Europejskie Forum Kultury z Fundacją ARTeria w Brukseli

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w Europejskim Forum Kultury zorganizowanym przez Komisję Europejską w dniach 20 – 21 października 2011 r. w Brukseli. Kilkuset uczestników: polityków oraz przedstawicieli sektora kultury (NGO, artystów, działaczy społecznych) z państw członkowskich Unii Europejskiej i instytucji UE oraz z krajów partnerskich dyskutowało o podniesieniu rangi europejskiej współpracy w dziedzinie kultury.

Tegoroczne Forum skoncentrowało się na najbardziej aktualnych pytaniach dotyczących kultury w kontekście kryzysu gospodarczego i globalizacji. Uczestnicy próbowali wskazać jakie nowe wyzwania stoją przed sektorem kultury w czasach intensywnej globalizacji i cyfryzacji świata, zdefiniować nowe modele biznesowe w sektorze sektor kultury, a także odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób władze lokalne i regionalne mogą najlepiej inwestować w dobra kultury przyczyniając się do inteligentnego i zintegrowanego wzrostu, którego Europa obecnie tak bardzo potrzebuje.

Podczas spotkań zostały również omówione zagadnienie kultury w kontekście stosunków zewnętrznych UE, a zwłaszcza roli, jaką odgrywa ona w budowaniu relacji międzynarodowych i w procesach demokratycznych.

Forum zostało otwarte przez Androullę Vassiliou – Komisarz ds. Edukacji i Kultury oraz przez polskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdana Zdrojewskiego.

Spotkanie było także połączone z koncertem Chamber Orhcestra of Europe oraz możliwością szeregu spotkań nieformalnych.

Więcej na: www.culture-forum-2011.ec.europa.eu