Wizyta w Lublinie u Partnerów projektu CUED SPEECH Europa

10 i 11 czerwca pracowaliśmy intensywnie w Lublinie nad projektem CUED SPEECH Europa (CUED SPEECH to po polsku tzw. fonogesty), który ma na celu przede wszystkim promowanie tego systemu wśród wszystkich osób zainteresowanych problematyką uszkodzeń słuchu. Na miejscu, wspólnie z wykładowczyniami (i nie tylko) Pedagogiki Specjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nagrywaliśmy krótkie filmy oraz wywiady przybliżające tematykę CUED SPEECH.

Jednym z partnerów projektu CUED SPEECH Europa jest KUL, gdzie prowadzone są działania wspierające kształcenie na uniwersytecie osób z głębokimi uszkodzeniami słuchu. Prowadzone są tam kursy Fonogestów dla niesłyszących studentów oraz ich słyszących kolegów i wykładowców.

Więcej o CUED Speech można przeczytać tutaj: https://cuedspeech.eu/pl/

Fundacja Arteria na Walnym Zgromadzeniu Culture Action Europę (CAE)

Anna Ochmann reprezentowała Fundację ARTeria na Walnym Zgromadzeniu Członków Culture Action Europe. Zostało ono zorganizowane online 10 czerwca 2021 roku. Walne Zgromadzenie głosowało nad nadchodzącą strategią CAE na lata 2022-2024, działaniami CAE i rocznym sprawozdaniem finansowym na rok 2020, wybrało nowych członków Komitetu Wykonawczego CAE i dało biuru CAE pozwolenie na realizację zaplanowanych działań i budżetu na rok 2021.

ARTeria jest członkiem Culture Action Europe (CAE) od 2010 roku. CAE powstało w 1994 roku pod nazwą European Forum for Arts and Heritage (EFAH) – Forum Européen pour les Arts et le Patrimoine (FEAP). EFAH-FEAP miało na celu utrzymanie stałego dialogu i wymiany wiedzy między sektorem kultury w Europie a decydentami politycznymi UE. W 2008 roku stowarzyszenie zmieniło nazwę na Culture Action Europe, a zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w misji i polityce rzeczniczej CAE. Przyjęło ono nową strategię, opowiadając się za dostępem do sztuki i uczestnictwem w kulturze jako podstawowym prawem każdego obywatela. Obecnie CAE jest główną europejską siecią zrzeszającą sieci kulturalne, organizacje, artystów, aktywistów, naukowców i decydentów. Jest jedyną siecią międzysektorową, skupiającą wszystkie praktyki w kulturze, od sztuk performatywnych, przez literaturę, sztuki wizualne, design i inicjatywy międzyartystyczne, po domy kultury i grupy aktywistów.

Więcej o CAE: https://cultureactioneurope.org

Nowa identyfikacja wizualna Fundacji z okazji 15 lat działalności

#15lat

Po 15 latach działalności Fundacji przyszedł czas na zmiany. Ten szczególny rok rozpoczęliśmy od redefinicji Arterii oraz odświeżenia identyfikacji wizualnej. W najbliższych dniach i miesiącach będziemy mieli przyjemność dzielić się z Wami nową odsłoną Fundacji Arteria. Zaprosimy także na święto 15-lecia, które będziemy obchodzić na początku lipca.

Nasze korzenie pozostają niezmienne. Arteria wyrasta i opiera się na trzech głównych ideach:

-kultura bez granic

-innowacyjna edukacja

-wielowymiarowa współpraca.

Nasze działania prowadzimy wokół trzech głównych, wymienionych wyżej idei. Ważnymi wartościami dla naszego zespołu są jednak również upowszechnianie praw człowieka, swobód obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji.

Już niedługo aktywności związane z tymi obszarami będziemy mogli zaprezentować również na nowej stronie. Zachęcamy do śledzenia naszych aktywności na profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/FundacjaARTeria

Projekt Learn2Create – międzynarodowy program pilotażowy zakończony

Learn2Create to międzynarodowe partnerstwo, którego celem jest stworzenie i przetestowanie nowego sposobu rozwoju zawodowego opartego na ‘nauce w miejscu pracy’ w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w Europie. Nowoczesne i kreatywne miejsce pracy może nie tylko rozwijać kompetencje, wiedzę i umiejętności artystów i twórców, ale także wpływać na wzrost zatrudnienia, wydajności i konkurencyjności gospodarczej.

