Człowiek w społeczności lokalnej – partycypacja, empowerment, zasoby.Międzynarodowa konferencja z ARTerią

Przedstawiciele Fundacji ARTeria wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej, organizowanej przez Wydziale Zamiejscowym SWPS w Katowicach pt. „Człowiek w społeczności lokalnej – partycypacja, empowerment, zasoby”.

„Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy z różnych dziedzin nauki i praktyki z zakresu funkcjonowania człowieka w społeczności lokalnej, oraz wskazanie kierunków praktycznych zastosowań omawianych teorii i wyników badań. Zaprezentowane zostaną również przykłady realizowanych już projektów wykorzystujących w sposób innowacyjny wiedzę i narzędzia naukowe w celu wspierania i uaktywniania społeczności lokalnych. To konferencja dla wszystkich, którym zależy na lokalnej społeczności!” (dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. SWPS, dziekan Wydziału Zamiejscowego SWPS w Katowicach).

W trakcie konferencji referaty wygłosili m.in. prof. Marek Wosiński (Uniwersytet Arizona State, USA) – „Globalne spojrzenie na działalność społeczności lokalnych”, prof. Ulrich Winterfeld (Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV (IAG), Dresden, Niemcy) – „Getting engaged in local communities as a job-seeking strategy for psychology graduates”, prof. Piotr Przytuła (Uniwerytet St. Cloud, USA) – „Rola PR w community relations”, dr Christoph Kogler (Uniwersytet w Wiedniu, Austria) – „Skłonność do płacenia podatków a partycypacja w zarządzaniu”, doc. dr Mária Machalová (Uniwersytet w Preszowie, Słowacja) – „Prewencyjna praca socjalna – koncepcja edukacyjnej pracy socjalnej w społeczności lokalnej” , prof. dr. hab. Władymir Momot (Uniwersytet im. Nobla w Dniepropietrowsku) – „Advanced soft assets of enterprise: social, emotional and psychological capital”, a także dr Ulrike Winterfeld – „Health and Safety in local community” czy ing. mgr. Miroslav Šulik – „Wspólnotowa praca socjalna w zmarginalizowanej grupie etnicznej Romów w społeczności lokalnej – na Słowacji”. Organizatorzy przewidzieli także czas na dyskusje panelowe oraz praktyczne warsztaty upowszechniające wiedzę i umiejętności w zakresie angażowania ludzi w działania na rzecz społeczności. m.in.: „Photovoice jako metoda badania społeczności zamkniętych oraz badań z udziałem dzieci i młodzieży”, „Liderzy społeczni i ich działanie na przykładzie Korby” czy „Działalność samorządowców i społeczników z dobre praktyki współpracy między sektorami. Interaktywne seminarium oparte na studiach przypadków”. Po konferencji opublikowany zostanie specjalny numer Polish Psychological Bulletin zawierający artykuły autorów najciekawszych wystąpień zaprezentowanych w ramach konferencji.

Konferencja odbyła się w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej WZ w Katowicach (ul. Techników 9) w dniach 15-17 grudnia 2014 r. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, więcej tutaj.