Instytut IQ czyli kilka słów o ‘Bridging the gap

Kolejne spotkanie z cyklu INSYTUT IQ zostało zorganizowane 11 lutego 2019 r. Tym razem dedykowaliśmy je realizowanemu od 1 września 2018 r. projektowi „Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe” (więcej o projekcie tutaj) współfinansowanemu w ramach Programu Erasmus+. Anna Ochmann na wstępie przedstawiła cele oraz działania przewidziane w projekcie, a uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o najlepszych sposobach wsparcia młodych, kreatywnych osób chcących zawodowo działać w sektorze kultury i kreatywnym, a przede wszystkim o roli mentorów oraz doradców zawodowych, którzy mogliby ich wspierać.

Według polskiej klasyfikacji zawodów obszar zawodów artystycznych skupia najmniejszą grupę zawodów, które można wybrać przeważnie na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Należy do niej jedynie 13 zawodów ujętych w trzech grupach tematycznych: zawody związane z dźwiękiem (m.in. stroiciel fortepianów i pianin, technik realizacji dźwięku, muzyk), zawody związane z działalnością artystyczną (m.in. plastyk, tancerz, złotnik-jubiler) oraz zawody związane z działalnością kulturalną (m.in. bibliotekarz, animator kultury, asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej). W niektórych przypadkach kształcenie w zawodach z tego obszaru możliwe jest tylko np. na podbudowie szkoły muzycznej lub szkoły baletowej, czasem, jak w przypadku grupy tematycznej zawodów związanych z działalnością kulturalną, dopiero na poziomie szkoły policealnej.

W Polsce funkcjonuje system doradztwa zawodowego za który odpowiadają obecnie dwa ministerstwa: Ministerstwo Edukacji Narodowej (orientacja oraz poradnictwo zawodowe dzieci i młodzieży) oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (doradztwo dla osób dorosłych głównie poprzez jednostki publicznych służb zatrudnienia). I choć system i zakres tego doradztwa zawodowego jest dość dobrze teoretycznie opisany i zdefiniowany, to praktyka odbiega niestety daleko od szczytnych założeń. W ostatnich latach, szczególnie dzięki projektom współfinansowanym z EFS, zwiększa się akcent na rozwój specjalistycznego doradztwa umożliwiając tworzenie dedykowanych i bardziej efektywnych programów wsparcia. Niestety w tym systemie wciąż nie powstały bardziej uniwersalne narzędzia umożliwiające wsparcie osób związanych z sektorem kreatywnym – taką rolę pośrednio i incydentalnie pełnią obecnie projekty unijne, działania organizacji pozarządowych czy samych szkół artystycznych, a także komercyjni doradcy zawodowi. Jednak poprzez stosunkowo niewielką znajomość specyfiki działania sektora oraz brak szerokich powiązań w samej branży kreatywnej działania te nie zawsze są w stanie odpowiedzieć na realne problemy młodych, kreatywnych ludzi.

Fundacja ARTeria od lat kilku lat prowadzi działania i realizuje projekty wspierające rozwój zawodowy artystów oraz osób chcących rozwijać się (także zarobkowo) w sektorze kreatywnym. Czerpiemy z doświadczeń naszych, także międzynarodowych, partnerów, inspirujemy najlepszymi rozwiązaniami starając się je adaptować do polskiej rzeczywistości, do rzeczywistości pracy i… marzeń przede wszystkim młodych ludzi: muzyków, malarzy, rękodzielników, projektantów, filmowców, fotografików…

Tych kilka lat pracy z kreatywnymi i niezwykle inspirującymi młodymi ludźmi pokazało jak ważny i skuteczny jest dobrze przygotowany merytorycznie i metodycznie mentoring, obejmujący także takie zagadnienia jak specyfika własności intelektualnej w sektorze kreatywnym, przygotowanie oferty i negocjacje z potencjalnymi inwestorami (np. jak wyeksponować „business value”), w tym autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Pracujemy także z takimi trendami jak audience development, crowdsourcing, disruptive innovation, service i design thinking, storytelling…

Dobre doradztwo zawodowe pozwala między innymi na złagodzenie startu zawodowego młodych ludzi, na wzmocnienie motywacji czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Ważne wydaje się skorelowanie poradnictwa i doradztwa funkcjonującego w systemie edukacji z poradnictwem i doradztwem prowadzonym przez instytucje rynku pracy z dodatkową rekomendacją realizowania tego doradztwa z uwzględnieniem specyfiki, przynajmniej niektórych, sektorów, branż czy dziedzin. Jednym z tych szczególnych sektorów są na pewno przemysły kultury i kreatywne.

Zapraszamy na stronę internetowąFB projektu.

Kolejne spotkanie z cyklu już 8 kwietnia 2019 r. Serdecznie zapraszamy.