Partnerzy projektu Learn2Create koncentrują się na rozwoju praktyki uczenia się w miejscu pracy (work based learning/WBL) w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych (CCI). Konsorcjum L2C opracowało program i treści kształcenia, wyrastające z wieloletniej praktyki i współpracy z artystami/twórcami oraz z trenerami i nauczycielami z sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).

W ostatnim czasie w każdym kraju partnerskim odbywały się sesje pilotażowe mające na celu sprawdzenie wypracowanej w ramach projektu metodologii. W Polsce pilotaż odbył się w całości online, co umożliwiło rekrutację nauczycieli z całej Polski: nasi uczestnicy mieszkają od Koszalina po Lublin. W większości byli to nauczyciele zawodu w artystycznych/plastycznych szkołach zawodowych. Sesje Learn2Create odbyły się w przyjaznej, zaangażowanej atmosferze. Podczas spotkań szczegółowo omówiliśmy materiał znajdujący się na platformie, do której uczestnicy otrzymali dostęp, kompleksowo podchodząc do zawartych tam materiałów treningowych i realizowaliśmy wybrane ćwiczenia. Uczestnicy wyszli z pierwszego spotkania „pracą domową”, którą omówiliśmy i podsumowaliśmy na kolejnym spotkaniu.

Jak wynikło z rozmów, zaproszeni nauczyciele mieli dotychczas niewielką wiedzę na temat nauki w miejscu pracy (ang. Work-based learning) w przemysłach kreatywnych, jednak dostrzegali oni potrzebę wdrażania tej koncepcji w praktyce. Podobne wrażenie odniosła organizacja INNOGATE: uczestnicy organizowanych przez nich warsztatów zadeklarowali chęć promowania nauki w miejscu pracy w swoich instytucjach czy szkołach. Są to dla nas bardzo budujące wnioski, ponieważ potwierdzają potrzebę promowania WBL (work-based learning, nauka w miejscu pracy) w różnych krajach, gdyż naszym zdaniem jest to najbardziej efektywna metoda nauki zawodu w przypadku sektorów kreatywnych. 

Wrażenie, jakie odniosłem jako moderator sesji, było takie, że pilotaż był bardzo udany z dwóch głównych powodów: a) otrzymaliśmy cenne informacje zwrotne, które pomogą w realizacji projektu oraz b) uczestnikom podobało się to doświadczenie edukacyjne i czuli, że odnieśli z niego korzyści.”

-Dimitra

Postrzegamy projekt L2C jako okazję do poznania nowych metod i technik mentoringu. Podoba nam się sposób, w jaki tworzone są indywidualne działania, dzięki którym możemy wprowadzać innowacje i rozwijać podejście do edukacji”.

-RDA

Zapraszamy na stronę projektu L2C: https://www.learn2create.eu/pl/

Tydzień szkoleniowy z udziałem przedstawicieli wszystkich organizacji partnerskich z 6 krajów

Partnerzy projektu Learn2Create koncentrują się na rozwoju praktyki uczenia się w miejscu pracy (work based learning/WBL) w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych (CCI). Konsorcjum L2C opracowało program i treści kształcenia, wyrastające z wieloletniej praktyki i współpracy z artystami/twórcami oraz z trenerami i nauczycielami z sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Są one również oparte na badaniu przeprowadzonym przez wszystkich partnerów z 6 krajów europejskich na początku projektu (koncepcja metodologiczna – więcej w zakładce REZULTATY). Warto zauważyć, że stworzenie kursu z użyciem metody blended learning (kształcenia hybrydowego: offline-online), który korespondowałby z szerokim spektrum doświadczeń i zróżnicowanych praktyk organizacyjnych, zachowując przy tym zgodność z narodowymi systemami edukacji i szkoleń na poziomie europejskim było prawdziwym wyzwaniem

