­tek­ście poszukiwania, badania i ustalenia nowych moż­liwo­ści roz­woju gospodar­czego i społecznego w opar­ciu o kul­turę i zasoby ludzkie.

TOOLQUIZ to także międzynarodowa plat­forma współ­pracy regional­nej, w skład której wchodzą: Castilla-​La Man­cha w Hisz­panii, Nord-​Pas de Calais we Fran­cji, Wspól­nota Fran­cuska Bel­gii, Wspólnota Flamandzka Bel­gii, Walia w Anglii, Rogaland w Nor­wegii oraz wojewódz­two śląskie (poprzez instytucję kul­tury Ars Cameralis Silesiae Supe­rioris, która zaprosiła prezes Fundacji ARTeria – Annę Ochmann – w roli eksperta do współpracy w ramach tego projektu).