A few words from the history of ARTeria… Cued speech and „gestures” (hand signs) – artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem-wspomnieniem autorstwa Wenancjusza Ochmanna „A few words from the history of ARTeria… Cued speech and „gestures” (hand signs)” napisanego w ramach projektu Cued Speech Europa. Artykuł jest dostępny wersji językowej angielskiej i polskiej poniżej, a w wersji językowej angielskiej także na fanpagu Fundacji ARTeria na facebooku (link tutaj). #cuedspeecheuropa

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

We współczesnym świecie, który zadziwia nas mnogością pojęć i zjawisk, wieloznaczność pewnych nazw staje się oczywista. Niemniej jednak często może to prowadzić do ciekawych, a czasami trochę śmiesznych sytuacji. Chciałbym się z Państwem podzielić opisem jednej takiej sytuacji.

W czerwcu 2018 roku prowadziłem w Fundacji ARTeria w Zabrzu kolejne spotkanie w ramach cyklu INSTYTUT IQ – dyskusji nt. wyzwań innowacyjnej edukacji. W lekko wakacyjnych nastrojach dyskutowaliśmy w gronie głownie nauczycielskim na temat „Czy śpiewać każdy może”. Pierwszą część spotkania, wykładowo-teoretyczną, zdominowała trochę nostalgia za czasami, w których przedmiot „muzyka”, „wychowanie muzyczne” lub „śpiew” był obowiązkowy na każdym etapie edukacyjnym w szkołach ogólnokształcących. Co więcej, obejmował nawet w niektórych klasach 2-3 godziny tygodniowo. Konkluzją było też to, że te umiejętności (muzyczne, śpiewania) tracimy często z wiekiem. W drugiej części popołudnia rozpoczęliśmy warsztaty oddechowe, emisyjne i wokalne.

W pokazaniu prostej melodii piosenki dla osób nie czytających nut, jak zwykle w takich sytuacjach, użyłem ruchów ręki mających ułatwić śpiewanie melodii – czyli fonogestyki. Jestem absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach, Wydziału Wychowania Muzycznego z pierwszej połowy lat 90-tych ubiegłego stulecia i fonogestyki używaliśmy na zajęciach z pedagogiki muzycznej wielokrotnie. Było to nierozerwalnie związane z wykorzystaniem metody Zoltana Kodaya w nauczaniu muzyki, zwłaszcza w szkolnictwie ogólnokształcącym. Naszym wykładowcą w tej dziedzinie była wtedy dr Anna Waluga, która kształci pedagogów muzycznych do dnia dzisiejszego obecnie jako profesorka Akademii Muzycznej w Katowicach.

Ale na tym spotkaniu Instytutu IQ zetknąłem się z zupełnie innym znaczeniem pojęcia „fonogesty”. Jedna z uczestniczek, na co dzień zajmująca się prowadzeniem zajęć z logopedii, uświadomiła mi, że używa metody fonogestów (w języku angielskim „cued speech”) w pracy z niedosłyszącymi dziećmi. Na swoich zajęciach mówiąc do swoich podopiecznych równocześnie dłonią, w okolicach ust, pokazuje to co mówi.  Była przekonana o niezwykłej skuteczności tej metody, lecz podczas naszego spotkania wówczas nie było możliwości dłuższego omówienia tego tematu. Obiecaliśmy wrócić do tematu, a nawet zadedykować jedno z kolejnych spotkań tematyce „tych” fonogestów.

Ponieważ Fundacja ARTeria zajmuje się rozwojem i upowszechnianiem innowacyjnych metod  nauczania w różnych dziedzinach edukacji temat fonogestów stał się nam bliski.

Pewnego rodzaju ukoronowaniem tych działań jest realizacja projektu Cued Speech Europa, w którym Fundacja ARTeria wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim jest polskim partnerem.

In world today many concepts and phenomena are referred to by the same words but have completely different meanings. Sometimes, this  can lead to interesting and amusing situations. I would like to share a description of one such situation with you.

In June 2018, I conducted a meeting at the Arteria Foundation in Zabrze as part of the IQ Institute. In a slightly holiday mood, the main topic of the discussion with teachers was „Can everyone sing?” The first part of the meeting, a theoretical lecture, was somewhat nostalgic for the times when the subject „Music”, „Musical Education” or „Singing” was compulsory in every educational stage in general schools. Moreover, it even included 2-3 hours a week in some classes. The conclusion was also that we often lose these skills with age. In the second part, we started breathing, emission and vocal workshops.