Jednym z najważniejszych, kluczowych działań zaplanowanych w projekcie Learn2Create było wydarzenie C1 – dedykowane uczeniu się/nauczaniu/szkoleniu. Zostało ono zaplanowane jako tygodniowe spotkanie w Materze (Włochy), podczas którego 18 doświadczonych nauczycieli i trenerów miało pracować nad weryfikacją i rozwojem treści kursu. Celem spotkania było także dokonanie głębokiej analizy sześciu zakresów tematycznych, skutkujące wyodrębnieniem mocnych i słabych obszarów stworzonego kursu. Współpraca w międzynarodowym kontekście miała być istotnym elementem działań projektowych. Naszym celem było także przeprowadzenie oceny efektywności kurs pod kątem jego zdolności do wyposażenia nauczycieli i trenerów w umiejętności przydatne w ich praktyce edukacyjnej. Niestety, z powodu pandemii zmuszeni byliśmy do przyjęcia formy tygodniowego kursu kształceniowego online. Choć sytuacja ta stanowiła trudność, stwarzała ona również możliwość przetestowania – niejako przy okazji – programu w wersji online. Ostatecznie w tygodniowym szkoleniu wzięło udział 15 przedstawicieli organizacji partnerskich (z Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Grecji i Słowacji). Wydarzenie nosiło tytuł “Testowanie programu i treści kształcenia dla trenerów VET w sektorze kultury i kreatywnym”. Głównym celem spotkania było: przetestowanie części programu kształcenia na platformie Moodle, przedyskutowanie procesu mapowania w oparciu o program kształcenia, uzgodnienie ewentualnych, istotnych zmian w programie oraz usprawnienie testowania realizowanego w ramach IO3. Biorąc pod uwagę fakt, że kurs zawiera około 60 różnych ćwiczeń i narzędzi, partnerzy zdecydowali wybrać obszary szczególnie warte zainteresowania i skupić się na nich w trakcie tego szkoleniowego tygodnia. Pierwszy dzień poświęcony był zapoznaniu się z całością kursu i mapowaniu. W dniu drugim – zatytułowanym „samokształcenie” – skupiono się na testowaniu modułów 1 i 2. Dzień trzeci – realizowany pod hasłem „w kontekście” – koncentrował się na testowaniu modułów 3 i 4. Dzień czwarty – pod hasłem „rozwój” – przeznaczony został na testowanie modułów 5 i 6. Dzień 5 został zaplanowany jako hackathon – zebranie wszystkich informacji zwrotnych i zaplanowanie testów kursu z beneficjentami zewnętrznymi. Tygodniowe szkolenie odbyło się w styczniu 2021 r. Organizacją odpowiedzialną za stworzenie struktury, planu i gromadzenie informacji zwrotnych od partnerów była Rinova (Wielka Brytania).

Wszyscy partnerzy podkreślali wartość tego typu szkoleń, a dzięki informacjom zwrotnym zebranym podczas tygodnia szkoleniowego partnerzy mogli udoskonalić niektóre elementy kursu, a tym samym znaleźć lepsze sposoby organizacji i wdrażania kształcenia opracowanego w ramach projektu Learn2Create..

Wszyscy partnerzy zgodzili się, że wśród najważniejszych potrzeb trenerów i nauczycieli VET działających w sektorze kultury i kreatywnym jest działanie w szerokim zakresie kontekstów sytuacyjnych oraz pogłębianie wiedzy o uczeniu się w miejscu pracy. Podkreślono, że program kształcenia L2C metodą WBL w sektorze kultury i kreatywnym określa adekwatny zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji, w tym szereg kompetencji kluczowych. Jedną z najsilniejszych stron programu jest metodologia ustanawiania „sojuszów szkoleniowych”, oferujących uczącym się pełen zakres kontekstów sytuacyjnych i zadań. Kwestia ta jest szczególnie istotna ze względu na unikalny charakter sektora kultury i kreatywnego, zorganizowanego w sposób, który nie przystaje do tradycyjnych programów praktyk zawodowych gwarantujących możliwość uczenia się w miejscu pracy – w branżach kreatywnych i kulturze tego typu szkolenia odbywają się raczej w formule  mistrz-uczeń.

Partnerzy programu Learn2Create mają nadzieję, że ćwiczenia i narzędzia oferowane przez kurs będą w stanie zmotywować trenerów i nauczycieli VET do zaangażowania się w kreatywne i innowacyjne zadania związane z promocją i wykorzystaniem uczenia się w miejscu pracy.

Więcej o samym projekcie można przeczytać na stronie: https://www.learn2create.eu/pl/

Fundacja Arteria i Voices of Culture – wnioski po ostatnim spotkaniu online

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria wzięła udział w dialogu ustrukturyzowanym z Komisją Europejską w ramach czwartego tematu Voices of Culture w latach 2019-2021, który stawia pytania o wyzwania i szanse dla statusu i warunków pracy artystów oraz osób zawodowo związanych z kulturą i twórczością. Jest ona jedną z 47 ekspertek z Unii Europejskiej wybranych do udziału w pracach nad tym tematem.

