ARTerioinspiracje XXIX. NGO a samorząd – płaszczyzny współpracy.

Kolejne ARTerioinspiracje dotyczyły tematyki współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Temat został zainicjowany debatą, zrealizowaną 21 stycznia 2013 r. w Rudzie Śląskiej w ramach realizowanego przez Fundację ARTeria projektu „Kooperatywność, komunikatywność, kreatywność” (w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, więcej na: www.informatorobywatelksi.org). W spotkaniu wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury, a także członkowie grup nieformalnych i artyści zainteresowanie działaniami w ramach III sektora. Za wstęp do spotkania posłużyło opracowanie przygotowane przez Annę Ochmann na potrzeby wspomnianego wyżej projektu (można się z nim zapoznać tutaj).

Ożywiona dyskusja dotyczyła takich czynników warunkujących współpracę jak: kwestie prawne, infrastruktura współpracy, współpraca finansowa i pozafinansowa, kultura relacji między oboma stronami, wymiana wiedzy i opinii. Wybór tematu wynikał także z faktu, iż badania realizowane w ostatnich latach wskazują jednoznacznie, iż współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi w Polsce pozostaje wciąż na niezadowalającym poziomie – choć badania wskazują także, że im wyższy szczebel samorządu, tym jakość tej współpracy się poprawia (dokumentem, który stanowił punkt wyjścia do dyskusji była przede wszystkim ekspertyza przygotowana przez INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH w ramach projektu: „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Spotkanie odbyło się 5 lutego 2013 r., a kolejne planujemy zorganizować pod koniec marca – o dokładnym terminie poinformujemy w newsletterze i na stronie Fundacji.