CULTURE HUB czyli KULTURA A GOSPODARKA

Rok 2018 był niezwykle intensywny w zakresie rozwijania i budowania potencjału naszej sieci CULTURE HUB, nie zorganizowaliśmy natomiast żadnego całodniowego spotkania. Po tej rocznej przerwie, 16 maja 2019 r. udało nam się zaprosić przedstawicieli organizacji i instytucji działających w sektorze kultury i kreatywnym, artystów i osoby związane z szeroko rozumianą edukacją artystyczną i kulturalną na kolejne spotkanie. Hasłem przewodnim była KULTURA A GOSPODARKA, a program wydarzenia podzieliliśmy na trzy części – część główną, dyskusję o relacjach kultury i gospodarki, część będącą podsumowaniem dotychczasowych działań CULTURE HUBu i określeniem planów na przyszłość, oraz część networkingową. Osoby zainteresowane mogły wziąć udział także w dodatkowych warsztatach.

Część pierwszą rozpoczął Wenancjusz Ochmann krótkim wprowadzeniem będącym zaproszeniem do dyskusji.

W Polsce ponad 300 tys. osób pracuje obecnie „w kulturze”, ale aż dwie trzecie z nich pracuje w przemysłach kultury i kreatywnych, w większości w mikroprzedsiębiorstwach. Warto tutaj dodać, iż wynagrodzenia w tych firmach jest wyższe niż średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych, rośnie także dynamiczniej niż w przypadku ogółu przedsiębiorstw niefinansowych (Bińczycka i inni „Przemysły kultury i kreatywne w latach 2016”. Prace studialne. Kraków 2018). Jednak warto spojrzeć na sektor szerzej, nie tylko przez pryzmat miejsc pracy bezpośrednio w sektorze, nie tylko poprzez udział sektora w PKB, ale także np. poprzez fakt, że sztuka i dziedzictwo są inspiracją, ważnym elementem masowo produkowanych i dystrybuowanych innych dóbr i usług (np. etnodizajn).

Duxbury, C. Cullen, oraz J.Pascual piszą w „Cities, culture and sustainable development”: „Tradycyjny paradygmat, z trzema wymiarami czy też filarami zrównoważonego rozwoju (równowaga ekologiczna, wzrost gospodarczy, włączenie społeczne) jest dziś w kryzysie, ponieważ jest niepełny i nie zawiera podstawowego komponentu: kulturowego wymiaru społeczeństwa”. Dlatego warto spojrzeć na kulturę jako  na katalizator rozwoju gospodarczo-społecznego, także dlatego, że wyczerpał się już paradygmat zarządzania imperatywnego i technokratycznego. Chcąc sprostać wyzwaniom współczesności, warto pamiętać, że w myśleniu o rozwoju miasta kluczowe jest spojrzenie kulturowe. Uczestnicy spotkania podjęli dyskusję jak to wygląda w miastach naszego regionu – czy nasi włodarze myślą w sposób „inżynierski” czy „symboliczny” o przestrzeniach w których żyjemy i pracujemy.

W kolejnej części podsumowaliśmy 5 lat działania inicjatywy CULTURE HUB (idea zrodziła się w 2014 roku). Anna Ochmann krótko podsumowała dotychczasowe działania i osiągnięcia,  staraliśmy się także zdefiniować najbardziej deficytowe aspekty dotychczasowego funkcjonowania sieci. Dyskusję moderował Wenancjusz Ochmann. To był punkt wyjścia do  próby lepszego określenia zasad działania CULTURE HUB w przyszłości. W odniesieniu do szkicu programowego (definiującego ideę i najważniejszą rolę CULTURE HUBU jako integrację środowiska kultury i biznesu wokół idei różnorodności oraz poszukiwanie praktycznych i skutecznych rozwiązań w obszarze rozwoju sektora kultury i kreatywnego) próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi na pytania: Jak możemy działać razem do wzmocnienia naszego głosu jako wspólnoty kultury? Jak możemy koordynować wspólne działania? W jaki sposób i na jakich płaszczyznach możemy współpracować? Jakie działania mogą przyczyniać się do rozwoju naszej społeczności?

Przechodząc do części trzeciej części Fundacja ARTeria zaprezentowała realizowane obecnie projekty, m.in. „Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries”(więcej tutaj), „Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative entrepreneurs in Europe” (więcej tutaj) czy „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” (więcej tutaj).

Uczestnicy spotkania przedstawili także swoje działania i projekty, a całość dnia zakończyła muzyczna niespodzianka oraz poczęstunek. Kolejne spotkanie planujemy na wiosnę 2020 roku, w międzyczasie zapraszamy na inne spotkania realizowane przez ARTerię i naszych partnerów.