ARTerioinspiracje to cykl spotkań, które Fun­dacja ARTeria roz­poczęła w 2010 roku. Spotkania w for­mie klubu dys­kusyj­nego, warsztatów lub też szkoleń mają charakter otwarty i poświęcone są tematyce związanej z celami statutowymi Fun­dacji, przede wszystkim kwestiom kultury, sztuki, edukacji artystycznej i kulturowej, rozwojowi sektora kreatywnego i sektora kultury w duchu otwartości, poszanowania odmienności kulturowej i dialogu interkulturowego. Odbywają się co miesiąc (z wyjątkiem lipca i sierpnia).

ARTerioinspiracje to forum spotkania ciekawych ludzi. Poprzez wypracowywanie alternatywnych propozycji spędzenia w sposób aktywny wolnego czasu, innowacyjnych metod animacji społecznej i kulturalnej. Poprzez zaproszenie do: wspólnych inicjatyw, inwestowania w siebie, uczestniczenia w życiu społecznym, odkrywania wrażliwości czy przedsiębiorczości, rozwijania umiejętności społecznych, pobudzania kreatywności, odnajdowania zadowolenia z życia, pobudzania ludzkiej ciekawości świata.

ARTerioinspiracje to strumień pomysłów i działań.