Fundacja ARTeria w Voice of Culture

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria została wybrana do grona 35 ekspertów i ekspertek z całej Unii Europejskiej, którzy pracują wspólnie nad rekomendacjami związanymi z równością szans kobiet i mężczyzn w sektorze kultury i kreatywnym w ramach Voice of Culture.

W Europejskiej Agendzie dla Kultury przyjętej przez Komisję Europejską w 2007 r. (dokument tutaj)  określono trzy cele strategiczne rozwoju kultury w dobie globalizacji świata: promocję różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego, promocję kultury jako katalizatora kreatywności oraz promocję kultury jako istotnego elementu budowania stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej. Wprowadzono również dwa narzędzia współpracy w dziedzinie kultury na poziomie UE: otwartą metodę koordynacji (OMC – więcej tutaj) z państwami członkowskimi i usystematyzowany dialog ze społeczeństwem obywatelskim. Voice of Culture zostało ustanowione w roku 2015 jako elementem tego dialogu (pełni podobną rolę jak organizowane co dwa lata Europejskie Fora Kultury).

Konstrukcja procesu Voice of Culture składa się z trzech podstawowych części: „Burza mózgów”, w trakcie których około 35 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z państw członkowskich UE zbiera się w różnych miastach europejskich i Brukseli, aby omówić wybrany temat. Z tego spotkania powstaje raport (lub raporty) podsumowujący najważniejsze zebrane pomysły. Wreszcie finalnym elementem jest spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Brukseli, którego celem jest przedstawienie i omówienie wyników i kluczowych rekomendacji. Realizatorem całości procesu jest obecnie Instytut Goethego (Bruksela), który został wyłoniony w drodze konkursu.

Anna Ochmann bierze udział w pracach pierwszej grupy ekspertów powołanej w latach 2019-2021 dotyczącej kwestii równości szans kobiet i mężczyzn w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Tematy, nad którymi pracuje grupa, są związane m.in. z kwestiami niedostatecznej reprezentacji kobiet na wyższych i kierowniczych stanowiskach w sektorze kultury i kreatywnym, czy w procesach decyzyjnych. Są także związane z niższym wynagrodzeniem niż mężczyzn za tę samą pracę oraz ze stereotypami związanymi z płcią, molestowaniem seksualnym, dostęp kobiet do zawodów i rynku sztuki, a także na kwestie związane z prawami socjalnymi (macierzyństwo, opieka nad osobami zależnymi, emerytury, itp.). Więcej tutaj (także lista wszystkich ekspertów).

Pierwsze spotkanie („burza mózgów”) odbyło się w dniach 4-5 września w Pradze, natomiast spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej – 6 listopada 2019 r. w Brukseli.

Fundacja ARTeria jest jedyną polską organizacją w tym eksperckim gronie.

Zapraszamy także do zapoznania się z ciekawym artykułem: Why Is Work by Female Artists Still Valued Less Than Work by Male Artists? (tutaj)

Warto także wspomnieć, iż 22 maja 2018 Komisja Europejska przyjęła Nową Agendę dla Kultury. Celem nowego dokumentu jest pełne wykorzystanie potencjału dziedzictwa (wspólnego, ale też bardzo zróżnicowanego) w budowaniu bardziej przyjaznej i sprawiedliwej Unii Europejskiej, wspierającej innowację, kreatywność, zrównoważone miejsca pracy i rozwój, jak również dobre stosunki z państwami trzecimi. Więcej tutaj.