Creative economy w praktyce. Profesjonalizacja sektora kultury i przemysłów kreatywnych

Na bazie dotychczasowych doświadczeń osób zaangażowanych w prace Fundacji ARTeria, realizowanych projektów, analizy sytuacji osób działających w szeroko rozumianych przemysłach kreatywnych na Śląsku przygotowujemy projekt pod, roboczym jeszcze, tytułem INKUBATOR SZTUKI. W oparciu o doświadczenia już istniejących w Polsce oraz w Unii Europejskiej inkubatorów artystycznych czy klastrów firm działających w przemysłach kreatywnych chcemy stworzyć platformę realizacji artystycznych oraz biznesowych pomysłów. Platformę zarówno dla organizacji pozarządowych (szczególnie tych uczestniczących w sieci organizacji pozarządowych z województwa śląskiego działających w sferze kultury, która powstała w ramach zrealizowanego przez Fundację ARTeria projektu „Integracja organizacji kulturalnych z obszarów wiejskich województwa śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesienie efektywności ich działania”), jak i dla osób, które planują rozpoczęcie lub już prowadzą działalność gospodarczą w sektorze kultury, także dla artystów, i twórców.
Dlatego też osoby zaangażowane w prace Fundacji starają się śledzić na bieżąco wszelkie wydarzenia i inicjatywy prezentujące rozwiązania w tej dziedzinie, będące równocześnie inspiracją do przygotowania jak najlepszego INKUBATORA SZTUKI.

Jednym z takich wydarzeń była konferencja „EKON – Kultura. Społeczności. Innowacje”, która odbyła się  w czwartek 19 listopada 2009 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Konferencja została zorganizowana pod hasłem: „CREATIVE ECONOMY W PRAKTYCE. PROFESJONALIZACJA SEKTORA KULTURY I PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH” przez Fundację Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET. Była poświęcona zagadnieniom profesjonalizacji zarządzania sektorem kultury w Polsce, akcentując rolę menedżerów projektów, wskazując również dobre praktyki działań w sektorze kultury. Wnioski z konferencji będą materiałem do opracowania dokumentu nazywanego roboczo ”Foresight dla przemysłów kreatywnych 2020”
Szczególnie interesujący był pierwszy panel „Kreatywna gospodarka. Foresight – kierunki rozwoju polityki kulturalnej w Polsce” i wypowiedzi Pawła Potoroczyna (dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza) oraz Filipa Berkowicza (pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury). Ciekawy był także glos dr Bogdana Rogody (adiunkta w Katedraze Przedsiębiorczości i Innowacji, krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego). Szczególnie słowa pierwszego przywołanego panelisty „Kultura jest dziedziną gospodarki. Kropka. To ta część ekonomii, która nie zaspakaja potrzeb. Ona je tworzy” to cenny głos, szczególnie w kontekście dyskusji, która odbyła się na tegorocznym Kongresie Kultury.
Drugi panel, poświęcony „Kreatywnym centrom, dzielnicom i miastom. Inkubatorom kreatywności i przedsiębiorczości” wskazywał zagadnienia związane z emo-turystyką, koniecznością budowania tożsamości miejsca, a także przemysłom czasu wolnego. Przytoczona przez Jacka Przepolskiego-Kowalskiego (dyrektora Ośrodka Badania Przemysłów Czasu Wolnego przy Wyższej Szkole Biznesu) myśl, bodajże, Arystotelesa „czas wolny to nie wypoczynek po skończonej pracy, lecz jego ukoronowanie” jest na pewno inspiracją do rozważenia jakości i potrzeb społecznych aktywności pozazawodowej.
Jeszcze jeden głos był – w kontekście INKUBATORA SZTUKI – szczególnie cenny. Elwira Waszkiewicz (wiceprezes Stowarzyszenia Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Multiklaster z Nowego Sącza) odniosła się do już przebytej drogi w budowaniu klastra przedsiębiorczości, wskazała niebezpieczeństwa, ale także zalety takiego rozwiązania.