Voices of Culture to platforma dialogu między sektorem kultury a Komisją Europejską udostępniona przez Komisję Europejską. Uczestnicy Voices of Culture są odpowiedzialni za napisanie raportu z burzy mózgów, aby podzielić się swoimi uwagami na temat kilku obszarów dyskusji, w tym dochodów artystów oraz osób zawodowo związanych z kulturą i twórczością, statusu artystów; mobilności artystów oraz innych osób zawodowo związanych z kulturą i twórczością oraz wolności artystycznej i wolności słowa.  W niniejszym raporcie wyrażone zostały wyniki dyskusji pomiędzy uczestnikami spotkania burzy mózgów, a raport ten został przedstawiony przez uczestników Komisji Europejskiej na spotkaniu dialogowym. Anna Ochmann jest zaangażowana w opracowanie rozdziałów dotyczących badań i rekomendacji, kształcenia ustawicznego, reprezentacji, przedsiębiorczości i własności intelektualnej.

Spotkanie burzy mózgów dla tego tematu odbyło się online w dniach 27 i 28 kwietnia 2021 roku, a spotkanie dialogowe z Komisją Europejską odbędzie się 29 czerwca 2021 roku w Brukseli.

Temat „Status i warunki pracy artystów oraz osób zawodowo zajmujących się kulturą i kreatywnością” był ważny nawet w okresie poprzedzającym konferencję COVID-19, kiedy to sektor kultury i sektor kreatywny charakteryzował się już niestabilnymi praktykami pracy. Rozdrobniona organizacja kreatywnych łańcuchów wartości, często oparta na projekcie i niepewna praca, niedochodowy charakter wielu działań i (często źle wynagradzane) modele dochodów i przychodów oparte na własności intelektualnej to tylko kilka elementów, które się do tego przyczyniają. Kryzys COVID-19 powoduje ogromne straty w możliwościach uzyskania dochodów i prowadzenia działalności artystycznej i kulturalnej, przy czym najbardziej cierpią na tym słabsze podmioty. Skutki długoterminowe wiążą się ze zmianami w popycie na kulturę i zaangażowaniu w nią, zapotrzebowaniem na umiejętności pozwalające radzić sobie w nowej sytuacji, ryzykiem pogłębiania się nierówności w sektorze, „drenażu mózgów” z sektora oraz zubożenia różnorodności ekspresji.

Aby wzmocnić sektory, konieczne jest dalsze rozwijanie zrównoważonych modeli biznesowych oraz praca nad budową ekosystemu, który zapewni godne warunki życia i pracy artystom oraz osobom zawodowo związanym z kulturą i kreatywnością.

Lista wszystkich organizacji eksperckich: https://voicesofculture.eu/2021/03/08/participants-status-and-working-conditions-of-artists-and-cultural-and-creative-professionals/

Więcej o VOC: https://voicesofculture.eu/about/

Prezentacja swojej twórczości na arenie międzynarodowej w ramach Global FemArt

22 kwietnia 2021 odbyło się międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Global FemArt „Celebrating Artistic and creative female talent” (ang. „Święto artystek i kobiet kreatywnych”), podczas którego uczestniczki prezentowały swoje artystyczne działania. Była to przestrzeń otwarta na pokazywanie, pytania, wymianę doświadczeń. Uczestniczki podzieliły się również swoimi doświadczeniami z zakresu prowadzenia biznesu.

Jako prelegentki reprezentujące Polskę wystąpiły na spotkaniu Alina Przydatek, prezentująca KiciNici oraz Agnieszka Chrzanowska-Małys, która prowadzi Studio ACM. 

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną projektu, jego wynikami oraz platformą: https://www.globalfemart.eu

Pokazać głoski, czyli o CUED Speech

W ramach promowania innowacyjnej edukacji Fundacja Arteria przystąpiła do projektu mającego na celu promować metodę fonogestów dla osób z różnym stopniem uszkodzenia słuchu. Próbę rozpowszechniania tej prostej metody podejmuje międzynarodowe partnerstwo w ramach projektu CUED Speech Europa. W ramach niego powstanie kilka publikacji oraz specjalna platforma, które pomogą w procesie przyswajania techniki CUED Speech. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: https://cuedspeech.eu/en/

Dziecko z uszkodzonym słuchem posiada umysłowe zdolności potrzebne do przyswojenia sobie języka. Jego mózg jest gotowy do podjęcia czynności rozpoznawania i rozumienia słów, a narządy mowy są gotowe do mówienia. Jednakże narząd słuchu nie odbiera dostatecznej ilości wrażeń, która pozwalałaby na odróżnianie głosek. To stanowi barierę dla samoistnego rozwoju mowy. Przy najgłębszych uszkodzeniach narządu słuchu pomoc protez często nie jest wystarczająca, aby powstała wystarczająca ilość wrażeń słuchowych, gwarantująca trafne rozpoznawanie głosek.

