Dołącz do nas – we are more

Fundacja ARTeria włączyła się w międzynarodową kampanię „we are more” przygotowaną przez Cul­ture Action Europe (organizację reprezen­tującą sek­tor kul­tury oraz artystów na poziomie Unii Europejskiej, której fundacja jest członkiem).

Kam­pania „we are more” ma na celu mobilizację europej­skich polityków oraz decyden­tów do uznania waż­nej roli kul­tury i sztuki w roz­woju państw europej­skich, szczegól­nie poprzez zdecydowane wspar­cie kul­tury w nad­chodzących negocjacjach związanych z unij­nym budżetem na lata 2014-​2010. Obec­nie w kam­panię jest już zaan­gażowanych ponad 100 człon­ków CAE oraz ponad 50.000 artystów i przedstawicieli szeroko rozumianego sek­tora kul­tury z całej Europy.

Cele kam­panii skupiają się zarówno na ilo­ści jak i jako­ści wspar­cia sek­tora kul­tury szczegól­nie w kontekście dwóch kluczowych narzędzi polityki UE w tym zakresie: Programu Kul­tura oraz polityki spój­no­ści. Efek­tem ma być zwięk­szenie w naj­bliż­szych latach uczest­nic­twa i aktyw­no­ści miesz­kań­ców UE w kul­turze i sztuce, zarówno na poziomie lokal­nym, regional­nym, narodowym, jak i europejskim. Nazwa kampanii „we are more” jest pozytywnym przesłaniem odnoszącym się do różnorodnych dróg i sposobów, którymi zarówno osoby fizyczne, organizacje, instytucje, jak i całe społeczności mogą przyczynić się do rozowju sektora kultury.

Inauguracja kam­panii nastąpiła w czwar­tek 7 paź­dzier­nika 2010 r. w BOZAR Cen­tre for Fine ARTs w Bruk­seli, w obec­no­ści m.in.: Komisarz ds. Kul­tury – Androulli Vas­siliou i ambasadorów kam­panii: Marie Daulne (Bel­gia) i Pétera For­gacs (Węgry).
Wzięli w niej udział także przestawiciele Fundacja ARTeria: prezes Anna Ochmann oraz Wenancjusz Ochmann.
we are more
ogólnoeuropejska
kampania wspierająca
kulturę
Kampania we are more dąży do zmobilizowania każdego, komu zależy na europejskiej kulturze. Polityka kulturalna oraz fundusze dedykowane kulturze, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym czy europejskim, powinny być adekwatne do potrzeb wszystkich, którzy obecnie tworzą kulturę lub też będą ją tworzyć w przyszłości.
Wierzymy, iż konieczne jest określenie na nowo priorytetów dotyczących środków publicznych wydatkowanych w tej sferze, a więc przyczyniających się do rozwoju człowieka, tworzenia kapitału kulturalnego oraz społecznego – najcenniejszych wartości Europy.
Konkretne cele kampanii ogniskują się wokół zwiększenia wsparcia dla działań kulturowych, które przynoszą korzyść wszystkim obywatelom Europy oraz stymulują zadowolenie z obcowania ze sztuką.
apelujemy o:
Śmiały i odważny Program Kultura na lata 2014-2020, który będzie umożliwiał finansowanie nowatorskich działań w sztuce i w kulturze, działań będących odpowiedzią na nasze europejskie potrzeby oraz adekwatnych do naszych europejskich aspiracji. Programu, który będzie wspierał innowacyjną współpracę oraz będzie umożliwiał eksperymentowanie z nowymi artystycznymi, międzykulturowymi, społecznymi oraz ekonomicznymi modelami.
Wsparcie dla działań kulturowych oraz inwestycji w kulturze powinno być także zapewnione w ramach europejskiej polityki rozwoju regionalnego, gdzie obok rozwoju kapitału ludzkiego czy społecznego, zrównoważonego rozwoju, walki z wykluczeniem społecznym, powinny się znaleźć także: uczestnictwo w kulturze oraz wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i dobrego rządzenia.
dlaczego teraz?
Kampania została zainicjowana w celu oddziaływania w trakcie negocjacji budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Będzie on dyskutowany podczas kolejnych dwóch lat i chcemy mieć pewność, iż wsparcie wspólnotowych środków finansowych dla kultury będzie wyraźne i zwiększone.
kto stoi za kampanią?
Kampania we are more została zainicjowana przez Culture Action Europe – „organizację parasolową” wspierającą sektor kultury i sztuki w Europie. Obecnie Culture Action Europe zrzesza ponad 100 organizacji, instytucji i sieci członkowskich, którzy wspólnie reprezentują ponad 50 000 uczestników życia kulturalnego i artystycznego w ponad 14 dyscyplinach artystycznych.
skąd taka nazwa kampanii?
we are more to pozytywny komunikat (jest nas więcej/ jesteśmy czymś więcej), który pokazuje złożoność dróg i sposobów za pomocą których zarówno osoby indywidualne, społeczności oraz organizacje artystyczne robią więcej oraz bardziej przyczyniają się – niż jest to powszechnie postrzegane – do rozwoju kapitału europejskiego poprzez działania kulturowe.
Unia Europejska to więcej niż węgiel i stal, potrzebujemy więcej niż jednego rynku, jesteśmy kimś więcej niż zwykłymi konsumentami.
Jesteśmy obywatelami, rodzicami, organizacjami artystycznymi, miłośnikami kultury oraz aktywnymi członkami społeczeństwa.
 zaangażuj się!
we are more jest dla wszystkich, którym zależy na europejskiej kulturze – zapisz się, poproś o nasze materiały dotyczące kampanii, zorganizuj event. Zwróć się do zwolenników i przeciwników, publiczności czy sąsiadów, spieraj się, przekonuj i mobilizuj.
wearemore.eu
Zapoznaj się z manifestem kampanii! (także w języku polskim)
Zapoznaj się z ulotką kampanii! (do pobrania tutaj)

Oficjalna strona kampanii:

 

Poniżej zamieszczamy linki do materiałów promocyjnych kampani (do wykorzystywania w celach promocyjnych).


logo:
Pobierz 


baner:
Pobierz

 


 

kartki:
Pobierz

    


Ulotka 2011:
Pobierz