ARTerioinspiracje w lutym czyli czy kilka słów o idei projektu Global FemART

Lutowe spotkanie z cyklu ARTerioinspiarcje (spotkaliśmy się 4 lutego 2019 r.) dedykowaliśmy tematyce związanej z możliwościami „umiędzynarodowienia” pracy artystek, projektantek, designerek. Bezpośrednim impulsem do wyboru tego tematu było badanie realizowane przez zespół ARTerii związane z analizą sektora kreatywnego i kultury, barier i możliwości w kontekście płci. Badanie jest realizowane w ramach projektu, współfinansowanego z Programu Erasmus+, „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business” (więcej o projekcie tutaj).

Teza, iż sektor kreatywny to podstawa dzisiejszej gospodarki” zyskuje z roku na rok na popularności. co potwierdzają dane np. UNCTAD („Creative economy report”): eksport przypadający na cały polski sektor kreatywny i kultury wzrósł w ciągu ostatnich 10 lat z 2,6 miliarda dolarów do 5,4 miliarda dolarów. Jednocześnie polski sektor kreatywny to branża indywidualistów i wolnych strzelców pracujących przeważnie na zasadach freelancerskich, jako jednoosobowa działalność gospodarcza, czasem firma dwuosobowa (98 procent wszystkich polskich firm kreatywnych to mikroprzedsiębiorstwa). Udział sektora kultury i kreatywnego w polskiej gospodarce ciągle się zwiększa się – warto jednak podkreślić, iż w tych branżach dominują mikroprzedsiębiorstwa (w 2016 r. stanowiły one aż 98,7% wszystkich przedsiębiorstwa w sektorze kultury i kreatywnym) oraz freelancerzy z ograniczonym kapitałem finansowym, organizacyjnym i kadrowym. Według badania Instytutu Badań Strukturalnych z 2017 r. wartość dodana wytworzona przez sektor kultury i kreatywny w Polsce wyniosła 30 mld PLN w 2015 roku. Polski sektor kultury i kreatywny charakteryzuje bardzo duże zróżnicowanie, a jego dalszy dynamiczny rozwój uzależniony jest od wyeliminowania barier rozwojowych oraz wprowadzenia instrumentów, które pozwolą na poprawę konkurencyjności polskich branż kreatywnych na tle rynków zagranicznych. W 2016 r. w Polsce działało 100,5 tys. przedsiębiorstw zaliczanych do przemysłów kultury i kreatywnych, a w porównaniu z 2014 r. ich liczba wzrosła o 10,3% (należy jednak podkreślić iż wzrost liczby przedsiębiorstw w obszarze przemysłów kultury i kreatywnych dotyczył przede wszystkim mikroprzedsiębiorstw). W przedsiębiorstwach tych pracowało 226,7 tys. osób i w porównaniu z 2014 r. liczba pracujących wzrosła o 2,5%. W odróżnieniu od liczby pracujących, przeciętne zatrudnienie w 2016 r. w obszarze przemysłów kultury i kreatywnych zmniejszyło się o 4,4% w porównaniu z 2014 r., a w grupie mikroprzedsiębiorstw (najliczniejszej) stosunek przeciętnego zatrudnienia do pracujących w 2016 r. wyniósł 1:4 – 34,0 tys. etatów do 151,9 tys. pracujących osób. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w raporcie „Przemysły kreatywne w Polsce – perspektywy rozwoju” wylicza, iż w Polsce w przemysłach kreatywnych pracuje 4,6 proc. wszystkich zatrudnionych (w Niemczech jest to 3,3%, a w Wielkiej Brytanii 3,1% przy czym Brytyjczycy wytwarzają aż 9% PKB, w Niemczech ten sektor daje 2,3% PKB, a w Polsce – 4,1%). Z kolei z badań GUS wynika, że 55% zatrudnionych w sektorze CCI w Polsce to kobiety. Z drugiej jednak strony, w przedsiębiorstwach kreatywnych, role menadżerów i  stanowiska kierownicze pełnią częściej mężczyźni. Mężczyźni zarabiają także, na tych samych stanowiskach co kobiety, więcej.

Jednym z pytań, na które odpowiedź staraliśmy się w toku naszej ARTerioinspiracyjnej dyskusji znaleźć było: czy uprzedzenia i stereotypy związane z płcią mogą być przeszkodą/barierą na drodze do rozwoju przedsiębiorstwa w sektorze CCI?

W kontekście tej dyskusji Anna Ochmann przedstawiła także cele i działania przewidziane w projekcie „Global FemArt– Supporting Female Artists and Creatives to Globalise their Business”. Omówiła kolejne etapy oraz zaprosiła uczestniczki i uczestników spotkania do zapoznania się ze stroną internetową i profilem FB projektu. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+

Kolejne spotkanie z cyklu już 18 marca 2019 r. Serdecznie zapraszamy!