„Culture and the Policies of Change” – publikacja

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami po międzynarodowej konferencji – warsztatach z udziałem ekspertów „Culture and the Policies of Change”, która odbyła się w dniach 6-​7 września 2010 roku w Brukseli. Wzięła w niej udział – jako jedyna Polka – prezes Fun­dacji ARTeria Anna Ochmann. Materiały są dostępne na stronie  Rady Europy. Pobierz plik

Wersję papierową dokumentu będzie można otrzymać w siedzibie Fundacji ARTeria po 1 lipca 2011 r.

Uczest­nicy wrześniowej kon­feren­cji i warsz­tatów dążyli do analizy nie tylko bez­pośred­niego wpływu kryzysu finan­sowego na sek­tor kul­tury (w kon­tek­ście zagrożeń i strat), ale rów­nież starali się odpowiedzieć na pytanie o roli pań­stwa jako waż­nego „dostawcy” kul­tury. Ten temat był roz­patrywany w powiązaniu z szeregiem kwestii związanych m.in. z koniecz­no­ścią przedefiniowania nie­których obec­nych prak­tyk kul­tural­nych, ze zmianą ról instytucji kul­tury oraz poten­cjal­nych modeli alternatyw­nego spo­sobu zarządzania tymi instytucjami, z nowymi for­mami part­ner­stwa, itp., a więc szeroko: z wyzwaniami dla kul­tury w obec­nej rzeczywisto­ści i nowymi wyzwaniami dla polityki państw w tej dziedzinie. W kon­feren­cji wzięli udział wysocy rangą politycy, praw­nicy, eks­perci działający na poziomie krajowym, regional­nym i lokal­nym, prak­tycy sek­tora oraz badacze tej tematyki (biografie uczestników). Wykład wprowadzający przed­stawił Jeremy Rif­kin, prezes Foun­dation on Economic Trends, a całość spo­tkania miała charak­ter przede wszyst­kim warsztatowy. Więcej infor­macji na stronie konferencji.

Kon­feren­cja została zor­ganizowana w siedzibie Europej­skiego Komitetu Ekonomiczno-​Społecznego w Brukseli.