Grudniowy INSTYTUT IQ czyli uczenie dla przyszłości

Tematyka edukacyjna „rozgościła się” w naszym INSTYTUCIE IQ – w październiku rozmawialiśmy o edukacji „cyfrowych tubylców” i idei „społeczeństwa bez szkoły” (więcej tutaj), a w trakcie grudniowego spotkania (4 grudnia 2014 r.) podjęliśmy temat nowatorskiej metody – „flipped learning” czyli „odwróconej klasy”. Bezpośrednimi inspiracjami do podjęcia tego tematu była idea realizowana przez Khan Academy oraz osiągnięcia Aarona Samsa z Woodland Park High School w Kolorado.

Khan Academy to starannie zaplanowany cykl wykładów wideo z zakresu matematyki, a obecnie również z innych dziedzin. Rewolucja systemu edukacji, która polega na zastąpienia tradycyjnego modelu edukacji oglądaniem przez uczniów wideo wykładów w domu (z użyciem Internetu) i odrabianiu (z pomocą nauczyciela) „prac domowych” podczas zajęć. Wykład „dla wszystkich” przeprowadzany w klasie zostaje zastąpiony możliwością zapoznania się z nim przez uczniów w domu, we własnym tempie, a następnym etapem jest praca na lekcji, w klasie, przy asyście nauczyciela, we współpracy z innymi uczniami nad praktycznym rozwiązywaniem ćwiczeń (więcej o Khan Academy w artykule partnera naszego cyklu magazynu BEDRIFT, tutaj). Podobny model wykorzystuje w swojej pracy nauczycielskiej także Aaron Sams z Woodland Park High School w Kolorado, a jak to działa można zobaczyć na krótkim filmie (tutaj).

Uczestnicy INSTYTUTOWEGO spotkania, w toku dyskusji, odnieśli się do idei transferu tego typu rozwiązań do polskiej szkoły i obowiązującego w naszym kraju systemu edukacji formalnej, a także sformułowali szereg postulatów dotyczących nowoczesnej edukacji m.in.: iż powinna ona polegać przede wszystkim na rozbudzaniu, podtrzymywaniu a także rozwijaniu naturalnych potrzeb poznawczych uczniów, powinna wspierać ich także w procesie lepszego poznawania siebie, świata i miejsca człowieka w świecie, powinna służyć rozwijaniu samodzielności i kreatywności uczniów, inspirować ich do samokształcenia, otwartości na świat i krytycznego myślenia. Jeden z uczestników zaprezentował także ciekawą metodę, którą praktykował w trakcie swojego kilkuletniego pobytu w Szwecji – „study circle”. Choć z założenia metoda ta dotyczy bardziej nieformalnego środowiska edukacyjnego, pewnie jej elementy mogą zostać z powodzeniem zastosowane także w edukacji formalnej. „Study circle” zwana jest także często „grupami samouczącymi się” lub „samokształceniowymi” i polega na pracy  w małych grupach, a sam proces uczenia wykorzystuje narzędzia aktywizujące i jest jednocześnie bardzo demokratyczny ponieważ bazuje na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem przez każdego z członków grupy.