IQ w kwietniu czyli sprzedawać czy nie sprzedawać sztuki?

Na kolejnej dyskusji z cyklu INSYTUT IQ potkaliśmy się 8 kwietnia 2019 r. Hasło przewodnie spotkania „Sprzedawać czy nie sprzedawać sztuki?” było związane z dokumentem, który stanowił bezpośrednia inspirację do rozmowy uczestników. Anna Ochmann, prezeska Fundacii ARTeria, przedstawiała pokrótce najważniejsze założenia „podręcznika” opracowanego przez sieć ITEM, a zrealizowanego w ramach Programu Kreatywna Europa – „TO SELL OR NOT TO SELL? An introduction to business models (innovation) for arts and cultural organisations”. (publikacja dostępna jest tutaj)

Żyjemy w dynamicznym i coraz bardziej złożonym świecie. Globalizacja oraz szybki rozwój technologii spowodowały zmianę globalnej struktury gospodarczej – tradycyjna produkcja została w znacznym stopniu zastąpiona gospodarką opartą na wiedzy, w której usługi i innowacje odgrywają decydującą rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym. Kapitał intelektualny staje się podstawowym zasobem, a wartość zarówno „organizacji”, jak i osób fizycznych zależy coraz częściej od wartości niematerialnych aktywów (w przeciwieństwie do kapitału fizycznego, zasobów naturalnych, nisko wykwalifikowanej siły roboczej, itp.). Jednocześnie w rezultacie rozwoju technologicznego, granice – zarówno te fizyczne jak i te rozdzielające tradycyjne sektory – przestają mieć znaczenie. Zacierają się nawet granice między organizacjami profit i non-profit. Zmienia się także model zatrudnienia –  częste zmiany zatrudnienia stają się codziennością, a międzynarodowy rynek pracy otwarty dla milionów profesjonalistów.

Zmienia się także edukacja,  sposób konsumpcji czy wreszcie tworzenie i wykorzystywanie informacji , które już nie pochodzą od państwowych, dużych mediów, a raczej z wielu niezależnych mediów, platform i osób prywatnych. Niskie koszty produkcji zwiększają dostępność technologii coraz większej liczbie osób. Dodatkowo technologia i digitalizacja wyznaczyły nowy kierunek rozwoju współczesnych społeczeństw w kierunku modelu współpracy społeczno-ekonomicznej – sama umiejętność wielostronnej współpracy staje się prawdopodobnie jedną z największych wartości dla nowej gospodarki.

Sektor kultury i sztuki  jest –  – podobnie jak wszystkie inne sektory – także pod silnym wpływem tych sił makroekonomicznych. Dlatego tak ważne jest zastanowienia się nad możliwymi działaniami dla rozwoju organizacji, także takich jak ARTeria. Te działania mogą obejmować m.in.:

  1. Rozwijanie nowych umiejętności i zdolności
  2. Określenie nowych możliwości finansowania
  3. Rozwijanie nowych relacji międzysektorowych
  4. Rozwijanie silniejszych relacji ze społecznością / publicznością
  5. Angażowanie się we współpracę, wymianę i udostępnianie modeli

Uczestnicy naszego spotkania dzielili się swoimi doświadczeniami w pracy w instytucjach czy organizacjach pozarządowych, najgoręcej dyskutowaliśmy o współpracy i … finansowaniu.

Kolejne spotkanie z cyklu w czerwcu – serdecznie zapraszamy.