I Śląskie Forum Klastrów z Fundacją ARTeria

Przedstawiciel Fundacji ARTeria wziął udział w I Śląskim Forum Klastrów, zorganizowanym przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Na bazie dotychczasowych doświad­czeń osób zaan­gażowanych w prace Fun­dacji ARTeria, realizowanych projek­tów, analizy sytuacji osób działających w szeroko rozumianych przemysłach kreatyw­nych na Śląsku kilka lat temu rozpoczęliśmy budowanie koalicji na rzecz powołania klastra pod roboczym tytułem „INKUBATOR SZTUKI”. W opar­ciu o doświad­czenia już ist­niejących w Pol­sce oraz w Unii Europej­skiej inkubatorów artystycz­nych czy klastrów firm działających w prze­mysłach kreatyw­nych chcielibyśmy stworzyć plat­formę realizacji artystycz­nych oraz biz­nesowych pomysłów. Dlatego też osoby zaan­gażowane w prace Fundacji starają się śledzić na bieżąco wszel­kie wydarzenia i inicjatywy prezen­tujące rozwiązania w tej dziedzinie, będące rów­nocześnie inspiracją do przy­gotowania jak naj­lepszego „INKUBATORA SZTUKI”.

Jedną z takich okazji było niewątpliwie I Śląskie Forum Klastrów – spotkanie i warsztaty skierowane zarówno do obecnych, jak i przyszłych organizatorów oraz uczestników klastrów województwa śląskiego. Rozwój klastrów jest niezwykle ważnym elementem innowacyjnej gospodarki: umacnia regionalne specjalizacje, jest także ścisłe związany ze strategią rozwoju województwa, może decydować o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów. Szczególnie inspirujące są przykłady zagranicznych ośrodków tego typu działających często w oparciu o wiedzę kształtowaną we współpracy biznes-nauka-samorząd – w zeszłym roku przedstawiciel Fundacji ARTeria mieli możliwość zapoznania się z działalnością podobnego ośrodka w Gironie w Hiszpanii.

Spotkanie informacyjne oraz warsztaty zorganizowane w ramach I Śląskiego Forum Klastrów odbyły się w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej w Zabrzu w dniach 24-25 marca 2011 roku. Więcej.