Fundacja ARTeria na spotkaniu Culture Action Europe w Brukseli

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w walnym zebraniu członków Culture Action Europe – sieci reprezentującej sektor kultury na poziomie europejskim (do której należy także Fundacja – jako jedyny polski ngo’s). Odbyło się ono 19 października 2011 roku w De Markten – centrum kultury usytuowanym w samym centrum Brukseli. To coroczne spotkanie osób reprezen­tujących sek­tor kultury, spo­łeczeń­stwo obywatel­skie, także eksper­tów i twórców, osób zaj­mujących się polityką kulturalną było połączone z zatwierdzeniem sprawozdania i budżetu sieci, prezentacją planu pracy na przyszły rok, a także wyborami do Executive Com­mit­tee.

Tematyka tegorocz­nej kon­feren­cji dotyczyła przede wszystkim zainicjowanej w 2010 roku przez CAE i trwającej obecnie kampanii we are more, a szczególnie jej rozwoju na poziomach narodowych. Poruszane zagadnienia były także związane z odbywającym się w kolejnych dniach Europejskim Forum Kultury.