In showing the simple melody of the song to people who do not read the notes, as usual in such situations, I used hand movements to facilitate the singing of the melody –”gestures”- hand signs. I am a graduate of the Academy of Music in Katowice, the Department of Music Education from the first half of the 1990s and we used solfege hand signs in music pedagogy classes many times (for each note in the scale we have a different gesture). It was inextricably linked with the use of the Zoltan Kodaya method in teaching music, especially in general education. Our lecturer in this field was then Dr. Anna Waluga, who until today educates music educators as a professor at the Academy of Music in Katowice.

But at this meeting of the IQ Institute there was an encounter with a completely different meaning of the term „gestures”. One of the participants, who conducts speech therapy classes on a daily basis, made me realize that she uses the „Cued Speech” articulatory gestures method in working with hearing impaired children. During her classes she talks to these children and at the same time shows what she is saying with her hand near her mouth. She was very convinced of the effectiveness of this method, but then it was not possible to discuss this topic longer.

Since the Arteria Foundation deals with the development and dissemination of innovative teaching methods in various fields of education, the subject of Cued Speech has become of interest to us.

A kind of culmination of these activities is the implementation of the Cued Speech Europa project, in which the ARTeria Foundation together with the Catholic University of Lublin are Polish partners.

Navigating towards the NEMO POINT (artykuł)

Zapraszamy do zapoznania się z nowym artykułem autorstwa Anny Ochmann Navigating towards the NEMO POINT/Nawigując w kierunku Punktu Nemo” (tutaj w języku angielskim a tutaj w języku polskim) napisanego w ramach projektu ““Learn to Create – promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries”.

Zapraszamy także na FB projektu.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Erasmus+.

Zimowy koncert uczniów szkoły muzycznej VENO’S STUDIO

Jak co roku Fundacja ARTeria, realizując jeden ze swoich celów statutowych, wspiera uczniów i słuchaczy Prywatnej Szkoły Muzycznej VENO’S STUDIO. Także w tym roku zaangażowaliśmy się w przygotowanie prezentacji osiągnięć uczniów – choć w nietypowej formie. Z powodu restrykcji pandemicznych zajęcia w szkole odbywają się online i tak też został przygotowany koncert! To uczniowie zaprosili nas do swoich domów i tam dla nas koncertują. Dziękujemy wszystkim wykonawcom za dobrowolnie udostępniony materiał filmowy.

Zapraszamy na dwie części koncertu zimowego: pierwsza jest dostępna tutaj, a druga – tutaj.

Wykonawców przygotowali: Agata Sajan oraz Mateusz Wesołowski, a nagrań dokonano w ramach procesu dydaktycznego.

ENCATC – zebranie członków międzynarodowej sieci z ARTerią

Fundacja ARTeria, od 2020 roku, jest członkiem międzynarodowej sieci ENCATC zrzeszającej organizacje i instytucje zajmujące się kształceniem w dziedzinie zarządzania kulturą oraz politykami kulturalnymi.

11 grudnia 2020 r. odbyło się Annual General Assembly 2020 sieci, z udziałem Anny Ochmann prezeski Fundacji ARTeria. Spotkanie było okazją do przeanalizowania i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego oraz finansowego sieci, a także przeprowadzenia wyborów do zarządu sieci.

Misją ENCATC jest stymulowanie rozwoju debaty i kwestii związanych z jednej strony z zarządzaniem w kulturze oraz z edukacją odpowiadającą wyzwaniom współczesności w odniesieniu do zmian politycznych, ekonomicznych, społecznych czy technologicznych, z drugiej – z politykami kulturalnymi w Unii Europejskiej i poza nią. Działalność sieci skupia się na wymianie doświadczeń, prowadzeniu wspólnych projektów, promocji mobilności i badań naukowych oraz podwyższaniu standardów nauczania.

Konferencja Gender Equality in European Culture z ARTerią

Anna Ochmann, prezeska Fundacji ARTeria, wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Gender Equality in European Culture”, która została organizowana przez Niemiecką Radę Kultury w ramach przewodnictwa Niemiec w Radzie Unii Europejskiej.

Bezpośrednią inspiracją do podjęcia tej tematyki były konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie „równości szans płci w kulturze”, które zostały przyjęte 1 grudnia 2020 r., a sama konferencja miała być okazją do kontynuowania dyskusji na ten temat z udziałem międzynarodowej publiczności. Celem konferencji było także włączenie do tej dyskusji i zaznajomienie z konkluzjami przede wszystkim osób pracujących nad wdrożeniem środków i działań na rzecz większej równości szans płci w instytucjach kulturalnych i obywatelskich. W trakcie konferencji przedstawiono szerokie spektrum inicjatyw i projektów z państw członkowskich UE, reprezentujących różne gatunki artystyczne.

