ARTerioinspiracje XXII. Miasto – założenia Krajowej Polityki Miejskiej i Karta Praw Mieszkańca.

28 maja spotkaliśmy się kolejnym – już XXII ARTerioinspiracyjnym spotkaniu. Tym razem tematem było MIASTO, a przede wszystkim założenia Krajowej Polityki Miejskiej oraz Karta Praw Mieszkańca. Temat „miasta” poruszaliśmy już wcześniej – uczestnicy warsztatowych ARTerioinspiracji 6 października 2011 roku pracowali nad „9 tezami miejskimi” (oparcowanymi w trakcie Kongresu Ruchów Miejskich w Poznaniu), które dotyczą m.in.: prawa mieszkańców do miasta, budżetu partycypacyjnego (wprowadzonego częściowo w tym roku np. w Sopocie), gwarantowania mieszkańcom sprawiedliwości społecznej i przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu, rewitalizacji historycznych obszarów, kultury przestrzeni miejskiej i innych.

Temat majowych ARTerioinspiracji wybraliśmy ze względu na ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konsultacje Założeń Krajowej Polityki Miejskiej (KPM) do roku 2020. To pierwszy dokument rządowy, który ma nie tyle określić działania polityki rozwoju wobec obszarów miejskich, ile dać wykładnię tej polityki. Konsultacje trwają do 6 czerwca 2012 r. (uwagi do projektu można zgłaszać na adres: polityka.miejska@mrr.gov.pl)

Poniżej treść wprowadzenia do dyskusji przygotowanego tradycyjnie przez prezes Fundacji ARTeria – Annę Ochmann. Kolejne spotkanie zostanie zorganizowane 11 czerwca, tym razem tematem będzie mobilność artystów i sztuki w Europie. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności na adres biuro@fundacja-arteria.org.

Założenia Krajowej Polityki Miejskiej czyli horyzontalne strategie rządowe…

We wprowadzeniu do Założeń Krajowej Polityki Miejskiej (dokument dostępny na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) można przeczytać: „Punktem wyjścia do sformułowania krajowej polityki miejskiej będą cele i zasady określone w horyzontalnych strategiach rządowych, natomiast sama polityka określać będzie bardziej szczegółowo cele, zasady koordynacji oraz system realizacji różnych przedsięwzięć o charakterze rozwojowym oraz z zakresu gospodarki przestrzennej realizowanych na obszarach miejskich”. 21 maja 2012 roku w trakcie prezentacji dokumentu Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, podkreśliła, iż „założenia zawierają propozycję definicji polityki miejskiej, identyfikują wyzwania, przed jakimi stoją obszary miejskie, formułują propozycje głównych celów polityki miejskiej i zasady jej prowadzenia oraz zarys systemu jej koordynacji i wdrażania”.
Jakie są więc te cele polityki miejskiej? Strategicznym celem krajowej polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia wartościowych miejsc pracy oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców. A cele do 2020 roku to:
  • Podwyższenie zdolności miast do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia;
  • Wspomaganie rozwoju obszarów problemowych (w tym niektórych obszarów wiejskich) polityki regionalnej poprzez wzmacnianie funkcji miast małych i średnich oraz przeciwdziałanie upadkowi ekonomicznemu miast;
  • Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich;
  • Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie zjawiskom suburbanizacji;
  • Stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, w tym w szczególności na obszarach metropolitalnych.
Twoja Karta Praw Mieszkańca czyli co mogą mieszkańcy…
Równolegle z rządowymi propozycjami i dokumentami pojawiła się ciekawa broszurka przygotowana w ramach akcji „Masz głos. Masz wybór”.Karta Praw Mieszkańca (do pobrania tutaj) czyli o prawach mieszkańców w kilku najważniejszych punktach, między innymi:
Prawo do informacji – najważniejsze informacje (budżet gminy, uchwały rady miasta, zarządzenia
burmistrza itp.) powinny być zamieszczone na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Jeżeli brakuje tam jakichkolwiek informacji o planach czy działaniach władz samorządowych, można złożyć wniosek o ich udostępnienie. Niektóre informacje, np. o przetargach organizowanych
przez gminę muszą być zamieszczane na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin oraz w mediach. Mieszkańcy mają prawo nie tylko do przeglądania dokumentów w urzędzie, ale także do otrzymania ich kopii (np. protokołów sesji rady gminy, projektów uchwał, dokumentów finansowych).
Prawo wstępu na sesje rady i sejmików oraz posiedzeń komisji – każdy mieszkaniec może przyjść na sesję rady czy sejmiku. Dotyczy to takżeposiedzeń komisji rady gminy. Tylko w wyjątkowych przypadkach – kiedyomawiane są sprawy objęte tajemnicami chronionymi prawem – możliwejest utajnienie posiedzenia.
Prawo do nagrywania sesji rad i sejmików oraz posiedzeń komisji – każdy mieszkaniec ma prawo do nagrywania przebiegu posiedzeń rad i sejmikóworaz komisji i nie musi uzyskiwać w tej sprawie niczyjej zgody.
A także:
Prawo do spotkań się z wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta.
Prawo do rozmowy z radnym.
Prawo do wyrażenia opinii (polskie prawo przewiduje obowiązek konsultowania z mieszkańcami projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zanim zostanieon uchwalony, możesz nie tylko zapoznać się z jego założeniami,ale także wnieść uwagi).
Prawo do złożenia wniosku.
Prawo do zgłoszenia skargi.
Prawo odwołania do sądu od decyzji władz samorządowych.