Konferencja konsultacyjna „Diagnoza organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania” z udziałem ARTerii

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w konferencji konsultacyjnej odbywającej się w ramach projektu realizowanego na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Diagnoza organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania”. Celem projektu jest opisanie stopnia występowania oraz charakterystyki standardów w organizacjach trzeciego sektora. Wyniki tych badań posłużą poszerzeniu wiedzy o specyfice NGO, posłużą także do stworzenia rekomendacji mających na celu polepszenie współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w zakresie wykonywania zadań publicznych.

W ramach realizacji projektu Instytut Badawczy SMG/KRC MillwardBrown przeprowadził  badanie diagnostyczne dotyczące standardów działania w organizacjach trzeciego sektora, którego wyniki i wstępne rekomendacje są właśnie przedmiotem szeroko zakrojonych – w skali kraju – konsultacji.

Konferencja konsultacyjna z udziałem przedstawicieli Fundacji Arteria odbyła się w Katowicach 21 czerwca 2010 r. w hotelu Angelo.