Konferencja został zorganizowana 8 grudnia 2020 r., wzięli w niej udział m.in. prof. Monika Grütters (Federal Government Commissioner for Culture and the Media), Graça Fonseca (Minister of Culture, Portugal), Mariya Gabriel (EU Commissioner for IRCE&Y), prof. dr. Susanne Keuchel (President of the German Arts Council), Renate Punka (Janis Roze Publishers, President of Latvian Publishers Association), Anna Serner (Swedish Film Institute), prof. Helmut Anheier (President Hertie School of Governance) oraz Carlien Scheele (Director of the European Institute for Gender Equality).

Oprócz sesji dyskusyjnych zostały także zorganizowane warsztaty: „Political developments & impulses in various countries”, “Effects on & aspirations for national women’s networks” oraz “Best-practice examples from different EU countries and cultural sectors”

Fundacja ARTeria od wielu lat realizuje projekty i działania związane z tematyką równości szans w sektorze kultury i kreatywnym – m.in. takie jak Global FemART (więcej tutaj) czy udział prezeski Fundacji ARTeria Anny Ochmann, w panelu eksperckim Voices of Culture dedykowanym tej tematyce (więcej tutaj)

Ewaluacja w projektach partnerstw strategicznych Erasmus+ – szkolenie z udziałem ARTerii

Reprezentanci Fundacji ARTeria, jako beneficjenci Partnerstw Strategicznych programu Erasmus+, wzięli udział w szkoleniu dedykowanym ewaluacji w tego typu projektach. Celem szkolenia zorganizowanego przez FRSE, Agencję Narodową programu w Polsce, było pogłębienie wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych do zaplanowania i przeprowadzenia ewaluacji projektów (ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia ewaluacji on-line).

Udział w cyklu szkoleniowym pozwolił uczestnikom na zapoznanie się z metodyką prowadzania ewaluacji projektów oraz na określenie celów ewaluacji i elementów koncepcji badania ewaluacyjnego: pytań i kryteriów ewaluacji, metod badawczych, narzędzi – jako procesu wpływającego na podniesienie jakości rezultatów w realizowanych projektach.

Sesja plenarna (webinarium) z wykorzystaniem chatu, jako elementu interaktywnego, będąca wprowadzeniem do kolejnych części wydarzenia została zrealizowana 7 grudnia 2020 r. Dwie kolejne sesje zostały zaplanowane jako warsztaty (realizowane w grupach kilkunastoosobowych).

Dzień wolontariusza w ARTerii

Praca wykonywana za darmo, z potrzeby serca jest bezcenna. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, obchodzony z inicjatywy ONZ od 1986 roku, 5 grudnia każdego roku jest wyjątkową okazją do podziękowania za to zaangażowanie i bezinteresowność. Co roku także Fundacja ARTeria stara się dziękować swoim wolontariuszom organizując tego dnia specjalne spotkania z ciekawymi warsztatami, koncertem lub wyjazd. Tegoroczne spotkanie, ze względu na restrykcje pandemiczne, musiało odbyć się online. Z rozmarzeniem wspominaliśmy zeszłoroczne plany rozbudowania i doposażenia pomieszczenia dla arteryjnych wolontariuszy, pierwsze zakupy i prace… A potem brak możliwości spotkań de facto od marca!

Fundacja ARTeria od lat prowadzi działania i programy mające na celu rozwój wolontariatu. Naszym celem jest nie tylko pozyskanie nowych osób i zaangażowanie ich w nasze działania, ale przede wszystkim poprzez ich aktywność rozwój fundacji na płaszczyznach stanowiących najlepsze odzwierciedlenie potrzeb przedstawicieli sektora kultury i kreatywnego.

Spotkaliśmy się online 5 grudnia 2020 r., a ważną częścią spotkania była prezentacja nowych projektów ARTerii m.in. Cued Speech Europa (więcej tutaj), VX Desingers (więcej tutaj), czy Master the Act (więcej tutaj), „starych” m.in.: Learn2Create (więcej tutaj) czy P4CA (więcej tutaj) oraz dyskusja o tym jak rozwijać ARTerię w przyszłości. Oczywiście wspólnie z naszymi Wolontariuszami!

Dziękujemy!