Europejskie Dni Dziedzictwa 2010 „Od pomysłu do przemysłu” – INFORMATOR

XVIII edycja Europej­skich Dni Dziedzic­twa odbyła się w dniach 11-​12 i 18-​19 września 2010 r. pod hasłem „Od pomysłu do prze­mysłu”. Temat ten był inspiracją do pogłębiania wiedzy historycz­nej i reflek­sji nad potrzebą ochrony dziedzic­twa poprzemysłowego w Pol­sce, miał zwrócić uwagę na architek­turę prze­mysłową, pokazać myśl tech­niczną, dzieła wynalaz­ców, projek­tan­tów, przy­kłady oryginal­nego wzor­nic­twa, a także przy­po­mnieć ginące zawody oraz tradycje, święta i obrzędy związane z działal­no­ścią produk­cyjną.

Zaan­gażowanie Fun­dacji ARTeria w organizację Europej­skich Dni Dziedzic­twa wpisuje się w cele statutowe Fun­dacji. ARTeria jest organizacją pozarządową stawiającą sobie za cel promowanie, upo­wszech­nianie, roz­wój kul­tury i sztuki oraz dziedzic­twa kul­turowego, wspieranie szeroko poj­mowanego roz­woju regional­nego i aktywizację środowisk lokal­nych. Zespół Fundacji przygotował na tegoroczną edycję EDD trzy spacery-wycieczki po osiedlach patronackich Zabrza (Osiedle Borsiga w dzielnicy Biskupice, osiedle Donnersmarcka (Zandka w centrum Zabrza) oraz osiedle Ballestrema w dzielnicy Rokitnica).

W ramach tegorocznych EDD zapraszaliśmy także serdecznie do udziału w innych imprezach przygotowanych w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa – więcej informacji można było znaleźć w specjalnie przygotowanym infor­matorze promujący wszyst­kie wydarzenia w województwie śląskim (pobierz informator EDD).

Zapraszamy do zapoznania się ze spotem promującym tegoroczną edycję imprezy: spot TV

Więcej na: www.edd2010.pl