Dlatego konieczne jest zastosowanie dodatkowego środka pomocniczego, który ułatwiałby odróżnianie głosek dzięki wykorzystaniu zmysłu wzroku oraz czucia i pamięci ruchu. Ważne jest, aby zastosowany środek pomocniczy nie zakłócał czynności słuchania, nie zniekształcał mówienia i ułatwiał naturalne czynności mózgu. Ważne jest również, aby środek pomocniczy mógł być stosowany z łatwością we wszystkich sytuacjach życiowych, w domu, na ulicy, w miejscach publicznych, w przedszkolu i w szkole.

Takim środkiem pomocniczym są fonogesty, czyli dyskretne ruchy ręki, które towarzyszą głośnemu i wyraźnemu mówieniu. Ruchy te zostały specjalnie opracowane po to, żeby pomagały odróżniać i rozpoznawać głoski w szybko płynącym strumieniu mowy. Mówiąc do dziecka z fonogestami pomaga się mu pokonać dysfonemię, a nawet afonemię, przyswoić sobie język i nauczyć się mówić. Rodzice i inne ważne dla dziecka osoby uczą się mówić z fonogestami w ciągu kilku dni i mogą bez większego wysiłku stale mówić do dziecka uzupełniając nimi mowę.

Praktyczne aspekty działalności artystycznej w ramach Global FemArt

24 kwietnia 2021 roku odbyło się spotkanie online podsumowujące projekt Global FemArt, podczas którego miała miejsce prezentacja projektu oraz jego wyników. Drugą część wydarzenia stanowiły rozmowy z zaproszonymi prelegentkami: Joanną Ambroz oraz Moniką Chylak.

„Nie bój się robić dużych rzeczy, nawet jeśli dotychczas podejmowałeś jedynie te małe”

Joanna Ambroz – artystka, projektantka, doktorantka na katowickiej ASP, opowiadała o swoich prywatnych doświadczeniach związanych z internacjonalizacją działalności artystycznej – o możliwościach, plusach i minusach, trudnościach i tym, co przyszło bez większego problemu. Joanna podzieliła się również swoimi doświadczeniami z platformą Etsy, która promowana jest w programie projektu Global FemArt. Słuchaczki i słuchacze otrzymali cenne rady, zarówno praktyczne, jak i takie związane z osobistą filozofią podejścia do twórczości. Ważnym wnioskiem Ambroz było między innymi, że w sztuce bardzo ważny jest storytelling, idea; nie ma zatem większego sensu robić czegoś, z czym się nie identyfikujemy. Dzięki temu nasi odbiorcy w tym, co tworzymy, będą mogli znaleźć być może swoje problemy czy bliskie tematy.

Prace Joanny na etsy: https://www.etsy.com/pl/shop/JoannaAmbroz

Przewodnik po marketingu: http://bityl.pl/9sZ6I

Drugą prelegentką była Monika Chylak – prawniczka, aplikantka radcowska, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajmującą się głównie prawem autorskim. Monika rozpoczęła od kwestii związanych z problemami prawnoautorskimi na poziomie międzynarodowym. Opowiedziała między innymi, dlaczego naruszenia prawa autorskiego w różnych krajach to kwestia bardzo skomplikowana i jak się przed nimi zabezpieczać. Poruszone zostały również kwestie zawierania umów międzynarodowych. Monika Chylak przyjrzała się regulacjom prawnoautorskim międzynarodowego portalu umożliwiającego sprzedaż swoich prac – etsy i opowiedziała o najważniejszych kwestiach, na które należy zwrócić uwagę, zanim wystawi się tam swoje prace.

Blog SO IN LAW, do którego odsyłała Monika – źródło wiedzy o prawie autorskim w praktyce: https://soinlaw.com/blog/

Praktyczne poradniki prawa autorskiego: https://www.wydawnictwo-odnowa.pl/katalog-ksiazek/1009-poradnik-dla-fotografow-poradnik-dla-projektantow.html

Spotkanie było niestety ostatnim w ramach projektu Global FemArt – podsumowującym, ponieważ projekt dobiega końca. Więcej o projekcie oraz jego wynikach można przeczytać na stronie: https://www.globalfemart.eu