Cykl spotkań, które Fun­dacja ARTeria roz­poczęła w 2010 roku. Spotkania w for­mie klubu dys­kusyj­nego pod tytułem mają charakter otwarty i poświęcone są tematyce związanej z celami statutowymi Fun­dacji, przede wszystkim kwestiom kultury, sztuki, edukacji artystycznej i kulturowej, rozwojowi sektorów kreatywnych i kultury. Odbywają się co miesiąc.