Celebrating Young People’s Participation in the Arts – seminarium w Walii.

Prezes Fundacji ARTeria – Anna Ochmann – wzięła udział w seminarium „Celebrating Young People’s Participation in the Arts” zorganizowanym w ramach projektu TOOLQUIZ w Cardiff (Walia, Wielka Brytania). TOOLQUIZ to projekt, którego celem jest poszukiwanie nowego sposobu myślenia o rozwoju Europy: jak poprzez działania regionalne można usprawnić działania na szczeblu europejskim. Projekt wskazuje także interesujące prak­tyki proponując nowe, przy­szło­ściowe podejście w kon­tek­ście poszukiwania, badania i ustalenia nowych moż­liwo­ści roz­woju gospodar­czego i społecznego w opar­ciu o kul­turę i zasoby ludzkie.

Spotkanie odbyło 20 i 21 czerwca 2012 roku i połączone było ze spotkaniem parterów projektu TOOLQUIZ – międzynarodowej plat­formy współ­pracy regional­nej, w skład której wchodzą: Castilla-​La Man­cha w Hisz­panii, Nord-​Pas de Calais we Fran­cji, Wspól­nota Fran­cuska Bel­gii, Wspólnota Flamandzka Bel­gii, Walia w Anglii, Rogaland w Nor­wegii oraz wojewódz­two śląskie (poprzez instytucję kul­tury Ars Cameralis Silesiae Supe­rioris).

Seminarium otworzył Nick Capaldi, dyrektor generalny Arts Council of Wales, o międzynarodowym kontekście poruszanych zagadnień opowiedziała Eluned Hâf – dyrektor Wales Arts International, a o kontekście walijskim Diane Hebb, dyrektor zajmująca się w Arts Council of Wales kwestiami związanym z partycypacją. W ramach seminarium zostały zidentyfikowane elementy dobrych praktyk w kontekście możliwości ich zaadoptowania w rzeczywistości innych krajów – o przykładach norweskich opowiedzieli: John Gunnar Johnsen z Rogaland County Council oraz Karina Delin MoralesDaniel Reppert reprezentujący środowiska młodzieżowe z Norwegii. Po przerwie o współpracy młodych artystów na poziomie regionalnym i narodowym opowiedziała Anwen Eleri Bowen, odpowiedzialna za rozwój festiwalu Urdd Eisteddfod (więcej tutaj). Następnie głos zabrała Pauline Crossley z National Youth Arts Wales, a Roger Burnell opowiedział o projekcieIt’s My Shout Productions” (więcej tutaj). O modelach organizacji festiwali w Norwegii – kryteriach, procesie i strukturze opowiedział Kirsti Sandved z Rogaland County Council, a o modelach kreatywnego uczestnictwa – włączeniu i zaangażowaniu na przykładzie „Valleys Kids” (więcej tutaj) – Miranda Ballin. Głos zabrali także Eddie Isles z Swansea Youth Offending Team (więcej tutaj) oraz Angela Rogers Tom Goddard z Engage Cymru (więcej tutaj). Francuskie modele i doświadczenia na przykładzie Théâtre Le Grand Bleu przedstawił dyrektor instytucji François Tacail.

Kolejnego dnia organizatorzy przewidzieli pracę w dwóch grupach dedykowanych kolejno:„A Wales Festival: What would it look like? Including: Selection Criteria and success indicators” (warsztat I) oraz „What role should young people have in the development and delivery of a Wales’ Festival? What do we need to do to help them fulfil that role?” (warsztat II).
Uczestnicy seminarium mieli także możliwość wzięcia udziału w europejskiej premierze operyThe Mandela Trilogy (Donald Gordon Theatre, Wales Millennium Centre) oraz zobaczenia występu Jukebox Juniors.
 
TOOL QUIZ korzysta z funduszy Unii Europejskiej, za pośrednictwem programu INTERREG IVC wdrożonego w celu rozwoju europejskiej współpracy interregionalnej. Program ten, rozpoczęty w 2007 roku, wpisuje się w ramy celu 3 (współpraca terytorialna) polityki regionalnej Unii Europejskiej. Skierowany jest do władz publicznych (w szczególności do władz regionalnych i samorządowych) i do podmiotów prawa publicznego wszystkich 27 Państw Członkowskich UE (plus Szwajcaria i Norwegia).
Poprzez wymianę, dzielenie się i transfer doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk, program INTERREG IVC wnosi swój udział w polepszenie skuteczności polityk i instrumentów regionalnych oraz w modernizację gospodarczą Unii Europejskiej. W ramach programu prowadzone są projekty skupione wokół dwóch priorytetów: „Środowisko i zapobieganie ryzyku” i „Gospodarka oparta na wiedzy i innowacji”. Ten drugi zawiera podtematy takie, jak „zatrudnienie, kapitał ludzki i edukacja.
Więcej informacji uzyskać można pod adresem www.interreg4c.eu
Więcej o projekcie TOOLQUIZ: www.cameralis.art.pl w zakładce TOOLQUIZ.