CULTURE HUB – V spotkanie (listopad 2016)

Kolejne V. spotkanie (25 listopada 2016 r.) dedykowane było przede wszystkim opracowaniu planu działań CULTURE HUBu w przyszłym roku. Uczestnicy, reprezentujący sektor sztuki, designu i technologii dyskutowali o tematyce planowanych spotkań, ich częstotliwości, ale przede wszystkim o działaniach twórczych, badawczych i edukacyjnych. Powstał szkic programowy, który definiuje ideę i najważniejszą rolę CULTURE HUBU jako integrację środowiska kultury i biznesu wokół idei różnorodności oraz poszukiwanie praktycznych i skutecznych rozwiązań w obszarze rozwoju sektora kultury i kreatywnego.

Ważnym aspektem wskazanym przez uczestników były wątki związane z obszarem work-life balance, kwestie predyspozycji i skłonności zawodowych i tworzenia własnej marki (osobistej i firmowej), sposoby wykorzystania potencjału wynikającego z posiadanego talentu w pracy zawodowej, zagadnienia odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem, presją czy tremą. Dyskusja dotyczyła także roli marketingu i aspektów prawnych funkcjonowania kreatywnego biznesu oraz kwestii takich jak działanie dla wzmocnienia głosu wspólnoty kultury, koordynacja wspólnych działania, płaszczyzn współpracy i rozwoju CULTURE HUBu.

Po części programowej, prezeska Fundacji ARTeria zaprezentowała dwa realizowane obecnie przez Fundację ARTeria międzynarodowe projekty: Talent Matching Europe oraz ArtENprise, oba współfinansowane w ramach programu Erasmus+.

Talent Matching Europe to międzynarodowe partnerstwo, którego celem jest wsparcie młodych, utalentowanych ludzi w ich rozwoju zawodowym w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Partnerzy projektu koncentrują się na wypracowaniu strategii i narzędzi pomocnych dla rozwoju zawodowego mentorów pracujących zarówno z utalentowaną młodzieżą, jak i z firmami czy instytucjami z sektora kultury i przemysłów kreatywnych oraz instytucjami szkoleniowymi i rynku pracy. Zakres działań projektowych obejmuje m.in.: badanie roli, kwalifikacji oraz umiejętności mentorów zawodowych niezbędnych do pracy w przemysłach kultury i przemysłach kreatywnych, ocenę potrzeb szkoleniowych także pod kątem trendów zatrudnieniowych w tych sektorach, wypracowanie nowych programów kształcenia dla doradców w tym zakresie, stworzenie międzynarodowej platform wymiany wiedzy oraz współpracy, a także organizację wyjazdów szkoleniowych dla trenerów.

ArtENprise jest projektem koordynowanym jest przez Izbę Handlową w Granadzie. Partnerami projektu są organizacje z Grecji, Węgier, Włoch, Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Cele projektu obejmują m.in. promowanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia artystów i pracowników sektora kreatywnego oraz inicjowania i rozwoju przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, zachęcanie artystów i przedstawicieli sektora kreatywnego do większej koncentracji na umiejętnościach biznesowych i  nadawaniu ich przedsięwzięciom charakteru ekonomicznego, a tazkę ocenę istotnych oraz przekrojowych umiejętności i prowadzenie szkoleń, o charakterze praktycznym, z zakresu przedsiębiorczości. Zadaniem projektu jest wspieranie artystów, osób i organizacji związanych z sektorem kreatywnym w rozwoju i doskonaleniu ich umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz tych kompetencji, dzięki którym praktyka artystyczna i działalność o charakterze twórczym mogą stać się zajęciem bardziej satysfakcjonującym finansowowo. Wsparcie takie obejmuje również działania mentorów oraz innych artystów/pracowników sektora kreatywnego z krajów partnerskich, których zadaniem będzie dzielenie się najlepszymi praktykami i rozwiązaniami.

Część uczestników wzięła udział w badaniu realizowanym w ramach drugiego z projektów, a po części „oficjalnej” nastąpił czas na networking i rozmowy nieformalne.