Międzynarodowa konferencja „Culture and the Policies of Change” w Brukseli

Prezes Fundacji ARTeria Anna Ochmann, jako zaproszony ekspert i jedyna Polka, wzięła udział w ważnym – dla przyszłości polityki kulturalnej Unii Europejskiej – spotkaniu, które odbyło się w dniach 6-7 września 2010 roku w Brukseli.

Rada Europy z m.in. Komisją Europejską, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, siecią Culture Action Europe (do której także należy Fundacja) oraz innymi parterami m.in. z Communauté française de Belgique, Ministerstwem Kultury Belgii oraz Allianz Kulturstiftung zorganizowała dwudniową międzynarodową konferencję pod tytułem Culture and the Policies of Change”.

W ostatnich miesiącach odbył się szereg debat oraz spotkań roboczych dotyczących tej tematyki zarówno na szczeblach krajowych, jak i lokalnych. Wzięli w nich udział przedstawiciele instytucji kultury, politycy związani z kulturą, a także praktycy sektora. Rekomendacje z tych spotkań wskazywały na konieczność wzmocnienia roli państwa w rozwoju kultury oraz w zwiększaniu uczestnictwa w kulturze, podkreślały również ogromną rolę kultury w promowaniu integracji społecznej czy różnorodności kulturowej.

Spotkania te wskazały także dużą różnorodność rozwiązań dotyczących polityki kulturalnej w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, rekomendując te skuteczniejsze i wyszczególniając te, które wymagają – szczególnie w okresie kryzysu gospodarczego – zmian.
Uczestnicy wrześniowej konferencji i warsztatów, odnosząc się do tych rekomendacji i wniosków, dążyli do analizy nie tylko bezpośredniego wpływu kryzysu finansowego na sektor kultury (w kontekście zagrożeń i strat), ale również starali się odpowiedzieć na pytanie o roli państwa jako ważnego „dostawcy” kultury. Ten temat był rozpatrywany w powiązaniu z szeregiem kwestii związanych m.in. z koniecznością przedefiniowania niektórych obecnych praktyk kulturalnych, ze zmianą ról instytucji kultury oraz potencjalnych modeli alternatywnego sposobu zarządzania tymi instytucjami, z nowymi formami partnerstwa, itp., a więc szeroko: z wyzwaniami dla kultury w obecnej rzeczywistości i nowymi wyzwaniami dla polityki państw w tej dziedzinie (program konferencji).
W konferencji wzięli udział wysocy rangą politycy, prawnicy, eksperci działający na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym praktycy sektora oraz badacze tej tematyki (biografie uczestników). Wykład wprowadzający przedstawił Jeremy Rifkin, prezes Foundation on Economic Trends, a całość spotkania miała charakter przede wszystkim warsztatowy.
Więcej informacji na stronie konferencji.
Konferencja została zorganizowana w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli.