Badanie „European house for Civil Society”

Ostatnie badania realizowane w Unii Europejskiej wskazują, iż zaledwie jedna trzecia z respondentów dysponuje wiedzą na temat swoich praw jako obywateli UE. Wpływa to znacząco na obniżenie w ostatnich latach zaufania do Unii Europejskiej – choć warto podkreślić, iż wciąż jest ono wyższe do Unii niż do rządów krajowych. Jednak generalnie obywatele Unii nie czują związku z instytucjami wspólnotowymi, są również przekonani o swoim niewielkim wpływie na proces decyzyjny. Z drugiej strony wydają się oni wiele oczekiwać od Unii, szczególnie w odniesieniu do skutecznych działań mających na celu złagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego. 

Dlatego też Unia Europejska wciąż poszukuje sposobów na zwiększenie zaangażowania szeroko rozumianej opinii publicznej w sprawy wspólnotowe oraz zwiększenia uczestnictwa obywateli w procesie formułowania zasad polityki UE. Kluczową rolę w tych staraniach odgrywają organizacje społeczeństwa obywatelskiego, zapewniając platformę współpracy i dialogu pomiędzy obywatelami, a unijnymi instytucjami – stąd m.in. udział ARTerii (jako organizacji oraz naszego zespołu jako osób indywidualnych – obywateli UE) w badaniu mającym na celu lepsze zrozumienie potrzeb społeczeństwa obywatelskiego oraz ocenę dotychczasowych inicjatyw związanych z angażowaniem obywateli w sprawy UE.  Badanie dotyczące ustanowienia „European house for Civil Society”  jest realizowane na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Komisji Europejskiej przez ICF GHK oraz Technopolis i ma na celu przede wszystkim określenie czy istnieje zapotrzebowanie na taki europejski „dom”, jakie luki ma on wypełnić oraz w jaki sposób uzupełni on istniejące inicjatywy, ma zbadać także wykonalność tego projektu oraz możliwe sposoby wsparcia go poprzez UE.