Fundacja ARTeria na Międzynarodowym Seminarium „Kultura i Rozwój” w Gironie (Hiszpania)

logoPrzedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w Międzynarodowym Seminarium „Kultura i Rozwój”, które odbyło się w Gironie (Hiszpania), w dniach 4-6 maja 2010 r.

Lata współpracy państw Unii Europejskiej pokazują, jak ściśle rozwój Wspólnoty jest związany z kulturą, jak ważny jest wymiar kulturowy w rozwoju społecznym.
Konieczność uwzględniania zasad różnorodności kulturowej w politykach UE jest szczególnie widoczna w ostatnich latach, a potwierdza to wiele zrealizowanych działań oraz opracowanych dokumentów. Ostatnie prace międzynarodowych instancji związane ze współpracą i różnorodnością kulturową zostały ujęte, w przyjętej przez UNESCO w październiku 2005, „Konwencji w sprawie ochrony i promocji różnorodności kulturowej”. Wstęp do konwencji podkreśla, iż różnorodność kulturowa jest jednym z głównych czynników zrównoważonego rozwoju społecznego, podkreślając także jej znaczenie dla przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności ogłoszonych w powszechnej deklaracji praw człowieka.

Jednocześnie Konwencja UNESCO podkreśla specyficzność dóbr i usług kulturalnych jako elementów związanych z tożsamością czy wartościami, w więc warunkami sukcesu każdego zrównoważonego społecznie i politycznie projektu. Konwencja UNESCO, a także inne dokumenty i działania dały impuls do działania licznym organizacjom społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacjom kulturalnym i doprowadziły do powstania w 2007 r. Europejska Agenda dla kultury. Prezydencja hiszpański pragnie przyczynić się do rozwoju jednego ze strategicznych celów ustanowionych przez Agendę: wzmocnienia roli kultury w stosunkach zewnętrznych Unii.

Seminarium „Kultura i rozwój” opierało się na założeniu, że istnieje już w międzynarodowej świadomości wyraźne połączenie zagadnień związanych z kulturą i z zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem.  Seminarium dążyło m.in do wskazania dobrych praktyk i do wymiany doświadczeń pomiędzy realizatorami projektów współpracy na rzecz rozwoju kulturalnego.

Seminarium koncentrowało się wokół trzech głównych linii tematycznych:
– roli kultury w osiągnieciu „milenijnych celów rozwoju”,
– rozowoju gospodarczego w kontekście kultury,
– zarządzania w kulturze i różnorodności kulturowej.
Panele dyskusyjne i spotkania seminaryjne odbywały się w  Parc Científic Tecnològic Uniwersytetu w Gironie, a wzięli w nich udział przedstawiciele państw członkowskich i krajów partnerskich, przedstawiciele największych instytucji i organizacji pozarządowych związanych z kulturą, a także przedstawiciele organizacji międzynarodowych działających w tym sektorze m.in: UNESCO, OECD-DAC, Banku Światowego, Banku Rozwoju, Iberoamericanos Organización de Estados para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), dos Comunidade Países de Língua Ham (CPLP), organizacja Internationale de la Frankofonia (OIF).